WYDANIE ONLINE

Inspekcja pracy chce zmian w przepisach nakazujących pracodawcy ewidencjonowanie godzin rozpoczynania i kończenia pracy (patrz: str. 1). Na razie jednak wystarczy rejestrować liczbę godzin pracy (w tym godzin nadliczbowych). A i to nie wszystkim pracownikom.

czytaj więcej »

To już pewne: minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wzrośnie o 70 zł.

czytaj więcej »

Obecnie pracodawca prowadzący ewidencję czasu pracy rejestruje tylko liczbę godzin przepracowanych w danej dobie pracowniczej. Ministerstwo Pracy chce jednak to zmienić, nakazując ewidencjonowanie także godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca wezwie pracownika do pracy w wolną sobotę, zasadniczo musi udzielić mu w zamian dnia wolnego od pracy. Kodeks pracy nie przewiduje wówczas możliwości wypłaty dodatku. Wkrótce ma się to jednak zmienić

czytaj więcej »

Udostępnienie pracownikom (na określony czas i w określonym celu) ubioru służbowego, podlegającego zwrotowi lub odsprzedaży nie będzie dla nich generowało przychodu. Jest dla pracowników obojętne podatkowo. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie z 16 lipca 2014 r., nr IBPBII/1/415-305/14/MCZ.

czytaj więcej »

Czas pracy niepełnoetatowca liczy się od jego normy podstawowej. Jeśli w przypadku niektórych niepełnosprawnych wynosi ona 7 godzin na dobę, to 1/2 etatu oznacza 3,5 godziny pracy dziennie. Pracodawca w nieplanowanych przypadkach może jednak zlecać niepełnosprawnemu pracę ponadwymiarową – jeśli nie stanowi pracy nadliczbowej (czyli nie przekracza normy). Tak wynika z wytycznych BON.

czytaj więcej »

Pracownik, który ma wobec pracodawcy jakieś roszczenie majątkowe, np. o odszkodowanie, może wezwać go najpierw do próby ugodowej przed sądem. Identycznie jest zresztą w przypadku pracodawcy, który ma roszczenie majątkowe wobec pracownika.

czytaj więcej »

Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze należy odnieść do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu zdrowotnego (jego rozpoczęcia). Nie wystarczy więc zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 20 maja 2014 r., sygn. akt I PK 280/13.

czytaj więcej »

Zasadniczo urlop wychowawczy jest zaliczany do ogólnego stażu pracy pracownika – w momencie zakończenia urlopu. Nie dotyczy to jednak stażu pracy w warunkach szczególnych. Tak wynika z wyroku SN z 4 września 2014 r., sygn. akt I UK 6/14.

czytaj więcej »

Jeśli okazałoby się, że pracownikowi kiedyś przyznano podwyżkę i nie zawarto w związku z tym aneksu do umowy, należy jak najszybciej taki aneks podpisać, przyznając dodatkowe wynagrodzenie z mocą wsteczną. Wówczas podwyżka będzie prawidłowo przyznana. Tak wynika z wyroku SN z 4 września 2014 r., sygn. akt I PK 23/14.

czytaj więcej »

Odszkodowanie za powstrzymanie się od działań konkurencyjnych wobec pracodawcy po ustaniu zatrudnienia nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia pracownika otrzymanego przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Jeżeli pod koniec zatrudnienia przypadł urlop bezpłatny, licząc odszkodowanie, trzeba się cofnąć do ostatniego dnia, za który wypłacono wynagrodzenie i do obliczeń przyjąć okres, na jaki zawarto klauzulę konkurencyjną. Tak wynika z wyroku SN z 4 września 2014 r., sygn. akt I PK 25/14.

czytaj więcej »

Pracodawca ma prawo wyznaczyć legalne kryteria, na bazie których różnicuje wynagrodzenia albo np. dobiera pracowników do zwolnień (gdy np. trzeba zwolnić jedną z dwóch osób na danym stanowisku). Tak wynika z wyroku SN z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt III PK 126/13). Sąd wskazał przy okazji, jakie to mogą być kryteria.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca przechowuje w aktach osobowych oryginał, czy kopię zaświadczenia z badań profilaktycznych pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej firmy, która posiada swoją siedzibę w innym mieście? Do kogo powinien skierować wypowiedzenie umowy o pracę? Do kierownika jednostki organizacyjnej, czy do siedziby firmy? A jeśli do siedziby, to czy można wysłać wypowiedzenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do prezesa firmy lub działu kadr?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorstwo jest firmą budowlaną i prowadzi budowy na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii, w firmie obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Harmonogram czasu pracy jest tworzony dla pracowników każdej budowy odrębnie przez kierownika danej budowy. Proszę o informację, czy na harmonogramie powinny być umieszczone nazwiska wszystkich pracowników, czy może być ogólne określenie, że jest to harmonogram czasu pracy dla pracowników budowy np. w Poznaniu. Proszę również o informację, czy zamiast tworzenia harmonogramów przez kierowników poszczególnych budów może być utworzony tylko jeden harmonogram dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można w regulaminie premiowania odgórnie wykluczyć możliwość przyznania premii dla jednej grupy pracowników – asystentów rodzinnych? Zgodnie z regulaminem pracy premia jest przyznawana m.in. za obciążenie dodatkową pracą z powodu braków kadrowych czy postawę pracownika w środowisku społecznym.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica po urodzeniu pierwszego dziecka od 3 sierpnia 2006 r. do 19 listopada 2006 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, a od 17 stycznia 2007 r. do 16 stycznia 2010 r. na urlopie wychowawczym, w czasie którego 15 września 2009 r. urodziła drugie dziecko. Następnie, od 15 września 2009 r. do 16 lutego 2010 r. pobierała zasiłek macierzyński, a od 17 lutego 2010 r. do 16 lutego 2013 r. przebywała na urlopie wychowawczym na drugie dziecko. W jaki sposób należy obecnie odnotować urlop macierzyński i wychowawczy w świadectwie pracy tej pracownicy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje ryczałty miesięczne, które są pomniejszane za każdą nieobecność w pracy. W czerwcu był na urlopie wypoczynkowym, ale nie dokonano w tym terminie potrąceń ze składników wynagradzania, do których (zgodnie z regulaminem wynagradzania) nie nabył prawa. W jaki sposób prawidłowo dokonać rozliczenia? Czy potrzebna jest w tym przypadku zgoda pracownika na dokonanie potrącenia w następnym miesiącu?

czytaj więcej »

Rozpoczyna się kolejny sezon szkoleniowy, a wraz z nim wraca dylemat: czy za szkolenie odbywane „po godzinach” lub w dniu wolnym należy się rekompensata? Ministerstwo Pracy jest zdania, że nie. Jednak zbyt częste nakazywanie pracownikom tego typu szkoleń mogłoby być uznane za nadużycie prawa przez pracodawcę.

czytaj więcej »

wiper-pixel