WYDANIE ONLINE

Od 22 lutego 2016 r. funkcjonuje nowy wzór umowy o pracę. Przewidziano w nim miejsce na odnotowanie przypadków, w których umowa terminowa nie podlega limitowaniu. Ale uwaga: obowiązek wyszczególniania tych przypadków nie dotyczy tylko umów zawieranych po 22 lutego. Obejmie także te umowy, które zawarto wc ześniej, ale trwają w tym dniu. Strony mają czas na zaktualizowanie takich umów do 21 maja 2016 r.

czytaj więcej »

Nauczyciele zostaną zwolnieni z obowiązku realizowania tzw. godzin karcianych, czyli dwóch godzin tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz godziny w szkołach ponadgimnazjalnych.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik powraca do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej korzystaniem z urlopów dla rodziców, a pracodawca przeprowadził pod nieobecność pracownika  reorganizację, to powracający do pracy pracownik również może być z tego powodu zwolniony. Musi być poinformowany o zwolnieniach oraz o kryteriach doboru pracowników do zwolnień. Tak wynika z wyroku SN z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I PK 8/15.

czytaj więcej »

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem obowiązuje od momentu złożenia poprawnego (kompletnego) wniosku o urlop wychowawczy – lecz nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem tego urlopu. Tak wynika z wyroku SN z24 września 2015 r., sygn. akt II PK 274/14.

czytaj więcej »

Stawka minimalna za 1 godzinę pracy zleceniobiorcy ma być wprowadzona w drugiej połowie 2016 roku. Tak planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej »

Pracodawca, który wypłaca pracownikom świadczenia socjalne ze środków obrotowych firmy a następnie dokonuje przeksięgowania z rachunku bankowego ZFŚS, nie musi pobierać od tych świadczeń zaliczki na podatek – do kwoty 380 zł w roku. Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2015 r. (sygn. IPPB4/4511-1288/15-2/MS1).

czytaj więcej »

Nowe przepisy o umowach terminowych oraz umowy cywilnoprawne będą szczególnym przedmiotem kontroli inspekcji pracy w tym roku. Inspekcja przyjrzy się też problematyce zawierania i rozwiązywania stosunku pracy oraz czasu pracy. Tak wynika z planu działania PIP na 2016 rok

czytaj więcej »

Jeśli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie musiał potwierdzić mu na piśmie podstawowe ustalenia.

czytaj więcej »

Nie można uznać za zewnętrzną przyczynę wypadku brak przeprowadzenia badań wstępnych u pracownika przenoszonego na stanowisko w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeżeli wypadek był efektem przewlekłego schorzenia, niewykrywalnego w ramach rutynowych badań lekarskich. Tak wynika z wyroku SN z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I UK 22/15.

czytaj więcej »

Jeżeli przyznanie nagrody pracownikowi ze „ścisłej kadry dyrektorów” spółki prawa handlowego wymaga zgodnej decyzji dwóch wyznaczonych reprezentantów pracodawcy, to decyzja podjęta jednoosobowo, którą zakwestionował drugi reprezentant, nie daje prawa do żądania takiej nagrody. Tak wynika z wyroku SN z 13 stycznia 2016 r., II PK 301/14.

czytaj więcej »

wiper-pixel