WYDANIE ONLINE

Zleceniobiorca będzie musiał powiedzieć płatnikowi, czy łączy go równoległe zlecenie z innym podmiotem, a jeśli tak – to jaki uzyskuje z niego przychód. Pomyłka będzie oznaczała konieczność korekty rozliczenia. Poza tym, nie zawsze będzie dało się precyzyjnie przewidzieć ustalić dochód – np. w przypadku stawki godzinowej. Od stycznia 2016 r. ZUS może więc częściej nakazywać dokonanie korekty.

czytaj więcej »

Aby umowa terminowa nie podlegała nowym limitom (w 4 przypadkach określonych w przepisach), trzeba wprowadzić do umowy specjalny zapis. Ale warto wstrzymać się z tym jeszcze do 22 lutego 2016 r.

czytaj więcej »

Prezydent skierował do Sejmu dwa projekty. Oprócz przywrócenia niższego wieku emerytalnego chce także podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2015 r. płatnicy mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części należnej za ubezpieczonego.

czytaj więcej »

Wartość jednorazowych odpraw wypłacanych zwalnianym pracownikom na podstawie porozumienia zbiorowego, zawartego pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą nie podlega wyłączeniu od PIT. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 24 września 2015 r. (nr IPTPB2/4511-398/15-2/JR).

czytaj więcej »

Pozostawienie członków korpusu służby cywilnej poza układową regulacją stosunków pracy nie narusza Konstytucji, ani wiążących Polskę umów międzynarodowych. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 października 2015 r. (sygn. akt: K 5/15).

czytaj więcej »

Kryterium obrotu nie jest jedynym, jaki ZUS musi wziąć pod uwagę ustalając, zgodnie z prawem którego państwa pracownik będzie ubezpieczony. Osiągnięcie lub nieosiągnięcie obrotu ponad 25% w kraju nie przesądza o objęciu ubezpieczeniami społecznymi w danym państwie. Tak wynika z wyroku SN z 18 listopada 2015 r., sygn. II UK 100/14

czytaj więcej »

Pracodawca nie musi odprowadzać podatku od wartości drobnych upominków rzeczowych, które przekazuje zatrudnionym w celu ich lepszej identyfikacji z wizerunkiem firmy. Tak rozstrzygnęło Ministerstwo Finansów, korygując wcześniejsze stanowisko poznańskiej izby skarbowej.

czytaj więcej »

W ramach podróży służbowej pracownik jest objęty ochroną ubezpieczeniową przez cały czas pobytu w takiej podróży, a nie tylko podczas wykonywania czynności zleconych mu do załatwienia czy w czasie drogi do miejsca docelowego i z powrotem. Tak wynika z wyroku SN z 22 października 2015 r., sygn. akt II UK 370/14.

czytaj więcej »

Jeśli członek korpusu służby cywilnej odwoła się od oceny okresowej, sąd będzie badał wyłącznie to, czy ocenę tę przeprowadzono zgodnie z prawem (według przepisów regulujących ustrój służby cywilnej) oraz czy wystawione przez pracodawcę negatywne oceny cząstkowe (na poziomie „poniżej oczekiwań” i „znaczenie poniżej oczekiwań”) były uzasadnione, a więc oparte na faktach. Tak wynika z wyroku SN z 3 listopada 2015 r., sygn. akt III PK 85/14.

czytaj więcej »

Na uprawnienie do odprawy nie wpływa fakt, czy pracownika zwolniono za wypowiedzeniem, czy za porozumieniem stron. Liczą się tylko przyczyny rozwiązania umowy. Tak wynika z wyroku SN z 12 sierpnia 2015 r., I PK 74/15).

czytaj więcej »

wiper-pixel