122

Łatwiej o dotację na niepełnosprawnego

Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców będzie mogło ubiegać się o refundację ze środków PFRON dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Zmniejszą się również warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Zwalnianie przywróconego jest ryzykowne

Jeśli pracownika bezprawnie zwolniono dyscyplinarnie i został on w związku z tym przywrócony do pracy, to wręczenie mu wypowiedzenia zaraz po powrocie do pracy może być uznane za próbę obejścia przepisów. Tak wynika z wyroku SN z 4 listopada 2014 r., II PK 16/14.

Wydanie specjalne nr 33

ZFŚS – zasady przyznawania świadczeń

Przełom starego i nowego roku to tradycyjnie czas podejmowania decyzji co do działalności socjalnej pracodawcy. Nie tylko odnośnie do tego, czy nadal prowadzić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Ale także tego, czy dokonać zmian w regulaminie funduszu: zmodyfikować świadczenia albo zakres osób uprawnionych. Pracodawca ma bardzo dużą swobodę w tym zakresie. Ograniczają go jednak trzy ważne warunki:– świadczenia nie mogą być przyznawane wszystkim pracownikom na takich samych zasadach, – przyznanie świadczenia lub jego wysokość muszą zależeć od tzw. kryteriów socjalnych,– nie można odgórnie wyłączać z kręgu uprawnionych osób, którym ustawa o ZFŚS daje prawo do korzystania z funduszu (chodzi tu głównie o emerytów – byłych pracowników zakładu).

121

Zarobki porównuje się w jednej firmie

Zasadę równego traktowania pracowników realizuje każdy pracodawca odrębnie. Wykazanie ewentualnych naruszeń tej zasady odbywa się w ramach jednego pracodawcy. Jedynie wyjątkowo ocena naruszeń zasady równego traktowania może nastąpić przez porównanie sytuacji pracownika spółki zależnej z sytuacją pracowników spółki dominującej. Tak wynika z wyroku SN z 18 września 2014 r., III PK 136/13.

W okresie wypowiedzenia szef może jednostronnie udzielić urlopu

Pytanie: Pracownikowi 31 grudnia 2014 r. skończy się pierwsza umowa na czas określony. Chcemy zawrzeć kolejną. Pracownik ten ma jednak niewykorzystany urlop wypoczynkowy z 2013 i 2014 roku (nie zgłasza wniosków urlopowych, woli ekwiwalent). Czy można jednostronnie udzielić pracownikowi tego urlopu? Czy byłoby to możliwe, jeśli wcześniej pracodawca wypowiedziałby umowę i strony zawarły następną?

120

W przypadku choroby zmienną premię wlicza się z miesięcy przepracowanych

Pytanie: Pracownikowi przysługiwała premia miesięczna przyznawana za dobre sprawowanie, brak kar porządkowych, brak spóźnień w poprzednim miesiącu i brak nieobecności. Ostatecznie jednak o jej przyznaniu decydował przełożony. Pracownik był bardzo długo chory, następnie wrócił na 1 miesiąc i otrzymał premię. Jednocześnie wypowiedziano mu umowę o pracę. Potem znowu był nieobecny przez 2 miesiące z powodu zwolnienia z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia (za które w związku z nieobecnością nie dostał premii), po czym jego stosunek pracy się rozwiązał. W jaki sposób wliczyć tę premię przy liczeniu odprawy ekonomicznej?

119

Zasiłku macierzyńskiego nie wymienia się w świadectwie

Pytanie: Pracownica po urodzeniu pierwszego dziecka od 3 sierpnia 2006 r. do 19 listopada 2006 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, a od 17 stycznia 2007 r. do 16 stycznia 2010 r. na urlopie wychowawczym, w czasie którego 15 września 2009 r. urodziła drugie dziecko. Następnie, od 15 września 2009 r. do 16 lutego 2010 r. pobierała zasiłek macierzyński, a od 17 lutego 2010 r. do 16 lutego 2013 r. przebywała na urlopie wychowawczym na drugie dziecko. W jaki sposób należy obecnie odnotować urlop macierzyński i wychowawczy w świadectwie pracy tej pracownicy?

Wypowiedzenie – do reprezentanta firmy, a nie szefa działu

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej firmy, która posiada swoją siedzibę w innym mieście? Do kogo powinien skierować wypowiedzenie umowy o pracę? Do kierownika jednostki organizacyjnej, czy do siedziby firmy? A jeśli do siedziby, to czy można wysłać wypowiedzenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do prezesa firmy lub działu kadr?

Wszyscy mają premię, a jedna grupa nie – to ryzykowne

Pytanie: Czy można w regulaminie premiowania odgórnie wykluczyć możliwość przyznania premii dla jednej grupy pracowników – asystentów rodzinnych? Zgodnie z regulaminem pracy premia jest przyznawana m.in. za obciążenie dodatkową pracą z powodu braków kadrowych czy postawę pracownika w środowisku społecznym.

118

Zwalnia się w trakcie okresu rozliczeniowego – ma krótszy rozkład

Pytanie: W firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z kwartałem. Czy dla pracownika zatrudnionego na czas określony do 31 sierpnia można sporządzić harmonogram czasu pracy na 3 miesiące (do końca września), jeżeli nie chcemy przedłużać z nim umowy?

117

Wniosek o 1/4 etatu zamiast wychowawczego – nie wiąże

Pytanie: Mam pytanie związane z korzystaniem z obniżonego czasu pracy w miejsce urlopu wychowawczego przez pracownicę. Artykuł 1867 Kodeksu pracy stanowi, że w takiej sytuacji wymiar czasu pracy nie może być niższy niż połowa pełnego etatu. Co zatem w przypadku, gdy z tego uprawnienia chciałaby skorzystać pracownica zatrudniona na 1/4 etatu? Czy w takiej sytuacji przysługuje pracownicy 12-miesięczna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy?

Wcześniejsza praca w poniedziałek może być pracą w… niedzielę

Pytanie: Pracownik normalnie jest zatrudniony w godzinach 8.00–16.00 (od poniedziałku do piątku). W pewien poniedziałek został jednak wezwany do pracy już na 5.00. Jak potraktować przepracowane godziny 5.00–8.00? Granice niedzieli są u nas w kodeksowych godzinach od 6.00 w niedzielę do 6.00 w poniedziałek

Wydanie specjalne nr 32

Sobota i niedziela a czas pracy

Planując pracę w sobotę lub niedzielę, trzeba obowiązkowo zaplanować inny dzień wolny (tak aby zachować zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy). Nieco inaczej jest natomiast w przypadku nieplanowanej pracy w sobotę lub niedzielę, które miały być wolne (zgodnie z rozkładem). W razie wezwania do pracy w wolną sobotę trzeba pracownikowi oddać inny dzień wolny. Natomiast w przypadku pracy w wolną niedzielę można ewentualnie – zamiast odbioru dnia wolnego – wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem 100% za każdą godzinę pracy. Poza tym, nie wolno zapomnieć, aby w każdym tygodniu pracowniczym zapewnić co najmniej 35 (w niektórych przypadkach 24) godziny nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

115

Umowa zlecenia – na czas określony lub nieokreślony 

Pytanie: Czynności wykonywane na podstawie umowy zlecenia mają mieć charakter dorywczy. Czy to znaczy, że umowa zlecenia może być zawarta na czas nieokreślony? Zleceniobiorca wystawi rachunek po wykonaniu danej pracy i dopiero na podstawie rachunku dopiero odprowadzony będzie podatek i składki.

Sam wniosek o urlop rodzicielski nie daje ochrony

W przypadku urlopu wychowawczego pracownik jest chroniony już od dnia złożenia wniosku. Jeśli zaś chodzi o dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski, ochrona obowiązuje dopiero od dnia rozpoczęcia tych urlopów. Tak wynika z nowego stanowiska ministerstwa pracy.

Wydanie specjalne nr 31

Zatrudnianie niepełnoetatowców

Na pracodawcy ciążą specjalne obowiązki, które ma wobec osób zatrudnionych w ramach niepełnego etatu. Musi odpowiednio wyliczyć im godziny pracy. Ma obowiązek umieścić w ich umowach tzw. klauzulę o godzinach ponadwymiarowych wynagradzanych jak nadgodziny. Powinien też odpowiednio wyliczać urlop proporcjonalny oraz stosownie do wymiaru etatu ustalić wynagrodzenie.

114

Zwolnionego z obowiązku pracy lepiej nie wzywać z powrotem

Jeśli przyjąć, że decyzja pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) jest jednostronna, to można ją też jednostronnie odwołać. Tak wynika z wyroku SN z 13 marca 2014 r., I PK 204/13, który jednak dotyczył pracownika mianowanego.

Wydłużony wiek emerytalny zostaje

Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest zgodne z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 maja 2014 r. (sygn. akt: K 43/12).

113

Zwrot za telefon czy Internet dla zleceniobiorcy – opodatkowany

Pytanie: Jak należy traktować zwrot kosztów używania telefonu (100 zł) oraz bezprzewodowego Internetu (100 zł) dla zleceniobiorcy? Czy świadczenia te wpływają na dochód z tytułu umowy zlecenia i powinnam naliczyć podatek?

112

Związki nie mogą żądać listy pracowników, którym przyznano nagrody

Pytanie: Przedstawiciele związków zawodowych naszego zakładu żądają od dyrektora przekazania imiennych list pracowników, którym przyznano nagrody uznaniowe. Czy pracodawca ma obowiązek udostępnić takie listy?

Szybsze rozstanie za porozumieniem stron – nie będzie odszkodowania

Pytanie: Pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu rocznie. Z końcem lutego rozwiązaliśmy jego umowę za porozumieniem stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia (do 30 marca). Czy należy mu się odszkodowanie z racji skróconego okresu wypowiedzenia albo ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeżeli w tym roku wykorzystał już 8 dni urlopu?

111

Zwolnienie lekarskie wciąż pozbawia prawa do trzynastki

Pytanie: W 2013 roku nastąpiła zmiana przepisów o trzynastkach – urlopy macierzyńskie i rodzicielskie nie pozbawiają już tego świadczenia. Ale rozumiem, że okres choroby nadal się nie wlicza? Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony, który w trakcie 2013 roku przez 7 miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim, będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok?

Pismo doniesione za późno też wpina się do akt chronologicznie

Pytanie: Czy przy segregacji dokumentów teczki teczce osobowej liczy się data przyniesienia dokumentu do pracodawcy czy też data wydania dokumentu? Na przykład ukończono szkołę w 2013 roku, a doniesiono dokument dopiero w 2014 roku. Jak ten dokument włożyć, jeżeli już mam wpięte inne dokumenty? W jaką część akt wpinać karty referencyjne z urzędu pracy, tzw. skierowania (w część A czy B)?

Gdy pracownik się uprze, za pracę w wolną sobotę otrzyma dodatek 

Pytanie: W firmie mamy miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik został wezwany do pracy w wolną sobotę 8 lutego. W zamian zaproponowaliśmy mu dzień wolny w lutym. Pracownik jednak odmówił. Upiera się bowiem przy tym, aby dzień wolny odebrać w Wielki Piątek albo byśmy nie oddawali mu dnia wolnego, tylko zapłacili za tę sobotę wynagrodzenie i dodatek. Co w takiej sytuacji zrobić?

110

Zwolnienie z powodu AIDS lub żółtaczki – niekonstytucyjne

Sam fakt chorowania na przewlekłą żółtaczkę lub AIDS nie może powodować automatycznego zwolnienia policjanta czy strażaka ze służby, jeśli może on kontynuować pracę na innym stanowisku niż służba liniowa. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 grudnia 2013 r., sygn. akt U 5/13.

Zakaz konkurencji wiąże, nawet jeśli brak jest podmiotów konkurencyjnych

Pracodawca działający na rynku regulowanym albo takim, na którym konkurencja jest znacząco ograniczona, także musi płacić odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. Tak wynika z wyroku SN z 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I PK 146/13.

W ruchomym czasie pracy mogą powstać dwa rodzaje nadgodzin

Jeśli w ruchomym czasie pracy pracownik przyjdzie w kolejnym dniu wcześniej, niż przewiduje jego rozkład czasu pracy lub „widełki”, powstanie praca nadliczbowa. Rozlicza się ją jak nadgodziny dobowe tylko wtedy, gdy mieści się w poprzedniej dobie pracowniczej. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.

109

Zleceniobiorca też będzie miał płacę minimalną

10 zł – co najmniej tyle będzie musiał otrzymać zleceniobiorca za 1 godzinę wykonywania swoich zadań, gdy wejdą w życie zapowiedzi resortu pracy.

Zezwolenie na pobyt cudzoziemca – aż na 3 lata

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego będzie mogła przebywać i pracować w Polsce na podstawie jednego zezwolenia – na pobyt czasowy i pracę. Tak wynika z uchwalonej przez sejm i senat nowej ustawy o cudzoziemcach.

Zastępował osobę X, a ma zastępować Y – nie wystarczy czasowo przenieść

Pytanie: Pracownica została zatrudniona na zastępstwo w sekretariacie za osobę, która przebywa na urlopie wychowawczym. Obecnie w dziale księgowości jedna z pracownic przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Czy pracownicę zatrudnioną na zastępstwo w sekretariacie możemy przenieść do działu księgowości na zasadzie czasowego oddelegowania z art. 42 § 4 kp?

Wydanie specjalne nr 30

Podróże służbowe 2013

Rozporządzenie delegacyjne w całości muszą stosować jedynie pracodawcy publiczni. Firmy prywatne mogą je stosować, albo wprowadzić własne zasady rozliczania delegacji, pod warunkiem jednak, że:- pokryją koszty podróży służbowej pracowników i- nie wprowadzą stawki diety niższej, niż przewidziana w rozporządzeniu delegacyjnym dieta krajowa (30 zł za dobę).Niezależnie jednak od tych ustaleń, wspólne (dla pracodawców prywatnych i publicznych) są granice delegacji, reguły dotyczące dopuszczalności jej polecania, a także zasady rozliczania czasu pracy w podróży służbowej.