WYDANIE ONLINE

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi m.in. z okazji jego ślubu albo ślubu jego dziecka. Nie ma przy tym znaczenia czy jest to ślub kościelny, czy cywilny. Chodzi jednak o ślub wywołujący skutki cywilne. Urlop okolicznościowy nie przysługuje więc w przypadku prymicji („ślubu księdza”) czy też tzw. ślubów zakonnych. Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Pracy z 3 czerwca 2015 r.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony przez maksymalnie 33 miesiące łącznie, a także zawrzeć z nim nie więcej niż 3 takie umowy. Duża nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca umów terminowych 25 czerwca 2015 r. została uchwalona przez Sejm.

czytaj więcej »

Pracodawca jako płatnik zasiłków może kontrolować prawidłowość zwolnień lekarskich, a także sposób korzystania z nich. Które sytuacje najczęściej kwalifikują się do podjęcia kontroli? Na typowe przypadki w tym zakresie wskazał resort pracy (w odpowiedzi na interpelację nr 32861 z 15 czerwca 2015 r.), powołując się na wytyczne ZUS.

czytaj więcej »

Zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika) to wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie pracownika – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej »

Ograniczenie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe wobec osób wykonujących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy jest niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13.

czytaj więcej »

Umyślne naruszanie godności i innych dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę uzasadnia natychmiastowe rozwiązanie umowy z winy pracodawcy. I to nawet wtedy, gdy pracownik błędnie ocenił zachowanie pracodawcy jako mobbing. Tak wynika z wyroku SN z 22 kwietnia 2015 r., sygn. II PK 157/14. 

czytaj więcej »

Jeśli po okresie zasiłkowym pracownik stawia się w pracy, nie musi to oznaczać, że przerwał chorobę i w konsekwencji nie da się już go zwolnić z art. 53 kp. Jeśli bowiem badania kontrolne wykażą, że nadal jest niezdolny do pracy na swoim stanowisku, pracodawca może go zwolnić bez wypowiedzenia. Potwierdził to wyrok SN z 18 marca 2015 r., sygn. III BP 1/14.

czytaj więcej »

Nawet jeśli strony nie zawarły umowy o zakazie konkurencji, podjęcie działalności konkurencyjnej może być powodem utraty zaufania do pracownika. Jednak zwolnienie go z tego powodu w trybie dyscyplinarnym jest uzasadnione tylko wtedy, gdy doszło do kwalifikowanego naruszenia istotnych interesów pracodawcy, które mogły narazić go na powstanie szkody. Tak wynika z wyroku SN z 22 kwietnia 2015 r., sygn. II PK 158/14.

czytaj więcej »

Pracownik zachowuje prawo do uzgodnionej w umowie o pracę premii "regulaminowej rocznej" także wtedy, gdy pracodawca zaniechał wydania regulaminu premiowania, a niewypłacenie premii pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych uzasadniał trudną sytuacją finansową oraz brakiem oczekiwanego zysku. Tak zdecydował SN w wyroku z 22 kwietnia 2015 r., sygn. II PK 164/14.

czytaj więcej »

wiper-pixel