108

Zaświadczenie z badań – oryginał dla pracownika, kopia do akt

Pytanie: Mam pytanie o zaświadczenie lekarskie z badań profilaktycznych pracownika. Czy w aktach osobowych przechowuje się jego kopię, czy oryginał?

Ustawa antykryzysowa nie zmieniała umowy na bezterminową

W czasie obowiązywania tzw. pierwszej ustawy antykryzysowej przedsiębiorcy mogli zawierać z pracownikami umowy na czas określony, obejmujące łącznie nie więcej niż 2 lata. Kontynuowanie zatrudnienia ponad ten limit może być uznane za zawarcie nowej umowy. Tak wynika z wyroku SN z 13 listopada 2013 r., sygn. akt I PK 111/13.

107

Zaświadczenie o odbytym szkoleniu zostawia się pracownikowi

Pytanie: Pracodawca wykupił pracownikom szkolenie. Czy oryginały zaświadczeń o ukończeniu kursów powinny się znaleźć w aktach osobowych, czy można przetrzymywać jedynie ich kopie, a oryginały wręczyć pracownikom?

Zamiast płacić za nadgodziny, czasem wystarczy zmienić rozkład czasu pracy

W przypadku nieobecności pracownika można zmodyfikować już obowiązujący rozkład czasu pracy innej osoby, aby go zastąpiła. Dotyczy to także tzw. rozkładów cząstkowych. Jednak nowe przepisy o czasie pracy nie pozwalają dokonać takiej zmiany z dnia na dzień.

106

Wypracował dużo godzin, a potem go zwolniono – trzeba mu dopłacić

Wydłużone (obecnie nawet do 1 roku) okresy rozliczeniowe pozwalają koncentrować pracę w niektórych miesiącach, a w innych udzielać czasu wolnego. Jednak nawet w miesiącach przestoju pracownik musi otrzymać co najmniej płacę minimalną. Której potem nie wolno potrącać w miesiącach o większym natężeniu pracy.

We wniosku o urlop wychowawczy trzeba wskazać, ile już go wykorzystano

Minister pracy podpisał 19 września nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Obecnie wniosek musi np. zawierać informację, o liczbie dotychczas wykorzystanych części tego urlopu.

105

Regularny czas pracy zwalnia z obowiązku tworzenia indywidualnych rozkładów

Pracodawcom 23 sierpnia doszedł nowy obowiązek. Muszą tworzyć indywidualne rozkłady (harmonogramy) czasu pracy. Są jednak 4 wyjątki, kiedy nie jest to konieczne.

Zasiłek macierzyński nie wchodzi do podstawy trzynastki

Pytanie: Jak naliczać trzynastki dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych? Czy podstawę stanowi wynagrodzenie brutto czy wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego? Jak liczyć trzynastkę za 2013 r. pracownicy, która przez cały rok przebywa na urlopie wychowawczym?

104

Zaległego urlopu na żądanie można udzielić także po 30 września

Urlop za 2012 rok przedawni się 31 grudnia 2015 r. Jeśli jednak pracownik nie chciał wziąć urlopu w 2012 roku, lub wystąpiły okoliczności przesuwające go na 2013 r., termin przedawnienia upłynie dopiero 30 września 2016 r.

Urlopy rodzicielskie z nowymi kodami

„Płatnik” zostanie dopasowany do znowelizowanych w czerwcu przepisów.

103

W urzędach też będzie elastyczny czas pracy

Ustawodawca zdążył już zmodyfikować czas pracy pracowników objętych Kodeksem pracy. Teraz na bardzo podobnej zasadzie postanowił uelastycznić czas pracy urzędników.

102

Urlop wychowawczy do 5. roku życia dziecka

Jeśli po urlopie rodzicielskim pracownik zażąda całego urlopu wypoczynkowego, pracodawca będzie musiał go udzielić. Jeżeli będzie chciał wypoczywać bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim straci prawo do urlopu rodzicielskiego.

101

Urlop rodzicielski już od 17 czerwca 2013 r.

Nowe uprawnienie obejmie także rodziców-funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy i nauczycieli.

Rodzicom trzeba wyrównać trzynastki za 2012 r.

Do 6 miesięcy pracy niezbędnych do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wliczać także urlopy macierzyńskie oraz urlop ojcowski.

100

Zlecenie i dzieło na celowniku PIP w 2013 r.

Ministerstwo pracy przekonuje się do pomysłu związkowców w sprawie oskładkowania umów cywilnoprawnych. Tymczasem inspekcja pracy już rozpoczęła zapowiedzianą walkę z nadużywaniem tych umów.

99

Urlop wychowawczy na razie bez zmian

Do 8 marca 2013 r. Polska powinna była wdrożyć unijne przepisy dotyczące nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego. Projekt w tej sprawie już dawno jest w Sejmie. Prace nad nim wstrzymano jednak, aby móc je prowadzić równolegle z projektem dotyczącym urlopów rodzicielskich.

Urlop rodzicielski dla obojga rodziców na raz

Praca na część etatu połączona z zasiłkiem macierzyńskim oraz możliwość skorzystania z 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed porodem – takie nowe rozwiązania pojawiły się w projekcie wprowadzającym urlopy rodzicielskie.

98

Wypadek przy pracy może wystąpić poza godzinami pracy

Jeśli cokolwiek złego przytrafi się pracownikowi na terenie zakładu, może być uznane za wypadek przy pracy. Nawet jeśli pracownik w czasie tego zdarzenia nie wykonywał pracy. Takie wnioski wynikają z uchwały Sądu Najwyższego z 7 lutego 2013 r.

Urlop tylko na dzieci urodzone po 16 marca

Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne projektu wprowadzającego tzw. urlop rodzicielski. Planowana ustawa ma wiosną trafić do Sejmu, a 1 września wejść w życie.

97

Wyższa pensja dla lepszego pracownika to nie dyskryminacja

Gdyby np. dwóch pracowników otrzymywało inną stawkę za godzinę tylko dlatego, że jeden z nich był zatrudniony na czas określony, a drugi na nieokreślony, albo jeden na niepełny, a drugi na pełny etat, byłaby to dyskryminacja. Można natomiast zróżnicować wynagrodzenia w zależności od ilości zadań, sposobu ich realizacji, jakości pracy, czy przydatności tej pracy dla pracodawcy.

Przedsiębiorcy wolni od zaległych składek

W dniu 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).

96

Z milczącym związkiem też trzeba współpracować

Związek ma prawo odmówić pracodawcy zbiorczej listy pracowników korzystających z jego ochrony, powołując się na ochronę danych osobowych

Współczynnik urlopowy w 2013 r. wyniesie 20,92

Październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie tylko zmienił sposób liczenia czasu pracy. Sprawił także, że obecnie współczynnik urlopowy znowu jest taki sam dla wszystkich pracowników.

Wydanie specjalne nr 26

Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę

W związku z wydłużeniem wieku emerytalnego od 2013 roku, wiele osób później wejdzie w okres ochronny przed emeryturą. Część natomiast będzie korzystać z ochrony dłużej niż wynikałoby to z Kodeksu pracy. Jednak osoby w wieku przedemerytalnym to tylko część pracowników, którzy nie muszą bać się zwolnienia z pracy. Poza nimi jest jeszcze co najmniej  kilkadziesiąt innych kategorii osób, którym  pracodawca nie może wypowiedzieć  umowy o prace  lub  rozwiązać z nimi stosunku pracy. Zlekceważenie tych zakazów  może firmę drogo kosztować.    

Wydanie specjalne nr 27

Urlop proporcjonalny Zasady obliczania i udzielania – na przykładach

Pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku – w zależności od tego, czy uzyskał 10-letni staż urlopowy, czy nie. Jednak ten roczny wymiar urlopu należy zmniejszyć proporcjonalnie do: wymiaru etatu pracownika – jeśli jest on zatrudniony na niepełny etat, okresu pracy w ciągu roku – jeśli nie przepracował (albo nie przepracuje) pełnego roku kalendarzowego, okresu pracy w ciągu roku, jaki pozostał po powrocie z trwających co najmniej miesiąc niektórych nieobecności np. z urlopu wychowawczego. Ponadto pracownik, który podejmuje pierwszą w życiu pracę, również nie nabywa pełnego rocznego wymiaru urlopu od razu, lecz po 1/12 tego wymiaru po każdym przepracowanym miesiącu. Pierwszy urlop nie jest wprawdzie typowym urlopem proporcjonalnym (np. nie trzeba go zaokrąglać do pełnego dnia), niemniej jednak także przedstawiono go w niniejszym opracowaniu.

Wydanie specjalne nr 28

Urlopy związane z rodzicielstwem Przykłady, wzory, wyliczenia

Od  17 czerwca matki i ojcowie będący pracownikami mają do dyspozycji aż 3 płatne urlopy na opiekę nad dzieckiem: macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski. Korzystanie z nich może wydawać się dość skomplikowane. Ustawodawca wprowadził tu bowiem wiele możliwości,  dając rodzicom prawo wyboru, jak chcą korzystać z przysługujących im uprawnień. Matka może  od razu po porodzie zadeklarować korzystanie z wszystkich tych urlopów w pełnym wymiarze. Jest też inna opcja dostępna i matce i ojcu: wykorzystanie najpierw tylko urlopu macierzyńskiego i dobranie pozostałych dwóch później. W całości lub w części.

Wydanie specjalne nr 29

Planowanie czasu pracy w 2014 roku (na przykładach i grafikach)

Jeśli pracownicy pracują zawsze w tych samych dniach i godzinach, np. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, wyznaczanie czasu pracy nie powoduje większych trudności. We wszystkich pozostałych przypadkach pracodawca musi precyzyjnie zaplanować czas pracy w danym okresie rozliczeniowym, wziąwszy pod uwagę wszystkie zasady prawa pracy. Aby to zrobić, powinien:1)     obliczyć maksymalną liczbę godzin i dni pracy, które można wyznaczyć pracownikom w danym okresie rozliczeniowym,2)     rozplanować liczbę godzin w poszczególnych dniach pracy (zgodnie z obowiązującym pracownika systemem czasu pracy) oraz wyznaczyć godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,3)     sporządzić pisemny rozkład czasu pracy (stały lub indywidualne harmonogramy, ustalane w każdym okresie rozliczeniowym).