WYDANIE ONLINE

Obowiązujące od 22 lutego 2016 r. dwa limity umów terminowych (3 umów i 33 miesięcy ich trwania) obejmą częściowo także umowy zawarte przed tym dniem. Sprawę komplikują też dłuższe przerwy między umowami, które dotąd „zerowały” limit, a wkrótce nie będą już miały znaczenia. Oto przykłady i schematy, które pomogą stosować nowe zasady w przypadku umów i przerw przypadających na przełomie starych i nowych zasad.

czytaj więcej »

To prawda, że po 22 lutego wolno zawierać 3 a nie tylko 2 umowy terminowe. Ale jeśli druga umowa skończyła się tuż przed 22 lutego, trzeba odczekać ponad miesiąc z zawarciem trzeciej. Inaczej zatrudnienie przekształci się w bezterminowe.

czytaj więcej »

Limit 33 miesięcy łącznego trwania umów na czas określony liczy się od rozpoczęcia zatrudnienia, a nie od dnia podpisania umowy. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Nowy wzór można jednak stosować dopiero od 22 lutego 2016 r., czyli w momencie wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej umów terminowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. dofinansowanie do czesnego za żłobek lub przedszkole dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy również będzie korzystało ze zwolnienia podatkowego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca może otrzymać przez 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Podstawą są umowy ze starostą, zawierane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

czytaj więcej »

Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze zwolnienia indywidualnego pracownika chronionego (wobec którego dopuszczalne jest zwolnienie grupowe) jest konieczne tylko wówczas, gdy związki zawodowe reprezentują tego pracownika. Tak wynika  z wyroku SN z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I PK 8/15.

czytaj więcej »

W razie zawieszenia w czynnościach, stosunek pracy pracownika zawieszonego pozostaje w mocy. Nie można rozwiązać z pracownikiem stosunku pracy już po miesiącu zawieszenia. Tak wynika z uchwały SN z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt III PZP 7/15.

czytaj więcej »

Wykonanie prawomocnego wyroku o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy nie może polegać na kolejnym wypowiedzeniu umowy o pracę. Tak wynika z wyroku SN z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I PK 342/14.

czytaj więcej »

Świadczenie pracodawcy w postaci bezpłatnego zakwaterowania pracownika w miejscu pracy – mimo częściowego zwolnienia z opodatkowania – nie jest zwolnione ze składek ZUS. Tak wynika z uchwały SN z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt III UZP 14/15.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za okres zwolnienia ze świadczenia pracy ma być obliczane jak wynagrodzenie urlopowe. Podobnie jak pensja wypłacana pracownicy karmiącej lub zwolnionej z obowiązku pracy w związku z ciążą. Na zbliżonych zasadach będzie również wypłacane wynagrodzenie za niedopracowane godziny w związku z oddaniem czasu wolnego za nadgodziny. Wszystko to wynika ze znowelizowanego rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (…).

czytaj więcej »

Jeśli pracownica będzie przebywała przez cały rok na urlopie wychowawczym, nie nabywa urlopu wypoczynkowego za ten rok. Jeżeli jednak przerwie urlop wychowawczy na chwilę na początku roku – np. w dniach 1-3 stycznia 2016 r., nabywa pełny urlop wypoczynkowy za ten rok. Nawet, jeśli w praktyce nie przepracuje w tym roku ani 1 dnia.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową. Czy musimy wypłacić odprawę rentową pracownicy, która chorowała przez pół roku i po ustaniu zatrudnienia pobierała świadczenie rehabilitacyjne, a następnie – dopiero pół roku po ustaniu zatrudnienia – przeszła na rentę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, której wypowiedziano umowę była na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie to zakończyło się na 2 dni przed końcem okresu wypowiedzenia. Od pracownicy nie wymagano już pracy w te 2 dni, jednak stawiła się w pracy celem pozałatwiania formalności (zdania telefonu służbowego, rozliczenie zaliczki itd.). Czy pracownica powinna była przedstawić zdolność do pracy po długotrwałej chorobie? Czy mogłam potraktować dzień stawienia się w pracy jako urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik posiada zaświadczenie z KRUS-u że „podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od... do… nadal z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik”. Czy taki okres mam zaliczyć do zatrudnienia, a w rezultacie do wypłaty nagrody jubileuszowej, czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty potwierdzające ten okres? Nasze przepisy wewnętrzne nie regulują tej kwestii.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy po 2 stycznia 2016 r. udzielać 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w przypadku pracowników z obniżoną dobową normą czasu pracy? Art. 1 ust. 22 ustawy nowelizującej stanowi bowiem, że można wziąć to zwolnienie w wymiarze 2 dniówek roboczych, albo w wymiarze „16 godzin”. Czy te 16 godzin dotyczy też pracowników z obniżoną normą, czy w ich przypadku wymiar godzinowy zwolnienia jest niższy? Np. w przypadku pracowników medycznych mających normę 7 godzin i 35 minut.

czytaj więcej »

Nowy rok nie przynosi ani jednego święta przypadającego w wolną sobotę. Będzie jednak kilka długich weekendów. Poniżej przedstawiamy tabele, które ukazują dni i godziny pracy dla różnych okresów 2016 roku, a także dla okresów 1-miesięcznych w niepełnym wymiarze etatu.

czytaj więcej »

wiper-pixel