WYDANIE ONLINE

Po 22 lutego 2016 r. wszystkie umowy na czas określony (w tym umowy na zastępstwo) mają już okresy wypowiedzenia takie jak umowy bezterminowe – czyli uzależnione od zakładowego stażu pracy. Ale sposób liczenia tego stażu różni się w przypadku różnych umów. Najlepiej pokazać to na przykładach i schematach.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik jeszcze przed 22 lutego zawarł umowę terminową, w której przewidziano 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, to zazwyczaj jeszcze przez pół roku nie trzeba mu aktualizować informacji z art. 29. Jeśli jednak informacja ta odsyła do przepisów albo umowę zawarto na zastępstwo, uaktualnioną informację trzeba wydać już teraz.

czytaj więcej »

50% koszty uzyskania przychodów znajdują zastosowanie w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego z tytułu wytworzenia i przeniesienia praw do utworu, objętego prawami autorskimi. Nie można ich natomiast stosować do dodatkowych składników wynagrodzenia, jakimi są m.in. premie – wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 22 grudnia 2015 r. (nr IPPB4/4511-1283/15-4/MS2).

czytaj więcej »

Kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umów zlecenia – przypomina ZUS. Od 1 stycznia 2016 r. ustalenia łącznej podstawy wymiaru z wykonywanych umów dokonuje się jedynie dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Inspektorzy pracy nie muszą już uprzedzać pracodawców o zamiarze przeprowadzania kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Niezapowiedziane kontrole możliwe będą w każdej firmie. Tak wynika z nowego stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca co najmniej 20-osobowy, który zwalnia pracownika z przyczyn niedotyczących go, musi zapłacić odprawę ekonomiczną. Prawo do odprawy powstaje wtedy, gdy pracodawca uzna, że przyczyna wypowiedzenia nie leży po stronie pracownika. Późniejsze ustalenie sądowne, że wypowiedzenie było nieuzasadnione, nie powoduje utraty prawa do odprawy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt III PK 39/15.

czytaj więcej »

Pracodawca, który wypłaca pracownikom dodatkowe odprawy pieniężne w ramach tzw. programu dobrowolnych odejść, nie ma obowiązku potrącania PIT od tego świadczenia – uznał WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt: I SA/Go 462/15. Sąd nie zgodził się z dotychczasowym – odmiennym w tym zakresie – stanowiskiem organów podatkowych.

czytaj więcej »

Ustalona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest też podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego do końca jego pobierania, jeżeli zasiłkiem chorobowym i macierzyńskim nie ma jakiejkolwiek przerwy. Zmiany etatu po rozpoczęciu pobierania zasiłku chorobowego nie wpłyną wówczas na wymiar obu zasiłków. Tak wynika z wyroku SN z 20 stycznia 2016 r., sygn. akt II UK 206/15.

czytaj więcej »

Pracownika-rencistę można zwolnić za wypowiedzeniem, także gdy jest w wieku przedemerytalnym. A zatem fakt uzyskania prawa do renty wiele lat wcześniej nie ma znaczenia prawnego. Tak wynika z uchwały SN z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt III PZP 9/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel