WYDANIE ONLINE

Czy za święto w sobotę 15 sierpnia 2015 r. można zaplanować dzień wolny 5 czerwca, po Bożym Ciele? Tak, ale tylko pod warunkiem że czerwiec i sierpień są objęte okresem rozliczeniowym. Również oddawanie dnia wolnego za nieplanowaną pracę np. w wolną sobotę musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym. Jedynie czas wolny za nadgodziny można oddać później – ale tylko na wniosek pracownika.

czytaj więcej »

Zamiast wypisywania druku lekarz prześle informację do ZUS oraz pracodawcy drogą elektroniczną. Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która to przewiduje, została przyjęta przez Sejm 15 maja 2015 r.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie mógł wliczyć w koszty wydatki na przyzakładowy żłobek i przedszkole. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyjętego 26 maja przez Rząd.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczenia małżonka zatrudnionego równocześnie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna.

czytaj więcej »

Nie trzeba płacić składek ZUS od wartości kursu na prawo jazdy, który pracodawca sfinansował pracownikom w celu podniesienia kwalifikacji niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku – wyjaśnił ZUS w wydanej interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2015 r. (decyzja nr 162, DI/100000/43/406/2015)

czytaj więcej »

Dyrektor izby skarbowej nie może odmówić podatnikowi wydania interpretacji w indywidualnej sprawie, jeżeli z rozstrzygnięciem zagadnienia podatkowego wiąże się wstępna analiza przepisów w zakresie innych dziedzin prawa, w szczególności prawa pracy. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 3 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: II FSK 458/13).

czytaj więcej »

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę o co najmniej 7,4 proc. (czyli 129,50 zł) domagają się przedstawiciele trzech central związkowych. Szefowie OPZZ, NSZZ „Solidarność” i FZZ przyjęli wspólne stanowisko w tej sprawie.

czytaj więcej »

Jeśli zleceniobiorca nie musi uzyskiwać zgody „przełożonego” na opuszczanie miejsca pracy, jest to ważny argument przeciwko uznaniu umowy zlecenia za umowę o pracę. Tak wynika z wyroku SN z 22 kwietnia 2015 r., sygn. II PK 153/14.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie z umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawartej z pracownikiem jest oskładkowane, jeżeli okoliczności faktyczne wskazują na stałe i systematyczne realizowanie tego prawa w ramach umowy (umów) o dzieło.  Tak wynika z wyroku SN z 24 marca 2015 r., sygn. II UK 184/14.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca przewiduje w regulaminie wynagradzania premię dla dyrektorów jednostek organizacyjnych, ale nie warunkuje jej przyznania od oceny ich pracy, to świadczenie takie jest uznaniowe. Pracownicy nie mogą go więc żądać. Tak wynika z wyroku SN z 14 kwietnia 2015 r., sygn. II PK 144/14.

czytaj więcej »

Choć przepisy nie wskazują tego jednoznacznie, orzecznictwo sądów wskazuje kilka warunków, które powinna spełniać przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Musi ona być odpowiednio ważna, prawdziwa, konkretna i jasno sformułowana. Potwierdziły to także wyroki zapadłe niedawno, w 2015 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę cywilnoprawną na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Pracownik ten wypłatę wynagrodzenia ma 28. dnia każdego miesiąca. Czy można wypłacać mu przyznany ryczałt i rozliczać go np. za maj razem z wypłatą wynagrodzenia? Innymi słowy, czy ryczałt może być obliczany na koniec miesiąca za miesiąc bieżący, po złożeniu oświadczenia przez pracownika o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu?

czytaj więcej »

W przypadku gdy powodów zwolnienia pracownika jest więcej niż jeden, pracodawca powinien podać je wszystkie w piśmie o rozwiązaniu umowy. Ich ilość nie ma znaczenia, ważne jest to, czy oceniane łącznie uzasadnią decyzję o zwolnieniu pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 2015 r., II PK 140/14.

czytaj więcej »

Obowiązek opłacania składek na FEP nie zależy od tego, czy pracownik przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bądź czy ma ustalone prawo do renty lub emerytury. Tak wynika w wyroku SN z 21 kwietnia 2015 r., I UK 330/14.

czytaj więcej »

Czy można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska osobę na urlopie macierzyńskim (następnie rodzicielskim)? Urlop ma trwać do 20 grudnia 2015 r., następnie do marca 2016 r. pracownica ma korzystać z urlopu wychowawczego. Czy dopiero po powrocie liczymy okres wypowiedzenia i przez trzy miesiące musimy zapewnić jej inne stanowisko? Czy należy jej się odprawa i czy możemy zaznaczyć, że nie musi świadczyć pracy? Czy może za porozumieniem stron sama rozwiązać umowę, będąc jeszcze na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wliczać do czasu pracy minuty przygotowań do podjęcia prac serwisowych? Serwisant dojeżdża do bramy kopalni o 5.45, tam musi przejść pełną procedurę związaną z wjazdem do kopalni (spisanie osoby, wykazanie wwożonych przedmiotów itp.). Następnie podejmuje działania związane z dopuszczeniem do zjazdu na dół (np. pobranie roboczego ubrania). Zjazd na dół następuje o 6.30. Czy czas między 5.45 a 6.00 jest czasem pracy, za który należy wypłacić nadgodziny oraz dodatek nocny? Harmonogramowe godziny pracy to 6.00–14.00.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam nową pracownicę na podstawie badań okresowych od poprzedniego pracodawcy. Czy dla mojej firmy są to badania wstępne, czy okresowe i w związku z tym, w której części akt osobowych mam umieścić otrzymane orzeczenie lekarskie: w A czy B?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedstawił zagraniczny akt urodzenia dziecka (z kraju UE). Pracodawca przed uwzględnieniem domagał się jego przetłumaczenia. Obecnie pracownik domaga się od pracodawcy zwrotu kosztów tłumaczenia. Czy ma do tego prawo? Czy pracodawca mógł uzależnić uwzględnienie dokumentu od jego przetłumaczenia?

czytaj więcej »

Zawarcie dwóch umów obejmujących łącznie pewien odcinek czasu może dać pracownikowi więcej urlopu niż praca przez taki sam okres na podstawie jednej umowy. Wszystko dzięki zasadzie liczenia urlopu proporcjonalnego z każdej umowy osobno. Poza tym przedłużenie umowy, zamiast podpisywania kolejnej, zwalnia z konieczności zawierania porozumienia przenoszącego urlop z jednej umowy na drugą.

czytaj więcej »

wiper-pixel