WYDANIE ONLINE

Na tle zwolnienia dyscyplinarnego jest wiele sporów sądowych, które pracodawcy często przegrywają. Warto więc śledzić orzecznictwo, zwłaszcza, że w tym temacie było w 2016 roku kilka ważnych wyroków. Na przykład o tym, od kiedy liczyć miesięczny termin na wręczenie „dyscyplinarki”. Sprawdź.

czytaj więcej »

Minimalne wynagrodzenie za pracę brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie w przyszłym roku o 150 zł.

czytaj więcej »

Rada Ministrów powołała we wrześniu w drodze rozporządzenia nową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Jej zadaniem ma być przygotowanie dwóch nowych zasadniczych ustaw: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

czytaj więcej »

Obecnie można przenieść urlop wypoczynkowy na kolejną umowę o pracę tylko w przypadku, gdy nowa umowa jest zawierana bezpośrednio po poprzedniej. PKPP Lewiatan proponuje jednak zmianę tej zasady.

czytaj więcej »

Co zrobić, gdy otrzymamy zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia pracownika zarówno od komornika, jak i administracyjnego organu egzekucyjnego (np. urzędu skarbowego lub ZUS)? Rozwiązanie tego problemu przynoszą nowe reguły zbiegu egzekucji, wprowadzone 8 września 2016 r. do Kodeksu postępowania cywilnego.

czytaj więcej »

Objęcie pracowników umową ubezpieczenia NNW obejmującą następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie oddelegowania do pracy za granicę nie generuje po stronie pracowników powstania przychodu ze stosunku pracy – uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 lipca 2016 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-471/16/JG).

czytaj więcej »

Ryczałt za korzystanie z samochodu w jazdach lokalnych (niebędących podróżami służbowymi) jest zasadniczo opodatkowany. Dlaczego – wyjaśnia dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

czytaj więcej »

Możemy podać w piśmie wypowiadającym przyczynę która na pewno wystąpi w przyszłości, ale która w chwili składania wypowiedzenia umowy o pracę jeszcze nie wystąpiła. Tak wynika z wyroku SN z 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt II PK 246/15.

czytaj więcej »

Emerytur pomostowych nie mogą otrzymać osoby, które przed 1 stycznia 1999 r. nie pracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Czy więc obecnie trzeba za nie płacić składki na FEP? Wyjaśnia to SN w wyroku z 24 maja 2016 r., sygn. akt III UK 148/15.

czytaj więcej »

Ochrona przedemerytalna nie dotyczy przypadku, gdy wprowadzamy w firmie nowe zasady wynagradzania i z tego tytułu musimy wypowiedzieć pracownikom warunki pracy i płacy. Ale czy dotyczy to także zmian dotyczących odprawy? Wyjaśnia to SN w wyroku z 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I PK 127/15.

czytaj więcej »

Przyjmuje się, że można zawrzeć umowę na „zastępstwo” z pracownikiem, który ma okresowo zastępować innego pracownika w czasie jego  usprawiedliwionej  nieobecności w pracy. Ale czy można zawrzeć umowę w celu  zastąpienia  takiego pracownika, który już zastępuje inną osobę nieobecną w pracy ? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 17 maja 2016 r., sygn. akt II PK 99/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel