WYDANIE ONLINE

Możliwość skorzystania z urlopu do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat; jednoczesne przebywanie na urlopie przez obydwoje rodziców bez dotychczasowych ograniczeń czasowych oraz nowy termin na złożenie wniosku – takie zmiany wprowadzi tzw. ustawa rodzinna od 2 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

W 2016 roku osoba wykonująca dwie takie same lub różne umowy cywilnoprawne będzie objęta obligatoryjnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z obu tytułów, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych ze zlecenia będzie niższa od kwoty minimalnej płacy.

czytaj więcej »

Do 30 listopada 2016 r. ustawodawca będzie musiał wprowadzić mechanizm korygowania kwoty zmniejszającej podatek z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych. Tak nakazał Trybunał konstytucyjny w wyroku z 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14).

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie, w którym postuluje objęcie zatrudnionych na tzw. śmieciówkach ochroną zbliżoną do tej, jaka przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Uzasadnioną przyczyną przedłużenia zawieszenia strażnika gminnego w pełnieniu obowiązków jest wniesienie przeciwko niemu aktu oskarżenia w sprawie o popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego. Tak wynika z wyroku SN z 8 października 2015 r., sygn. akt I PK 313/14.

czytaj więcej »

W przypadku pracowników samorządowych stosunek pracy zawieszony w razie tymczasowego aresztowania wygasa po upływie 3 miesięcy aresztu. A zatem pracownik samorządowy nie może mieć prawa do zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy po opuszczeniu trwającego ponad 6 miesięcy aresztu. Tak wynika z postanowienia SN z 6 października 2015 r., sygn. akt III UZP 10/15.

czytaj więcej »

Od nowego roku płatnicy wyrównujący wysokość zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego kwotę podwyższenia wykażą w zmodyfikowanym formularzu ZUS DRA. Dodatkowo z tym dniem wprowadzony zostanie nowy kod świadczenia/przerwy.

czytaj więcej »

Nieuchwalone projekty z poprzedniej kadencji Sejmu nie są już rozpatrywane, lecz „przepadają” (chyba, że będą ponownie wniesione). Sprawdźmy więc, które z projektów związanych z prawem pracy nie zostały przyjęte.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Uznał, że wyznaczanie minimalnej podstawy ich składek na poziomie przeciętnego wynagrodzenia jest niekonstytucyjne (wyrok z 28 października 2015 r., sygn. akt SK 9/14).

czytaj więcej »

Pracodawca, który refunduje swoim pracownikom koszt zakupu materiałów biurowych, niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku, nie dolicza kwoty zwrotu do opodatkowanych przychodów pracownika. Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 1 września 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-295/15-4/SJ.

czytaj więcej »

Jeżeli porozumienie w sprawie odstąpienia o układu zbiorowego przewiduje prawo do  rekompensaty z tego tytułu dla każdego pracownika zatrudnionego w określonej dacie, to byli pracownicy, zatrudnieni w tej dacie, ale zwolnieni z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy przed terminem wypłaty rekompensat, także mają prawo do rekompensaty. Tak wynika z wyroku SN z 8 października 2011 r.. sygn. akt I PK 10/15.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie ustalone w umowie zawartej przez szkołę wyższą ze swoim pracownikiem o stworzenie utworu (wykładu) dla słuchaczy studiów podyplomowych i przeniesienie autorskich praw majątkowych na zamawiającego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Tak wynika z wyroku SN z 8 października 2015 r., sygn. akt I UK 450/14.

czytaj więcej »

Pozyskanie przez pracodawcę informacji o wykonywaniu na rzecz tego pracodawcy i przez jego pracownika umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem oraz o wynagrodzeniu z tej umowy nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych – jeśli informacje te są zbierane w celu obliczenia składek ZUS. Tak wynika z wyroku SN z 24 września 2015 r., sygn. akt I UK 490/14.

czytaj więcej »

Podjęcie pracy przez pracownika będącego pod wpływem alkoholu to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Jedynym wyjątkiem może być stan psychozy alkoholowej. Tak wynika z wyroku SN z 9 lipca 2015 r., sygn. akt I PK 247/14.

czytaj więcej »

wiper-pixel