WYDANIE ONLINE

Pracodawca powinien w procesie wykazać, że przywrócenie do pracy zwolnionego dyscyplinarnie pracownika jest rzeczywiście nieuzasadnione, gdyż pracownik dopuścił się czynów obiektywnie będących ciężkimi naruszeniami obowiązków pracowniczych, albo spowodował konflikt uniemożliwiający prawidłową pracę w zakładzie. Tak wynika z wyroku SN z 5 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I PK 41/14 i  I PK 42/14).

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. regułą będzie wystawianie zaświadczeń o niezdolności do pracy wyłącznie w formie elektronicznej. A wyjątkiem – możliwość przedstawienia pisemnego dokumentu. Tak wynika z projektu przedstawionego przez resort pracy.

czytaj więcej »

Uzależnienie okresu wypowiedzenia od długości umowy na czas określony – to tylko jedno z założeń do dużej nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczącej umów terminowych. Projekt w tej sprawie ma zostać przyjęty przez rząd do końca tego roku.

czytaj więcej »

Lawinowo rośnie liczba przypadków, w których inspekcja pracy uznaje, że umowa cywilnoprawna została zawarta w warunkach umowy o pracę. Tak wynika z niedawno przedstawionego w Sejmie raportu PIP z ubiegłorocznych kontroli.

czytaj więcej »

Od lat podatnicy toczą spór z organami podatkowymi dotyczący powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w przypadku zapewnienia pracownikom dowozu do pracy. Wkrótce problem ten ma zniknąć.

czytaj więcej »

Przychód pracownika związany z nieodpłatnym nabyciem przez niego akcji spółki nie jest kwalifikowany jako podlegający oskładkowaniu przychód ze stosunku pracy, pomimo że spółka faktycznie finansuje nabycie akcji i przekazuje je zatrudnionemu. Tak uznał ZUS w interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2014 r. (decyzja nr 248, DI/100000/43/587/2014).

czytaj więcej »

Do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca ta jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz „podatnik” jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 4 lipca 2014 r., nr IPPB2/415-262/14-4/AS.

czytaj więcej »

Nawet jeśli pracodawca nie przekaże informacji o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, pracownik samorządowy i tak powinien złożyć to oświadczenie. Brak tej informacji może natomiast wpłynąć na dopuszczalność natychmiastowego zwolnienia pracownika. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 5 sierpnia 2014 r., I PK 3/14.

czytaj więcej »

To, czy pracownik powinien mieć obniżoną normę czasu pracy, czy zwykłą, zależy od jego statusu (np. stopień niepełnosprawności) oraz rodzaju pracy, jaki wykonuje. Nie zależy zaś od nazwy stanowiska pracy czy nazwy działu, w jakim pracuje. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 22 lipca 2014 r., III PK 132/13.

czytaj więcej »

Z końcem września należy odprowadzić drugą ratę odpisu na fundusz socjalny w 2014 roku. Pojawia się jednak problem, co z odpisem, w przypadku gdy fundusz zlikwidowano w połowie roku. Najlepiej więc takiej likwidacji dokonywać na przełomie lat kalendarzowych.

czytaj więcej »

Pracodawca może uzyskać w sumie ponad 10 tys. zł., musi jednak w zamian zobowiązać się zatrudniać rodzica przez co najmniej 18 lub 27 miesięcy. Tak wynika z przepisów o świadczeniu aktywizacyjnym, które weszły w życie pod koniec maja 2014 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika, który pracował w Wielkiej Brytanii. Czy staż pracy za granicą można doliczyć do stażu w Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy kierowców samochodu ciężarowego. Zmieniliśmy od 1 lipca 2014 r. w firmie system podstawowy czasu pracy na system równoważny – i w dodatku wprowadziliśmy indywidualny rozkład czasu pracy przewidujący różne godziny jej rozpoczynania i kończenia. Jak należy ująć w informacji o warunkach zatrudnienia dla nowo przyjętych pracowników informację o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, biorąc pod uwagę system równoważnego czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z kwartałem. Czy dla pracownika zatrudnionego na czas określony do 31 sierpnia można sporządzić harmonogram czasu pracy na 3 miesiące (do końca września), jeżeli nie chcemy przedłużać z nim umowy?

czytaj więcej »

Wzmożone kontrole umów cywilnoprawnych sprawiają, że obecnie jeszcze bardziej warto sprawdzić, czy zapisy lub praktyka stosowania umów cywilnoprawnych nie przypominają umowy o pracę. Zasada jest następująca: im mniej cech stosunku pracy, tym mniejsze ryzyko uznania umowy za umowę o pracę.

czytaj więcej »

wiper-pixel