WYDANIE ONLINE

W zakresie badań okresowych czy kontrolnych nowe, obowiązujące od kwietnia przepisy zmieniły niewiele (jedynie wprowadziły nowy wzór skierowania na takie badania). Większość zmian dotyczy opisywanych już badań wstępnych. Niemniej jednak wszystkie badania są ze sobą powiązane (np. termin wykonania jednego wpływa na kolejne). Dlatego warto rozstrzygnąć także problemy związane z badaniami okresowymi i kontrolnymi. Niektóre wątpliwości wyjaśnia Sąd Najwyższy lub inspekcja pracy.

czytaj więcej »

Zawieranie umowy na zastępstwo nie będzie mogło wynikać ze zwykłych i stałych potrzeb kadrowych pracodawcy. Poza tym, w treści takiej umowy trzeba będzie wskazać cel jej zawarcia (podać przyczyny jej podpisania). Potwierdza to odpowiedź Ministerstwa Pracy z 16 kwietnia 2015 r. na interpelację poselską nr 31872.

czytaj więcej »

Z dniem 1 maja 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wprowadzająca korzystne zmiany w zakresie ustalania wymiaru świadczeń emerytalnych. Przewiduje m.in. zaliczenie nowych okresów jako składkowych.

czytaj więcej »

W maju weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady zatrudniania cudzoziemców. Umożliwiły wykonywanie pracy na terytorium RP bez zezwolenia nowym grupom osób. Wprowadziły też zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na pracę przez powiatowe urzędy pracy.

czytaj więcej »

Również pracownik może skorzystać z wyższych, tzw. autorskich kosztów uzyskania przychodu. Musi jednak spełnić 3 warunki. Potwierdza to niedawne stanowisko izby skarbowej.

czytaj więcej »

Inspekcja pracy będzie mogła merytorycznie oceniać prowadzony przez pracodawcę wykaz stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Tak wynika z zaakceptowanego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj więcej »

Zdaniem Konferencji Lewiatan proponowane przez resort gospodarki zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej są niewystarczające. Należałoby umożliwić elektroniczne przechowywanie akt.

czytaj więcej »

Nauczyciela akademickiego można zwolnić w wyniku negatywnej oceny pracy. Jeśli odwoła się do sądu, ten ostatni może zbadać m.in. prawidłowość przeprowadzenia oceny – zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Tak wynika z wyroku SN z 24 marca 2015 r., sygn. I PK 201/14.

czytaj więcej »

Prawo do wcześniejszej emerytury ma zasadniczo tylko ta osoba, która pracowała w określonej branży oraz przy określonych w odpowiednim wykazie pracach szczególnych – wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 24 marca 2015 r., sygn. II UK 191/14.

czytaj więcej »

Aby sprawdzić, czy mamy do czynienia ze zwolnieniem indywidualnym, czy grupowym, trzeba sprawdzić, ilu pracowników otrzymało wypowiedzenia w ciągu 30 dni. Nie chodzi tu więc o moment rozwiązania umowy, tylko wręczenia pisma wypowiadającego. Tak wynika z wyroku SN z 4 marca 2015 r., I PK 184/14.

czytaj więcej »

Pracownik może być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji związkowej. Jednak okresu tego zwolnienia nie można wliczyć mu do wymaganego stażu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Tak wynika z wyroku SN z 5 marca 2015 r., sygn. III UK 131/14.

czytaj więcej »

Planowana nowelizacja ma zrównać okresy wypowiedzenia umów na czas określony z tymi, które obowiązują przy wypowiadaniu umów bezterminowych. Jednak podawanie przyczyny wypowiedzenia nadal ma dotyczyć tylko umów na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na stanowisku konserwator, ale czasami prowadzi służbowo samochód osobowy. Skierowaliśmy go na badania psychologiczne dla kierowców. Niedawno był przez prawie 6 miesięcy niezdolny do pracy. Czy w związku z tym powinien zrobić badania psychologiczne dla kierowców (pomimo że poprzednie są nadal ważne), czy wystarczy, że wykona zwykłe badania kontrolne?

czytaj więcej »

Pytanie: W najbliższym czasie chcę zatrudnić emeryta na bazie umowy o pracę. Jakie dokumenty powinny się znaleźć w aktach osobowych w części A? Czy powinnam wymagać od niego przyniesienia kopii ostatniego świadectwa ukończenia szkoły i ostatniego świadectwa pracy? Czy wystarczy tylko informacja np. z ZUS, że dany pracownik jest na emeryturze?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy niepełnosprawny nabędzie prawo do pierwszego urlopu? Od 17 kwietnia 2012 r. ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Został zatrudniony 2 listopada 2012 r. na czas określony do 31 marca 2013 r. Następnie, po przerwie, został ponownie zatrudniony od 14 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. I potem jeszcze raz, od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

czytaj więcej »

Są wyjątki od zasady uzgadniania urlopu między pracodawcą a pracownikiem. Na przykład pracodawca może udzielić urlopu przymusowo w okresie wypowiedzenia, a także urlopu zaległego – gdy zbliża się 30 września. Najpierw jednak powinien spróbować porozumieć się w tej sprawie z pracownikiem. I to najlepiej już teraz, u progu wakacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik na miesiąc przed zatrudnieniem w naszym zakładzie (miejskim ośrodku pomocy społecznej), w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, osiągnął 25-letni staż zatrudnienia. Czy musimy wypłacić mu nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel