WYDANIE ONLINE

Wyrok SN z 22 stycznia 2015 r. (sygn. III PK 65/14) przypomniał ważną zasadę: nie jest istotne, czy pracodawca sam dopuścił się mobbingu, czy też tylko milcząco tolerował złe zachowania u swoich podwładnych. W obu przypadkach ponosi odpowiedzialność. Dlatego warto sprawdzić, co jest mobbingiem, a co nim nie jest. Pomoże w tym orzecznictwo SN.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika-rodzica o indywidualny ruchomy czas pracy. To tylko jedna z wielu zmian, które ma wprowadzić projekt prezydencki.

czytaj więcej »

Części akt osobowych mają być wyodrębnione ze względu na okres przechowywania dokumentów, a nie jak obecnie – ze względu na nawiązanie zatrudnienia, trwanie stosunku pracy lub jego ustanie.

czytaj więcej »

Płatnicy składek będą mogli występować do ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne także w części należnej za ubezpieczonego. Tak wynika z projektu zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którym trwają teraz prace w Sejmie.

czytaj więcej »

Korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem nie oznacza już konieczności ponownego odbywania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego w pełnym wymiarze. Tak wynika ze znowelizowanej Karty Nauczyciela

czytaj więcej »

ZUS uznał, że składki na Fundusz Pracy powinny być opłacane także za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą będącym osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników. Potem jednak wycofał się z tego stanowiska.

czytaj więcej »

Już od kilku miesięcy informujemy o pracach nad projektem zmian dotyczących terminowych umów o pracę. Został on ostatnio przyjęty przez Radę Ministrów i obecnie zajmie się nim Sejm.

czytaj więcej »

PIP alarmuje –  pracodawcy nadal nagminnie zawierają umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę. Dużo lepiej jest za to z wypłatą wynagrodzeń.

czytaj więcej »

Gdy przyczyna wypowiedzenia leżała po stronie pracodawcy, ale pracownik próbuje dowodzić przed sądem, że przyczyna ta była pozorna, ryzykuje utratę odprawy wypłaconej na podstawie art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych. Jeśli bowiem prawdziwa przyczyna zwolnienia leży po stronie pracownika, może on otrzymać odszkodowanie na podstawie art. 45 § 1 kp, ale za to odprawa już mu nie przysługuje. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 4 marca 2015 r., I PK 182/14.

czytaj więcej »

Obliczając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, uwzględnia się tylko wynagrodzenie u obecnego pracodawcy. Nie ma znaczenia, że między aktualnym a poprzednim zatrudnieniem nie było przerwy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 18 marca 2015 r. (sygn. akt I UK 223/14).

czytaj więcej »

Zasadniczo pracodawca nie ma obowiązku sprawdzania, czy pracownik zwalniany z powodu likwidacji stanowiska może być przydatny na innym stanowisku. Jednak likwidując etat kierownika, należy zweryfikować jego kompetencje pod kątem zatrudnienia także w innych działach – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 listopada 2014 r. (sygn. I PK 73/14). Z kolei w nowszym wyroku (z 4 marca 2015 r., sygn. I PK 183/14) SN przypomniał, że gdy likwiduje się tylko jedno z kilku identycznych stanowisk, trzeba podać już w piśmie rozwiązującym, dlaczego wybrano tę, a nie inną osobę.

czytaj więcej »

Polska armia może w tym roku wezwać na ćwiczenia wojskowe nawet 20 tys. rezerwistów. Pracodawca zatrudniający rezerwistę ma obowiązek udzielić mu urlopu bezpłatnego na czas przeszkolenia. W zamian może ubiegać się o zwrot kosztów związanych ze zwolnieniem pracownika od pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Radca prawny pracuje na 1/2 etatu. Świadczy pracę w siedzibie pracodawcy we wtorki po 4 godziny oraz w czwartki – 6 godzin. Czy można mu ustalić czas pracy poza siedzibą pracodawcy w te same dni, tj. we wtorki przez 6 godzin i czwartki po 4 godziny – tak aby z puli urlopowej zarówno za urlop wtorkowy, jak i czwartkowy było odejmowane za oba dni po 10 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zrealizować obowiązek pracodawcy (wynikający z art. 94[2]) informowania pracowników o możliwości zatrudnienia na pełny lub niepełny etat albo informowania podwładnych zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy?

czytaj więcej »

Wprowadzono jeden obowiązujący wzór skierowania na badania lekarskie pracowników. Ustalono również zasadę, że pracownik powinien mieć swój dodatkowy egzemplarz tego skierowania. Tak wynika ze zmienionego rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, które zostało opublikowane 30 marca.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem opieki zdrowotnej. Pracujemy w równoważnym systemie czasu pracy, dobowo do 12 godzin, tygodniowo 37 godzin 55 minut. Czy w harmonogramie czasu pracy pracownika, któremu wypada dyżur w sobotę lub niedzielę, musimy obowiązkowo zaznaczyć, kiedy udzielono wolnego za pracę w sobotę lub niedzielę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy w ramach reorganizacji urzędu został przeniesiony ze stanowiska kierownika referatu (przestało ono istnieć) na stanowisko głównego specjalisty. Zgodnie z art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych przez 6 miesięcy przysługuje mu wynagrodzenie takie jak wówczas, gdy pełnił funkcję kierownika. Muszę jednak pracownikowi zabrać dodatek funkcyjny, gdyż nie będzie on już pełnił dotychczasowej funkcji. W jaki więc sposób zrekompensować różnicę? Czy przyznać mu dodatek wyrównawczy (o którym nie ma słowa w ustawie o pracownikach samorządowych ani w naszym regulaminie wynagradzania), czy też dodatek specjalny?

czytaj więcej »

wiper-pixel