WYDANIE ONLINE

Czy można bezpiecznie objąć pracowników i zleceniobiorców jedną ewidencją czasu pracy? Albo przynajmniej czy rejestrowanie godzin pracy zleceniobiorcy może przypominać pracowniczą ewidencję? To pytania często zadawane po 1 stycznia 2017 r., gdy trzeba co miesiąc potwierdzać liczbę godzin pracy zleceniobiorcy. Sprawdź, co trzeba, a co można.

czytaj więcej »

Inspekcja pracy przedstawiła plan działania na bieżący rok. Wśród priorytetów kontrolnych znajdują się m.in. umowy cywilnoprawne, a także sprawdzanie zakładów, które dotąd nie były kontrolowane. Co jeszcze?

czytaj więcej »

Obecnie akt osobowych nie można prowadzić w formie elektronicznej. Wkrótce jednak pracodawca otrzyma wybór: akta elektroniczne czy papierowe. Poza tym – co najważniejsze – krótszy będzie termin przechowywania dokumentacji pracowniczej. Co ma się zmienić?

czytaj więcej »

Rada ministrów pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Uważa jednak, że należy wprowadzić do niego pewne poprawki.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia obowiązują przepisy poszerzające zakres prac wykonywanych nieodpłatnie przez pozbawionych wolności. 

czytaj więcej »

W poprzednim numerze pisaliśmy, że umowę równoległą wlicza się do limitu 3 umów na czas określony. Tak przynajmniej uważa ministerstwo pracy. Ale nie wyjaśniło wówczas, czy w razie naruszenia limitu obie umowy równoległe  przekształcają się w bezterminową, czy tylko jedna. Wyjaśnia to kolejne stanowisko ministerstwa – z marca 2017 r.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik tymczasowy pozywa agencję, sprawę rozpatruje sąd właściwy dla siedziby agencji. Trybunał Konstytucyjny uznał (w wyroku w wyroku z 22 marca 2017 r., sygn. akt: P 121/15) tę zasadę za niezgodną z konstytucją.

czytaj więcej »

Celem ochrony przedemerytalnej jest umożliwienie pracownikowi uzyskania emerytury. Dlatego też ochrona ta ustaje z chwilą uzyskania przez pracownika wcześniejszej emerytury, nawet gdy prawo do wcześniejszej emerytury zostało zawieszone. Tak wynika z wyroku SN z 16 lutego 2017 r., sygn. akt II PK 375/15.

czytaj więcej »

Powierzenie przez pracodawcę wykonywania czynności w zagrzybionym i stęchłym środowisku (sali dydaktycznej) może być traktowane jako przejaw naruszenia dóbr osobistych pracownika i stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niemajątkową. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III PK 37/16.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracodawca wprowadza regulaminowy obowiązek informowania o dodatkowej aktywności. Czy taki zapis jest wiążący dla pracowników? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 19 stycznia 2017 r., sygn. akt I PK 33/16.

czytaj więcej »

wiper-pixel