WYDANIE ONLINE

Zleceniobiorcy nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Można jednak przyznać mu określony czas wolny – w umowie albo np. w drodze ustnego uzgodnienia. To uprawnienie powinno jednak pod niektórymi względami różnić się od pracowniczego urlopu wypoczynkowego. Inaczej ryzykujemy uznaniem umowy za umowę o pracę. Na co zwrócić szczególną uwagę?

czytaj więcej »

Ostatnia nowelizacja kodeksowych przepisów rodzicielskich przesunęła m.in. daty składania wniosków o niektóre urlopy. Jak wpływa to na granice czasowe ochrony przed wypowiedzeniem? Uniknijmy błędów (i potencjalnych pozwów pracowników).

czytaj więcej »

Nie da się w tym samym czasie korzystać z przerwy na karmienie i zwolnienia „godzinowego” na dziecko. Ale co zrobić w przypadku, gdy pracownica złoży wniosek o zwolnienie nie uwzględniając czasu przerwy?

czytaj więcej »

Nagrodę roczną dla pracownika rozliczamy na takich zasadach, jak jest rozliczany w PIT przychód ze stosunku pracy. Może zdarzyć się, że np. na skutek zawartego porozumienia wypłacona zostanie w późniejszym terminie – i z tego tytułu powiększona o odsetki ustawowe. Czy odsetki te są zwolnione z podatku na zasadach, które obowiązują przy nieterminowej wypłacie wynagrodzeń? Sprawdź odpowiedź izby skarbowej.

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Zmienią się zasady zatrudniania na stanowiskach profesora wizytującego i nadzwyczajnego. Nauczyciele akademiccy będą też rzadziej oceniani. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce dostosować wymagania kwalifikacyjne nauczycieli do obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013 przepisów w sprawie ich kształcenia. Co jeszcze wynika z projektu nowego rozporządzenia MEN z 22 kwietnia 2016 r.?

czytaj więcej »

Nie trzeba naliczać składek ZUS od przychodu, jaki pracownik uzyskuje korzystając z transportu zorganizowanego przez pracodawcę w formie wynajętego autobusu. Ale tylko pod warunkiem, że ta korzyść wynika z przepisów płacowych danego pracodawcy. Czy to samo dotyczy sytuacji, gdy pracodawca zapewnia transport osobom kierowanym do pracy przez agencję pracy tymczasowej? Poznaj stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej dniówki roboczej każdy zatrudniony będzie musiał mieć umowę na piśmie albo potwierdzone na piśmie jej warunki. Ale dojdzie też drugi wymóg.

czytaj więcej »

Przygotowywane są zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu. Najsłynniejsza z nich jest wprowadzenie stawki minimalnej na zleceniu. Ale projekt wprowadza też ważną zmianę jeśli chodzi o dodatek za pracę w porze nocnej. O co chodzi?

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik miał jakieś umowy terminowe zakończone przed 22 lutego 2016 r. A teraz przyjmujemy go znów na czas określony po dłuższej przerwie. Czy stare umowy wliczamy do limitu 33 miesięcy?

czytaj więcej »

Już wkrótce nie będzie można zatrudnić cudzoziemca spoza UE do prac sezonowych i krótkoterminowych na podstawie samego oświadczenia. Czego będziemy w tym celu potrzebowali?

czytaj więcej »

Zleceniobiorca nie przechodzi całej procedury naboru. Czy więc sąd może uznać go za pracownika, jeśli pracuje w warunkach pracowniczy? A jeśli tak to za jakiego pracownika? Odpowiedź na to pytanie wynika z wyroku SN z 25 maja 2016 r., sygn. akt II PK 185/15.

czytaj więcej »

Nauczyciel, którego umowa o pracę na czas określony rozwiązała się z upływem terminu także ma prawo ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Tak wynika z

czytaj więcej »

wiper-pixel