152

Ryczałt za nocleg w kabinie – niekonstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował regulacje przyznające kierowcom w transporcie międzynarodowym prawo do zwrotu kosztów noclegu w wysokości określonej w rachunku lub w formie ryczałtu za noclegi. Sprawdźmy, co w praktyce oznacza to dla pracodawców.

Ochrona działacza związkowego – jak długo po zakończeniu funkcji?

Działacz związkowy jest chroniony przed wypowiedzeniem przez czas pełnienia funkcji wskazany uchwałą związkową. A potem jeszcze przez połowę okresu wskazanego w tej uchwale (lecz nie dłużej niż rok). Ale czy chodzi o połowę okresu wskazanego ostatnią uchwałą czy wszystkimi uchwałami – łącznie? Rozstrzygnął to Sąd Najwyższy w wyroku z 23 listopada 2016 r. sygn. akt II PK 311/15.

Nowa kwota wolna od podatku

Przyjęta nowelizacja ustawy podatkowej wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika.

Wydanie specjalne nr 43

Zatrudnianie kadry kierowniczej – odrębne regulacje, przydatne rozwiązania

Do kierowników zatrudnionych na umowę o pracę stosuje się kilka odrębnych zasad, jeśli chodzi o czas pracy. A nawet pomijając odrębności kodeksowe, kadra kierownicza i tak zazwyczaj jest zatrudniana na nieco innych zasadach, niż pozostali pracownicy. Łatwo w tym zakresie o pomyłkę, tym bardziej, że również sami kierownicy dzielą się na dwie kategorie. Sprawdź:- jak dobrze stosować odrębne przepisy,- co jeszcze warto wiedzieć w związku z zatrudnianiem kadry kierowniczej.

151

„200 zł za stronę” - czy to wynagrodzenie prowizyjne zwalniające ze stosowania płacy minimalnej na zleceniu?

Czy tłumacz zatrudniony przez biuro tłumaczeń ze stawką np. 200 zł za stronę (pracujący w domu) musi mieć od nowego roku zapewnioną minimalną stawkę godzinową? Zasadniczo sam decyduje o swoim czasie pracy. Czy jednak 200 zł za stronę tłumaczenia można uznać za stawkę prowizyjną?

Zleceniobiorcy zapłacimy raz w miesiącu. Czyli jak?

Przyjmijmy, że zleceniobiorca będzie zatrudniony 1 lutego. Czy to znaczy, że trzeba mu będzie za luty zapłacić już w tym miesiącu, czy np. można dopiero 10 marca?

Wadliwe powierzenie obowiązków może powodować bezskuteczność wypowiedzenia

Pracownik może zakwestionować wypowiedzenie, które otrzymał z rąk prezesa lub innego przedstawiciela pracodawcy, powołanego na to stanowisko niezgodnie z przepisami, w szczególności bez uzyskania wymaganej zgody właściwego organu państwowego. Tak wynika z wyroku SN z 25 października 2016 r., sygn. akt I PK 257/15.

150

Zwrot nienależnych świadczeń – 5 lat dla ZUS na informację

ZUS nie ma obecnie jakiegokolwiek terminu na wydanie decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Zmieni to przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zmiana regulaminu na niekorzyść – bez zmiany umowy?

Sama zmiana regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracowników, w tym w szczególności pominięcie lub ograniczenie istotnych składników wynagrodzenia, nie wpływa na wysokość dotychczasowego wynagrodzenia pracowników. Nawet, gdy pracownicy nie kwestionują nowego regulaminu i pobierają niższe wynagrodzenie. Tak wynika z wyroku SN z 13 września 2016 r., I PK 190/15.

Wynagrodzenia z dotacji publicznych będą opodatkowane

Od 1 stycznia 2017 r. część dotacji publicznej otrzymanej przez osobę na prowadzenie działalności gospodarczej a przeznaczona na wynagrodzenie tej osoby nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

149

SN: składka na FEP także za niepełnoetatowców

Nie można zwolnić się z zapłaty składki na FEP z uwagi na to, że pracownik wykonuje pracę na część etatu. Tak uważał ZUS, a ostatnio potwierdził to Sąd Najwyższy.

Potrzebny zapis w umowie. Nawet dla prezesa?

Są zleceniobiorcy lub wykonawcy usług, którzy mają kontrakty menedżerskie lub zarabiają znacznie powyżej minimalnych 13 zł za godzinę. Czy one również muszą mieć od nowego roku zapis w umowie wskazujący sposób potwierdzania liczby godzin pracy? Na to pytanie odpowiedziało niedawno ministerstwo pracy.

Wydanie specjalne nr 42

Choroby pracowników

Zdarza się, że kończą się 182 dni choroby i nie wiadomo co dzieje się z pracownikiem. Czy można go wówczas zwolnić z art. 53 kp? A gdy wróci do pracy, czy wolno wypowiedzieć mu umowę z powodu częstych i długotrwałych zwolnień lekarskich? Z wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem też jest sporo problemów. Np. jak go liczyć w przypadku zmiany wymiaru etatu? Poznaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań zanim w pełni nadejdzie chorobowy sezon jesienno-zimowy.

148

Nowe obowiązki. Komu obecnie przekazujemy zajęte wynagrodzenie przy zbiegu egzekucji?

Co zrobić, gdy otrzymamy zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia pracownika zarówno od komornika, jak i administracyjnego organu egzekucyjnego (np. urzędu skarbowego lub ZUS)? Rozwiązanie tego problemu przynoszą nowe reguły zbiegu egzekucji, wprowadzone 8 września 2016 r. do Kodeksu postępowania cywilnego.

Ma być nowy Kodeks pracy

Rada Ministrów powołała we wrześniu w drodze rozporządzenia nową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Jej zadaniem ma być przygotowanie dwóch nowych zasadniczych ustaw: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

147

Zastępstwo też przedłuży się do dnia porodu

Umowa na zastępstwo będzie przedłużała się do dnia porodu – wynika z projektu nowelizacji przepisów, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co jeszcze ma się zmienić jeśli chodzi o przedłużanie umowy do dnia porodu?

Wydanie specjalne nr 41

Jak udzielać urlopu proporcjonalnego – 53 przykłady i gotowe zestawienia

Pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku – w zależności od tego, czy uzyskał 10-letni staż urlopowy, czy nie. Jednak ten roczny wymiar urlopu należy zmniejszyć proporcjonalnie do: wymiaru etatu pracownika – jeśli jest on zatrudniony na niepełny etat, okresu pracy w ciągu roku – jeśli nie przepracował (albo nie przepracuje) pełnego roku kalendarzowego, okresu pracy w ciągu roku, jaki pozostał po powrocie z trwających co najmniej miesiąc niektórych nieobecności np. z urlopu wychowawczego. Ponadto pracownik, który podejmuje pierwszą w życiu pracę, również nie nabywa pełnego rocznego wymiaru urlopu od razu, lecz po 1/12 tego wymiaru po każdym przepracowanym miesiącu. Pierwszy urlop nie jest wprawdzie typowym urlopem proporcjonalnym (np. nie trzeba go zaokrąglać do pełnego dnia), niemniej jednak także przedstawiono go w niniejszym opracowaniu.

Wydanie specjalne nr 40

Umowa zlecenia – bezpieczne i niebezpieczne zapisy

Jednym z priorytetów inspekcji pracy w obecnym czasie jest sprawdzanie, czy umowy zlecenia i umowy o dzieło nie są wykonywane w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Jeśli bowiem cechy umowy o pracę dominują – czy to „na papierze” czy w praktyce – umowa może zostać uznana za umowę o pracę.Jak uniknąć lub przynajmniej zminimalizować to ryzyko? Na pewno wiele mogą pomóc odpowiednio skonstruowane zapisy umowy zlecenia (choć trzeba pamiętać też o praktyce stosowania umowy). Podpowiadamy jednak nie tylko, jakich zapisów unikać, ale także – jakie zapisy będą dla zleceniodawcy korzystne, np. ułatwią wyciągniecie wobec zleceniobiorcy konsekwencji w razie niewywiązania się przez niego z zobowiązań.

146

Wynagrodzenie delegowanego – co z wyższą składką?

Może się zdarzyć, że pracownik delegowany zarabia poniżej stawki przeciętnego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej. Czy pracodawca będzie musiał naliczać składek od kwoty odpowiadającej tej stawce? Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę w tym zakresie.

Wstępne obowiązki pracodawcy – co się zmienia 1 września?

Od września musimy potwierdzać umowę na piśmie i zapoznać pracownika z regulaminem pracy jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Podsumujmy więc, co musi obecnie zrobić pracodawca zatrudniający nowego pracownika. I w jakim terminie ma to wykonać.

Sytuacja pracowników się różni – nie ma dyskryminacji

Dyskryminacja ma miejsce tylko wówczas, gdy dotyczy ona pracowników w porównywalnych sytuacjach. Nie może być o niej mowy w sytuacji gdy mamy do czynienia z pracownikami w różnej sytuacji prawnej. Co to dokładnie znaczy? Pewne wskazówki wynikają z wyroku SN z 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt III PK 107/15).

145

Umowa na zastępstwo po zmianach z 22 lutego i wyroku z 17 maja – co musimy wiedzieć?

Sąd Najwyższy wypowiedział się ostatnio, czy można zatrudnić osobę na zastępstwo pracownika, któremu czasowo powierzono inne zadania. Ale to tylko jeden z dylematów, których – zwłaszcza po zmianach z 22 lutego – nie brakuje. Podsumujmy, co trzeba obecnie wiedzieć o umowach na zastępstwo.

Prowizja od sprzedaży dla chorego pracownika – co ze składkami?

Wypłacana pracownikowi prowizja za sprzedaż jest ozusowana. Pojawiło się jednak pytanie, czy z podstawy wymiaru można wyłączyć te prowizje, które nie są pomniejszane za czas choroby i faktycznie w tych okresach wypłacane. Wątpliwości te rozstrzygnął ZUS w niedawnej interpretacji z 27 maja 2016 r. (nr DI/100000/43/451/2016).

144

Umowa się kończy. Czy będzie świadczenie kompensacyjne?

Nauczyciel, którego umowa o pracę na czas określony rozwiązała się z upływem terminu także ma prawo ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Tak wynika z

Kiedy zleceniobiorca w urzędzie może okazać się pracownikiem?

Zleceniobiorca nie przechodzi całej procedury naboru. Czy więc sąd może uznać go za pracownika, jeśli pracuje w warunkach pracowniczy? A jeśli tak to za jakiego pracownika? Odpowiedź na to pytanie wynika z wyroku SN z 25 maja 2016 r., sygn. akt II PK 185/15.

Wymogi kwalifikacyjne nauczycieli – zmiany

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce dostosować wymagania kwalifikacyjne nauczycieli do obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013 przepisów w sprawie ich kształcenia. Co jeszcze wynika z projektu nowego rozporządzenia MEN z 22 kwietnia 2016 r.?

143

Wyższy limit kosztów delegacji dla cudzoziemca w Polsce?

Cudzoziemiec podróżujący służbowo po terenie Polski może mieć określony wyższy limit diety z tytułu podróży służbowej objętej zwolnieniem podatkowym niż polski pracownik. Tak uznał dyrektor warszawskiej izby skarbowej w interpretacji z 12 kwietnia 2016 r. (nr IPPB4/4511-53/16-4/MP). O jego wysokości decydują zagraniczne przepisy.

Urlopy związane z rodzicielstwem – 7 gotowych wniosków z opisem

Od 2016 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (zob. m.in. poprzedni numer „Aktualności…”). Ale jak obecnie prawidłowo wypełnić wnioski o te urlopy? Co dokładnie ma taki wniosek zawierać? Oto przykłady 7 najczęstszych wniosków rodzicielskich z opisem.

142

Zleceniobiorcy będą mogli zrzeszać się w związkach

Oprócz pracowników, także zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła i samozatrudnieni będą mogli tworzyć związki i przystępować do nich. Ale dopiero po 6 miesiącach zatrudnienia. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, skierowanego w marcu do konsultacji społecznych.

Zleceniobiorca zarobi za mało – potrzebny będzie dodatek wyrównawczy

Jeżeli przed wypłatą wynagrodzenia okaże się, że minimalna stawka 12 zł za godzinę wykonywania zlecenia nie jest zachowana, zatrudniający będzie musiał odpowiednio wyrównać wynagrodzenie. Trzeba więc będzie przeliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy na godziny. Tak wynika z przygotowywanej nowelizacji ustawy o płacy minimalnej, która ma wejść w życie w drugiej połowie 2016 roku.

141

Wyższe odszkodowania za rozwiązanie umowy terminowej

Od 22 lutego br. okresy wypowiedzeń umów na czas określony zrównano z tymi, które mają zastosowanie przy umowach bezterminowych. W bardzo wielu przypadkach oznacza to podwyższenie odszkodowań związanych z wadliwym rozwiązywaniem lub wygaśnięciem „terminowej” umowy o pracę.

Umowa na okres próbny – po 22 lutego więcej możliwości ponownego zawarcia

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy nie zmieniła okresów wypowiedzenia umowy na okres próbny. Umowa taka nie jest również wliczana do nowych limitów umów terminowych (do limitu 3 umów i limitu 33 miesięcy ich trwania). Za to ustawodawca ustalił, że taką umowę można zawrzeć ponownie w przypadku zatrudniania pracownika do pracy innego rodzaju, a nawet do pracy tego samego rodzaju ale po co najmniej 3-letniej przerwie.

Także pracownik fizyczny może mieć zakaz konkurencji

Wiadomości o sytuacji na zagranicznym rynku pracy, warunkach zatrudnienia i zarobkach u zagranicznych kontrahentów pracodawcy mogą być wiadomościami szczególnymi, które uzasadniają zawarcie z pracownikami umów o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Także wówczas, gdy pracownicy objęci zakazem, nie są zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach. Tak wynika z wyroku SN z 20 stycznia 2016 r., sygn. akt II PK 108/15.

140

Rencista nie jest szczególnie chroniony ze względu na wiek

Pracownika-rencistę można zwolnić za wypowiedzeniem, także gdy jest w wieku przedemerytalnym. A zatem fakt uzyskania prawa do renty wiele lat wcześniej nie ma znaczenia prawnego. Tak wynika z uchwały SN z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt III PZP 9/15.

Podstawa zasiłku chorobowego taka sama dla macierzyńskiego

Ustalona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest też podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego do końca jego pobierania, jeżeli zasiłkiem chorobowym i macierzyńskim nie ma jakiejkolwiek przerwy. Zmiany etatu po rozpoczęciu pobierania zasiłku chorobowego nie wpłyną wówczas na wymiar obu zasiłków. Tak wynika z wyroku SN z 20 stycznia 2016 r., sygn. akt II UK 206/15.

Odprawa z programu dobrowolnych odejść – bez PIT

Pracodawca, który wypłaca pracownikom dodatkowe odprawy pieniężne w ramach tzw. programu dobrowolnych odejść, nie ma obowiązku potrącania PIT od tego świadczenia – uznał WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt: I SA/Go 462/15. Sąd nie zgodził się z dotychczasowym – odmiennym w tym zakresie – stanowiskiem organów podatkowych.

Wydanie specjalne nr 39

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – wnioski z wyroków SN

Choć ostatnia nowelizacja upodobniła okresy wypowiedzenia umów terminowych i bezterminowych, to jedna istotna różnica została. Wypowiadając umowę na czas nieokreślony trzeba podać przyczynę wypowiedzenia. Dobrze skonstruowana przyczyna wypowiedzenia ma spełniać trzy warunki. Musi być prawdziwa, konkretna i aktualna. Nie jest łatwo sprostać tym wymogom. Pokazuje to bogate orzecznictwo sądów pracy.

139

„Godziny karciane” od 1 września do likwidacji

Nauczyciele zostaną zwolnieni z obowiązku realizowania tzw. godzin karcianych, czyli dwóch godzin tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz godziny w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zwolnienie z PIT dla świadczeń z rachunku ZFŚS

Pracodawca, który wypłaca pracownikom świadczenia socjalne ze środków obrotowych firmy a następnie dokonuje przeksięgowania z rachunku bankowego ZFŚS, nie musi pobierać od tych świadczeń zaliczki na podatek – do kwoty 380 zł w roku. Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2015 r. (sygn. IPPB4/4511-1288/15-2/MS1).

Zwalnianie powracającego rodzica – z pełną informacją

Jeżeli pracownik powraca do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej korzystaniem z urlopów dla rodziców, a pracodawca przeprowadził pod nieobecność pracownika  reorganizację, to powracający do pracy pracownik również może być z tego powodu zwolniony. Musi być poinformowany o zwolnieniach oraz o kryteriach doboru pracowników do zwolnień. Tak wynika z wyroku SN z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I PK 8/15.

138

W 2016 roku przypada… 2016 godzin pracy

Nowy rok nie przynosi ani jednego święta przypadającego w wolną sobotę. Będzie jednak kilka długich weekendów. Poniżej przedstawiamy tabele, które ukazują dni i godziny pracy dla różnych okresów 2016 roku, a także dla okresów 1-miesięcznych w niepełnym wymiarze etatu.

Zwolnienie indywidualne – nie zawsze za zgodą związków

Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze zwolnienia indywidualnego pracownika chronionego (wobec którego dopuszczalne jest zwolnienie grupowe) jest konieczne tylko wówczas, gdy związki zawodowe reprezentują tego pracownika. Tak wynika  z wyroku SN z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I PK 8/15.

Umowa kończy się przed 22 lutego 2016 r.? Uwaga na przerwę!

To prawda, że po 22 lutego wolno zawierać 3 a nie tylko 2 umowy terminowe. Ale jeśli druga umowa skończyła się tuż przed 22 lutego, trzeba odczekać ponad miesiąc z zawarciem trzeciej. Inaczej zatrudnienie przekształci się w bezterminowe.