WYDANIE ONLINE

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy nie zmieniła okresów wypowiedzenia umowy na okres próbny. Umowa taka nie jest również wliczana do nowych limitów umów terminowych (do limitu 3 umów i limitu 33 miesięcy ich trwania). Za to ustawodawca ustalił, że taką umowę można zawrzeć ponownie w przypadku zatrudniania pracownika do pracy innego rodzaju, a nawet do pracy tego samego rodzaju ale po co najmniej 3-letniej przerwie.

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła w Sejmie informację dotyczącą barier, jakie napotykają inspektorzy w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bhp. PIP proponuje szereg zmian w przepisach, m.in. modyfikujących obowiązki pracodawców.

czytaj więcej »

Kiedy wejdą w życie przygotowywane przepisy o minimalnej stawce za 1 godzinę pracy zleceniobiorcy, dojdzie też nowy obowiązek. Trzeba będzie prowadzić ewidencję godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Inspekcja pracy będzie mogła ją kontrolować.

czytaj więcej »

Od 22 lutego br. okresy wypowiedzeń umów na czas określony zrównano z tymi, które mają zastosowanie przy umowach bezterminowych. W bardzo wielu przypadkach oznacza to podwyższenie odszkodowań związanych z wadliwym rozwiązywaniem lub wygaśnięciem „terminowej” umowy o pracę.

czytaj więcej »

Wiadomości o sytuacji na zagranicznym rynku pracy, warunkach zatrudnienia i zarobkach u zagranicznych kontrahentów pracodawcy mogą być wiadomościami szczególnymi, które uzasadniają zawarcie z pracownikami umów o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Także wówczas, gdy pracownicy objęci zakazem, nie są zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach. Tak wynika z wyroku SN z 20 stycznia 2016 r., sygn. akt II PK 108/15.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik po świadczeniu rehabilitacyjnym stawia się w gotowości do pracy, należy skierować go na badania kontrolne. Jeśli jednak wyraźnie daje do zrozumienia, że nadal nie jest gotów do pracy, można go zwolnić bez wypowiedzenia z art. 53 kp – bez kierowania go na badania. Tak wynika z wyroku SN z 20 października 2015 r., sygn. akt I PK 287/14.

czytaj więcej »

Pracownik, któremu wypowiedziano umowę z naruszeniem przepisów (np. gdy był chroniony przed wypowiedzeniem) może otrzymać odszkodowanie albo zostać przywrócony do pracy. I to nawet w przypadku, gdy jego stanowisko zostało faktycznie zlikwidowane. Takie wnioski można wysnuć z wyroku SN z 20 października 2015 r., sygn. akt I PK 288/14.

czytaj więcej »

Sąd może oceniać kryteria doboru do zwolnień, inne niż zawodowe, takie jak np. sytuacja rodzinna, osobista lub majątkowa, pod kątem ewentualnej dyskryminacji zwalnianego pracownika. Ale tylko wtedy, gdy osoby porównywane – pracownik zwolniony i pozostawiony w pracy z przyczyn „socjalnych” – zajmowali porównywalne stanowiska służbowe. Tak wynika z wyroku SN z 19 stycznia 2016 r., sygn. akt I PK 72/15.

czytaj więcej »

W przepisach zakładowych można przewidzieć możliwość zawieszenia prawa do premii (i możliwość tę należy inkorporować także do indywidualnych stosunków pracy. W przeciwnym razie cofnięcie lub zmniejszenie premii wymaga albo zawarcia czasowego porozumienia z art. 9[1] kp albo zmian w umowach o pracę (porozumień albo wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy). Tak wynika z wyroku SN z 18 lutego 2016 r., sygn. akt II PK 351/14.

czytaj więcej »

wiper-pixel