WYDANIE ONLINE

Każdy pracownik (bez potrzeby podpisywania dodatkowych dokumentów) musi dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłyby narazić pracodawcę na szkodę. Jeśli pracownik poprzez niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, musi ją naprawić. Jest to odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel