WYDANIE ONLINE

Już wkrótce będzie można wypowiedzieć każdą bez wyjątku umowę na czas określony zawartą od momentu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy (czyli od 22 lutego 2016 r.). Okresy wypowiedzenia będą zaś takie, jak w przypadku umów terminowych. Nieco bardziej skomplikowane będą jednak zasady wypowiadania umów zawartych w starym stanie prawnym, ale wypowiadanych już pod rządami nowych zasad.

czytaj więcej »

Pracodawca, który w związku prowadzoną akcją promocyjną przekazuje nieodpłatnie pracownikom zestaw firmowych przedmiotów, musi ustalić wartość tych świadczeń, a następnie pobrać od nich zaliczkę na podatek dochodowy. Tak wynika z odpowiedzi Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 marca 2015 r. sygn.: ILPB2/415-1230/14-2/WM.

czytaj więcej »

Przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem dyrektor szkoły musi odebrać od niego zaświadczenie o niekaralności z KRK. Obowiązek ten dotyczy nawiązania każdego stosunku pracy – nawet, jeśli między kolejnymi umowami zawieranymi z nauczycielem nie ma przerwy. Tak wynika z odpowiedzi MEN z 3 sierpnia 2015 r. na interpelację poselską nr 33743.

czytaj więcej »

W porównaniu z 2015 rokiem minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 100 zł.

czytaj więcej »

Ubezpieczony powinien powiadomić płatnika składek (np. swojego pracodawcę) o członkach rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia – przypomniał niedawno Rzecznik Praw Pacjenta.

czytaj więcej »

Tylko pracodawca, który zapewnia swoim pracownikom bezpłatny dojazd do i z pracy autobusem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie musi doliczać wartości tego świadczenia do ich przychodów i odprowadzać podatku. Tak wynika z odpowiedzi resortu gospodarki na interpelację poselską nr 31411.

czytaj więcej »

Pojedynczy wykład czy szkolenie nie powinien podlegać składkom ZUS, gdy nosi znamiona wypowiedzi autorskiej. Tak wynika z wyroku SN z 12 sierpnia 2015 r., sygn. I UK 389/14.

czytaj więcej »

Nauczyciel odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły bez wypowiedzenia z naruszeniem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty otrzyma odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę za czas do którego powierzenie stanowiska miało trwać (nie więcej niż za 3 miesiące). Odszkodowanie będzie więc wyższe niż wysokość utraconego dodatku funkcyjnego. Tak wynika z wyroku SN z 18 sierpnia 2015 r., III PK 155/14.

czytaj więcej »

Pracownika zwolnionego z powodu długotrwałej choroby (z art. 53 kp) należy „w miarę możliwości” przywrócić do pracy gdy ustanie przyczyna nieobecności. Pod warunkiem jednak, że pracownik zgłosi powrót do pracę podmiotowi reprezentującemu pracodawcę – tzn. wykonującemu czynności pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika. Tak wynika z wyroku SN z 6 sierpnia 2015 r., sygn. III PK 125/14

czytaj więcej »

Jeśli liczba członków organizacji związkowej spadnie poniżej 10 w trakcie kwartału kalendarzowego, to do końca tego kwartału organizacja ta zachowuje swoje kompetencje – łącznie z ochroną przed wypowiedzeniem przewodniczącego związku lub wskazanej przez związek zawodowy osoby. Tak wynika z wyroku SN z 19 sierpnia 2015 r., II PK 208/14

czytaj więcej »

Już od 14 sierpnia 2015 r. ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego także w przypadku, gdy matka nie była pracownicą. Natomiast wchodząca w życie 2 stycznia 2016 r. nowelizacja „rodzinna” Kodeksu pracy wprowadza następne zmiany. Przede wszystkim to, że urlop macierzyński będzie mógł przejąć inny niż ojciec dziecka pracownik – członek najbliższej rodziny. 

czytaj więcej »

wiper-pixel