WYDANIE ONLINE

Planowane jest ograniczenie okresu trwania umów na czas określony do 33 miesięcy. Jednak ten limit nie obejmie umowy na zastępstwo. Natomiast np. odrębne zasady wydawania świadectw pracy obejmują wszystkie umowy terminowe, także umowy na zastępstwo.

czytaj więcej »

Polscy pracownicy skierowani do pracy za granicę w celu dochodzenia swoich praw mogą przenieść swoje wynagrodzenie i wystąpić o ochronę miejscowych związków. Mają też prawo do stawki minimalnej gwarantowanej przez branżowe układy zbiorowe. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z 12 lutego 2015 r. (C 396/13).

czytaj więcej »

Kto odbył staż z urzędu pracy lub pobierał zasiłek dla bezrobotnych, szybciej uzyska prawo do 26 dni urlopu. Ale stażysty czy bezrobotnego nie uważa się za pracownika. Potwierdza to stanowisko inspekcji pracy.

czytaj więcej »

Osoby kierujące pracownikami odpowiadają m.in. za kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy. Jeśli same dopuszczają się nadużyć w tym zakresie lub tolerują patologię w zakładzie, pracownik otrzyma wyższą rekompensatę za rozstrój zdrowia. Tak wynika z wyroku SN z 22 stycznia 2015 r., III PK 65/14.

czytaj więcej »

Zmiana planu nauczania uniemożliwiająca dalsze zatrudnienie nauczyciela na dotychczasowych zasadach musi być rzeczywista i musi odpowiadać wymogom formalnym. Tylko taka modyfikacja pozwoli porównać dotychczasową i nową ilość godzin do rozdysponowania pomiędzy nauczycieli. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2015 r., III PK 51/14.

czytaj więcej »

Do 3 roku życia dziecka pracownica będzie mogła korzystać z przerw na karmienie piersią na podstawie samego oświadczenia. Po tej dacie niezbędne ma już być zaświadczenie lekarskie. To tylko jedna z kilku zmian, które przewiduje prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Inspektor pracy będzie mógł zweryfikować, czy określone stanowisko powinno zostać ujęte w zakładowym rejestrze prac w warunkach szkodliwych. Będzie też mógł nakazać dokonanie takiego wpisu.

czytaj więcej »

Od kwietnia można w niektórych przypadkach zatrudnić nową osobę bez badań wstępnych. Lecz tylko wtedy, gdy warunki w nowym miejscu pracy odpowiadają tym, jakie były w poprzednim. A nie zawsze wiadomo, co to znaczy.

czytaj więcej »

Mimo podniesienia wieku emerytalnego resort pracy nie planuje wprowadzenia dodatkowego progu otrzymywania nagrody jubileuszowej. Przynajmniej w najbliższym czasie.

czytaj więcej »

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Niezależnie od tego, czy pracownik w tym dniu podjął pracę, czy nie. Tak wynika z interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy z 22 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Jeśli usługa turystyczna, z której korzystają niepełnoletnie dzieci pracownika, mieści się w katalogu form wypoczynku określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, to dofinansowanie do niej otrzymane z zakładu pracy jest wolne od podatku. Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 r. (nr IBPBII/1/415-759/14/MK).

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracodawcy pozwalają pracownikom korzystać ze służbowego auta w celach prywatnych – ale za częściową odpłatnością. Nie zwalnia to jednak ryczałtu za korzystanie z samochodu ze składek na ubezpieczenia społeczne. Tak uznał ZUS w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2015 r. (DI/100000/43/1489/2014).

czytaj więcej »

Osoby niepełnosprawnej odbywającej staż z urzędu pracy nie obowiązują skrócone normy czasu pracy. Nie otrzyma też dodatkowego urlopu i zwolnień na wykonanie specjalistycznych badań.

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie są osoby, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, np. ślusarze czy spawacze. Czy ochrona przedemerytalna takich pracowników liczy się jako 4 lata od powszechnego wieku emerytalnego, czy od wieku, w którym mogą przejść na wcześniejszą emeryturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Kucharka zatrudniona w szkole rozwiązała umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną – czy w dniu rozwiązania stosunku pracy, czy dopiero po okazaniu przez pracownicę decyzji przyznania emerytury?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał umowę na okres próbny od 1 listopada do 31 stycznia. Następnie strony podpisały kolejną umowę (na czas określony), ale dopiero od 2 lutego, ponieważ 1 lutego przypadał w niedzielę. Czy można przenieść urlop z umowy na okres próbny na umowę na czas określony? Czy przechodząc z okresu próbnego od razu na czas nieokreślony, też trzeba zawierać porozumienie przenoszące urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: W urzędzie miejskim będzie reorganizacja. Czy można awansować pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na inne – kierownika nowego referatu? Referat ten będzie zajmował się zamówieniami publicznymi, ochroną środowiska, dodatkami mieszkaniowymi (są to obecnie zadania pracowników samodzielnych stanowisk). Natomiast osoba, która ma być awansowana, nie ma obecnie zadań w zakresie tych obowiązków.

czytaj więcej »

Wymiar urlopu może proporcjonalnie zmniejszać zarówno praca przez niepełny rok kalendarzowy, jak i zatrudnienie na część etatu. Jeśli zaś niepełnoetatowiec pracuje przez część roku, należy mu policzyć dwie proporcje z obu tytułów. I z zaokrągleniem obu wyników w górę do pełnego dnia. Bywa z tym sporo liczenia, dlatego przedstawiamy tabele z gotowymi wynikami.

czytaj więcej »

wiper-pixel