WYDANIE ONLINE

Aby stwierdzić, czy dwóm pracownikom należy płacić takie samo wynagrodzenie, trzeba sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, czy wykonywana przez nich praca jest pracą jednakową albo przynajmniej pracą o jednakowej wartości. Po drugie, czy są obiektywne kryteria (np. staż pracy), w oparciu o które można legalnie zróżnicować pensje nawet na identycznych stanowiskach.

czytaj więcej »

W nowym roku PIP ma zamiar przeprowadzić ok. 88 tys. kontroli. Szczególnie wnikliwie będzie przyglądać się umowom cywilnoprawnym oraz terminowym umowom o pracę. Tak wynika z programu działania inspekcji pracy przedstawionego Radzie Ochrony Pracy przez Iwonę Hickiewicz, Główną Inspektor Pracy.

czytaj więcej »

Pracodawcy twierdzą, że praca w wolną sobotę powinna być rekompensowana dniem wolnym albo dodatkiem. I dlatego popierają nowelizację, którą rozpatruje Sejm. Związki zawodowe uważają jednak, że taka zmiana to furtka do wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy.

czytaj więcej »

Osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy powinny być lepiej chronione. To nowy postulat Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszony 19 listopada ministrowi pracy.

czytaj więcej »

Na pracodawcy, który w ciągu roku przejmie pracowników z innej firmy, ciąży obowiązek złożenia jednej rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-11 obejmującej cały rok podatkowy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2014 r. (nr ILPB1/415-814/14-2/AMN).

czytaj więcej »

Zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej pracownika podczas zagranicznej delegacji jest wolny od podatku. Dotyczy to także przejazdów w dni wolne od pracy. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie nr IPTPB1/415-309/14-2/AG, z 3 września 2014 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy ze sfery budżetowej mieli być zwolnieni z wpłat na PFRON. Jednak ustawa, która to stanowiła, została zniesiona.

czytaj więcej »

Pracownik w ramach jednego etatu może mieć 2 różne funkcje (stanowiska). Wypowiadając umowę takiej osobie, trzeba odnosić kryteria doboru do zwolnień odrębnie do każdego z tych stanowisk. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r., I PK 73/14.

czytaj więcej »

Pracownikowi niepełnosprawnemu pracodawca powinien zapewnić warunki pracy odpowiednie do stopnia i przyczyny jego niepełnosprawności. Przystosowanie stanowiska powinno być jednak proporcjonalne do możliwości organizacyjnych zakładu pracy. Tak wynika z wyroku SN z 12 listopada 2014 r., I PK 74/14.

czytaj więcej »

Jeśli funkcjonariusz został bezprawnie zwolniony ze służby, może z tego tytułu dochodzić przed sądem cywilnym odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. Tak wynika z uchwały SN z 5 grudnia 2014 r. (sygn. akt III CZP 91/14).

czytaj więcej »

Powierzenie przez likwidatora spółki obowiązków pracowniczych związanych z likwidacją spółki, której pracownicy zostali przejęci przez inny podmiot, oznacza, że zakład pracy nie został przejęty w likwidowanej części. Tak wynika z wyroku SN z 12 listopada 2014 r., I PK 69/14.

czytaj więcej »

Aby otrzymać dofinansowanie, nie trzeba już wykazywać wzrostu przeciętnego zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Wystarczy udowodnić wzrost zatrudnienia pracowników w ogóle. Najlepiej ukazać to na przykładzie.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy m.in. pracowników niepełnoetatowych (np. na 1/2 etatu). Jakie są ograniczenia dotyczące polecania takim pracownikom pracy ponadwymiarowej, która jednak nie przekracza 8-godzinnej normy czasu pracy (np. dla zatrudnionego 4 godziny dziennie pracę przez 6 lub 8 godzin)

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem pracownikiem kadrowym i w zakresie czynności mam zapisane zastępstwo za głównego księgowego w razie jej nieobecności. Do tej pory nie miałam płaconego dodatku funkcyjnego za okres zastępstwa. Czy można wypłacić ten dodatek wstecznie za okresy mojego zastępstwa od początku 2014 roku, czy to już za późno? Jaka podstawa prawna tu obowiązuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można ponownie zawrzeć z tym samym pracownikiem umowę na okres próbny – po kilku latach od poprzedniej i na innym stanowisku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica pracuje na 1/4 etatu, w weekendy w porze nocnej po 8 godzin. Jeśli stawka za godzinę nocną dla pełnoetatowca wynosi 2 zł, to dla osoby zatrudnionej na 1/4 etatu będzie to 0,50 zł – czy dobrze to ustaliłem?

czytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Poszerza ona krąg osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu o członków rad nadzorczych. Wprowadza też – ale dopiero od 2016 roku – sumowanie podstaw wymiaru składki z kilku zleceń, jeżeli podstawa wymiaru składki z jednego tytułu byłaby niższa niż minimalne wynagrodzenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel