WYDANIE ONLINE

Sejm i Senat uchwaliły wielką nowelizację Kodeksu pracy dotyczącą umów na czas określony. Nowe limity umów terminowych będą częściowo obejmowały także umowy terminowe zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy.

czytaj więcej »

Pracownik ojciec, który został sam z dzieckiem, zyska prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego, nawet jeśli matka dziecka nie była ubezpieczona. Tak wynika z obowiązujących już zapisów znowelizowanej ustawy zasiłkowej.

czytaj więcej »

Jeśli osoba samozatrudniona opłaca składki krócej niż 12 miesięcy otrzyma niższy niż obecnie zasiłek chorobowy (i macierzyński). Tak wynika ze znowelizowanej ustawy zasiłkowej.

czytaj więcej »

Ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. Nie mieszczą się w niej pokrywane przez pracodawcę wydatki na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowe. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB2/4511-82/15-2/AS.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy, może co do zasady także ubiegać się o wypłatę odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r., sygn. III PZP 4/15.

czytaj więcej »

Niezdolność do pracy warunkująca otrzymanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych to nie to samo co niezdolność do pracy zarobkowej z Kodeksu cywilnego. Pracownik może więc domagać się od pracodawcy rekompensaty na drodze cywilnej z powodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, nawet gdy częściowo odzyskał zdolność do pracy zarobkowej. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca 2015 r., sygn. I PK 243/14.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik miał staż pracy krótszy niż 3 lata, odszkodowanie za sprzeczne z prawem czy nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę może być równe wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia albo za 3 miesiąca. Decyduje o tym swobodnie sąd pracy. Tak wynika z wyroku S z 18 marca 2015 r., sygn. I PK 190/14.

czytaj więcej »

Jeśli szef wypowiada się w sposób zniesławiający pracownika, narusza jego dobra osobiste. I nie zwolni go z odpowiedzialności fakt, że opowiada rzeczy usłyszane od osoby trzeciej, chyba, że udowodniłby ich prawdziwość. Tak wynika z wyroku SN z 24 czerwca 2015 r., II PK 207/14

czytaj więcej »

wiper-pixel