WYDANIE ONLINE

4 dni urlopu na żądanie nie zmniejszają się proporcjonalnie do wymiaru etatu czy okresu pracy w ciągu roku. Czasem jednak pracownik ma za mało urlopu by wykorzystać 4 pełne dniówki w trybie na żądanie. Jakie problemy może powodować udzielanie urlopu na żądanie? Do kiedy można go zgłosić? Jak się przedawnia? Sprawdź i uniknij błędów.

czytaj więcej »

Pojawił się projekt, który zakłada objęcie ochroną innych członków rodziny, korzystających z uprawnień rodzicielskich.

czytaj więcej »

ZUS ostrzega firmy korzystające z outsourcingu pracowniczego, aby szczególnie uważały na skutki podpisywanych umów.

czytaj więcej »

Nowe przepisy mają określić sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym pracowników medycznych, a także zasady dochodzenia do ustalonego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku zmienią się zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Tak wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, którą Sejm ostatecznie uchwalił w czerwcu.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy przypomina, że ruch bezwizowy z Ukrainą zasadniczo nie zmienia zasad dotyczących uzyskiwania pozwolenia na pracę

czytaj więcej »

Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o nieprawidłowościach powodujących „dyscyplinarkę”. Ale od kiedy liczyć ten miesięczny termin? Czy pracodawca musi decydować od razu, czy może najpierw rzetelnie zbadać dany przypadek? Wyjaśnia to wyrok SN z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt I PK 183/16.

czytaj więcej »

Załóżmy, że w umowie przeważają cechy pracownicze, takie jak podporządkowanie pracodawcy, czy brak realnej możliwości przysłania zastępcy. Oznacza to oznacza, że zawarto umowę o pracę. Choćby nawet obie strony (także zleceniobiorca!) wyraźnie chciały zawrzeć umowę cywilnoprawną. Tak wynika z wyroku SN z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt I PK 176/16.

czytaj więcej »

Od kiedy liczą się odsetki za zwłokę w kwestii wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Na to pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w wyroku z 1 marca 2017 r., sygn. akt II BP 11/15.

czytaj więcej »

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy z powołania, będącemu jedocześnie członkiem rady powiatu zasadniczo nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. Chyba, że podstawą rozwiązania jego stosunku pracy są okoliczności wskazane w art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Tak wynika z wyroku SN z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt II PK 84/16.

czytaj więcej »

Sąd może nie przywrócić zwolnionego pracownika do pracy, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe. Ale co to dokładnie znaczy? Na przykład, czy pracodawca publiczny może powoływać się na fakt, że nie ma środków budżetowych, by przyjąć zwolnionego z powrotem? Wiele wyjaśnia w tej kwestii wyrok SN z 21 lutego 2017 r., sygn. akt II PK 381/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel