WYDANIE ONLINE

Urlop rodzicielski będzie można wziąć niekoniecznie w całości tuż po urlopie macierzyńskim. Przynajmniej połowę będzie można wykorzystać później, aż do ukończenia przez dziecko 6 lat. Za to wymiar urlopu rodzicielskiego będzie zwiększony kosztem likwidowanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wszystko to już od 2 stycznia 2016 roku.

czytaj więcej »

Pracodawca, który przyjmie bezrobotnego, który nie skończył 30 lat, nawet przez rok będzie otrzymywał refundację kosztów jego zatrudnienia oraz składek ZUS od refundowanej kwoty. Musi jednak zatrudniać go przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu refundacji.

czytaj więcej »

Ubezpieczone prowadzące działalność gospodarczą będą miały przez dłuższy czas prawo do wyższego zasiłku.

czytaj więcej »

Koszt paliwa do samochodu udostępnionego pracownikowi na jego osobiste potrzeby nie wchodzi do ryczałtu za prywatne korzystanie z niego. Natomiast standardowe koszty eksploatacji pojazdu – tak.

czytaj więcej »

Maksymalnie o połowę kontrahenci firm zatrudniających osoby niepełnosprawne będą mogli zmniejszyć wysokość własnych zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON. Tak wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zacznie obowiązywać od połowy 2016 r.

czytaj więcej »

Wynajęcie przez pracodawcę sali gimnastycznej dla pracowników nie powoduje u nich powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Tak wynika z interpretacji Ministra Finansów z 23 lipca 2015 r. (nr DD3.8222.2.265.2015.CRS).

czytaj więcej »

Pracodawca, u którego działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, nie jest związany - przy wprowadzaniu regulaminu wynagradzania – stanowiskiem odrębnym jednej organizacji związkowej. Nawet jeśli jest to jedyna organizacja reprezentatywna. Tak wynika z wyroku SN z 8 września 2015 r., I PK 234/14.

czytaj więcej »

Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru na skutek wygaśnięcia mandatu może pozostać w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Będzie tak wówczas, gdy pracownikowi  niepozostającemu w żadnym innym stosunku pracy przyznano rentę po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania zatrudnienia. Takie wnioski wynikają z wyroku SN z 8 września 2015 r., I PK 297/14.

czytaj więcej »

Przy ustaleniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej następcę prawnego płatnika składek organ rentowy uwzględnia ustaloną dla jego poprzednika kategorię ryzyka wypadkowego w trzech kolejnych, ostatnich latach kalendarzowych poprzedzających rok składkowy, za który ustalana jest wysokość składki. Tak wynika z wyroku SN z 8 września 2015 r., I UK 412/14.

czytaj więcej »

Ani pracodawca, ani pracownik nie mogą ograniczyć lub wyłączyć przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych. Nawet za obopólną zgodą. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt I PK 74/15.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 roku Kodeks pracy da pracodawcy wyraźne prawo do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. Trzeba jednak będzie zapłacić pracownikowi za cały okres wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Udział pracowników w prywatnym spotkaniu okolicznościowym lub pożegnalnym innych pracowników zorganizowanym za zgodą pracodawcy po godzinach pracy w wydzielonej części (pomieszczeniu socjalnym) siedziby pracodawcy, połączony ze spożywaniem za zgodą pracodawcy niewielkich ilości alkoholu, nie jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 kp). Chyba że naruszono porządek i spokój w miejscu pracy lub porządek publiczny. Tak wynika z wyroku SN z 24 września 2015 r., I PK 120/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel