WYDANIE ONLINE

Umowę o dzieło można zawrzeć tylko wtedy, gdy jej przedmiotem jest osiągnięcie konkretnego rezultatu, który jest indywidualny (niepowtarzalny) – jak np. napisanie artykułu. Jeśli zaś przedmiotem umowy ma być osiągnięcie rezultatu, któremu trudno przypisać indywidualny charakter (np. posprzątanie biura, zrobienie inwentaryzacji), można zawrzeć najwyżej umowę zlecenia.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie mógł zawrzeć z jednym pracownikiem nie 2, ale aż 3 umowy na czas określony. W zamian ograniczony będzie jednak łączny czas ich trwania. Tak wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, przedstawionego przez ministerstwo pracy. Ma on wejść w życie mniej więcej w połowie 2015 roku.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji, mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS. Wsparcie otrzymają w latach 2015-2016. Tak wynika z nowego projektu przedstawionego przez ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Kolejny pracodawca nie będzie musiał zlecać badań, jeśli od rozwiązania poprzedniej umowy nie minie 30 dni, a pracownik ma być zatrudniony w podobnych warunkach. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Zasady przyznania ekwiwalentu muszą wynikać z przepisów bhp, a wypłacana kwota powinna odpowiadać faktycznie ponoszonym przez pracowników kosztom. Jeśli te 2 warunki są spełnione, ekwiwalent jest wolny od podatku. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2014 r. (nr IBPBII/1/415-471/14/MK).

czytaj więcej »

1.093,93 zł – tyle w przyszłym roku wyniesie odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota stanowiąca podstawę naliczenia odpisów już czwarty rok z rzędu będzie zamrożona. Tak wynika z przyjętego przez rząd projektu tzw. ustawy okołobudżetowej.

czytaj więcej »

Już od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym zostaną objęci członkowie rad nadzorczych. Tak wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Sejm 23 października 2014 r.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kwoty wolnej od podatku. W ocenie rzecznika przepis ten narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, wynikającą z Konstytucji RP.   

czytaj więcej »

Zasadę równego traktowania pracowników realizuje każdy pracodawca odrębnie. Wykazanie ewentualnych naruszeń tej zasady odbywa się w ramach jednego pracodawcy. Jedynie wyjątkowo ocena naruszeń zasady równego traktowania może nastąpić przez porównanie sytuacji pracownika spółki zależnej z sytuacją pracowników spółki dominującej. Tak wynika z wyroku SN z 18 września 2014 r., III PK 136/13.

czytaj więcej »

Jeśli firma zakończy bezrobotnemu staż z urzędu pracy, traci on automatycznie prawo do stypendium. Nie przysługuje więc ono do dnia, w którym firma porozumiała się z urzędem pracy w tej sprawie. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt I OSK 135/13).

czytaj więcej »

Powierzenie innych obowiązków na czas do 3 miesięcy w roku jest poleceniem służbowym. Nie ma ono nic wspólnego z wypowiedzeniem zmieniającym umowę o pracę, choć reguluje je ten sam artykuł Kodeksu pracy. Tak wynika z wyroku SN z 18 września 2014 r., sygn. akt III PK 138/13.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został wezwany do pracy w wolną sobotę na 10 godzin i nie otrzymał z tego tytułu dnia wolnego. Jakie wynagrodzenie i z jakim dodatkiem powinien dostać?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób w ewidencji czasu pracy pracownika należy zaznaczyć okres zwolnienia lekarskiego niepłatnego (w przypadku choroby trwającej powyżej 182 dni)? Czy jest to nadal „chorobowe”, czy może już „nieobecność usprawiedliwiona”?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał umowę na okres próbny od 1 grudnia 2011 r. do końca lutego 2012 roku, a następnie umowę na czas nieokreślony, którą wypowiedział 15 października 2014 r. Jaki obowiązuje pracownika okres wypowiedzenia: 1-miesięczny czy 3-miesięczny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi 31 grudnia 2014 r. skończy się pierwsza umowa na czas określony. Chcemy zawrzeć kolejną. Pracownik ten ma jednak niewykorzystany urlop wypoczynkowy z 2013 i 2014 roku (nie zgłasza wniosków urlopowych, woli ekwiwalent). Czy można jednostronnie udzielić pracownikowi tego urlopu? Czy byłoby to możliwe, jeśli wcześniej pracodawca wypowiedziałby umowę i strony zawarły następną?

czytaj więcej »

Przechodzenie ciąży na urlopie wychowawczym nie daje szans na zasiłek chorobowy. A zakończenie urlopu wychowawczego między 20 a 52 tygodniem po porodzie pozbawia części zasiłku macierzyńskiego. Z tych powodów pracownice po zajściu w kolejną ciążę często wolą wcześniej zakończyć urlop wychowawczy.

czytaj więcej »

wiper-pixel