WYDANIE ONLINE

Załóżmy, że pracownik w wyniku badań np. kontrolnych został uznany za niezdolnego do pracy. Czy można go z tego powodu zwolnić i w jakim trybie? A jeśli pracownik jest chroniony przed zwolnieniem?

czytaj więcej »

Inspekcja pracy zgłosiła propozycję, aby trzeba było zgłaszać pracownika i zleceniobiorcę do ZUS jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków. W tym samym terminie trzeba by było także potwierdzać umowę na piśmie.

czytaj więcej »

Pracodawcy będą musieli przechowywać w aktach osobowych pracowników kopie skierowania ich na badania wstępne, okresowe i kontrolne. Tak wynika z zapowiedzi ministerstwa pracy.

czytaj więcej »

Sądy mają otrzymać możliwość wydawania orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Tak wynika z prezydenckiego projektu zmian w Kodeksie pracy, nad którym pracuje obecnie Sejm.

czytaj więcej »

Co należy rozumieć przez podstawowe wynagrodzenie brutto w kontekście nowych przepisów o płacy minimalnej w zawodach medycznych? Np. pielęgniarka oprócz wynagrodzenia zasadniczego może mieć m.in. stałe składniki wynagrodzenia dodatek stażowy, ministerialny, operacyjny. Jak je traktować?

czytaj więcej »

Jeśli niepełnosprawny przedsiębiorca lub rolnik złoży zbyt szybko wniosek o pokrycie składek ubezpieczeniowych, może stracić refundację – przestrzega Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w komunikacie z 21 lipca 2017 r.

czytaj więcej »

Pracownicy, którzy utracili zatrudnienie w związku z zaprzestaniem działalności firmy będą mogli skuteczniej otrzymać pomoc. Taki cel stawia sobie uchwalona ostatnio ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

czytaj więcej »

Jest już projekt rozporządzenia w sprawie opłat m.in. od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz w związku ze złożeniem przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń. Wejdą w życie od przyszłego roku.

czytaj więcej »

Część wynagrodzenia pracownik-twórca może otrzymywać w formie premii. Do takiego składnika można stosować autorskie, 50% koszty uzyskania przychodu. Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 lutego 2017 r., sygn. akt: II FSK 8/15.

czytaj więcej »

Czy pracownik, który został zwolniony dyscyplinarnie może mimo to nabyć prawo do odprawy emerytalnej? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów SN z 28 czerwca 2017 r., sygn. akt III PZP 1/17.

czytaj więcej »

Licząc staż niezbędny do uzyskania świadczenia emerytalnego trzeba wliczyć zagraniczne okresy zatrudnienia. A wygaśnięcie umowy z powodu śmierci pracodawcy (osoby fizycznej) nie jest przeszkodą w uzyskaniu takiego świadczenia. Te dwa wnioski wynikają z wyroku SN z 20 czerwca 2017 r., sygn. akt I UK 282/16.

czytaj więcej »

Nawet jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego. Ale samo spóźnienie z usprawiedliwieniem nie kwalifikuje się na dyscyplinarkę. Co w takim przypadku może zrobić pracodawca? Na te pytania odpowiada Rafał Krawczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu.

czytaj więcej »

W czerwcu 2017 r. pracownik dostarczył nam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane od 2010 roku. To spowodowało, że osiągnęliśmy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Czy możemy dokonać korekty DEK-I-0 za miesiące wstecz? Czy możemy się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

czytaj więcej »

Zatrudniliśmy na umowę o pracę emerytowanego żołnierza. Obecnie przystąpił to terytorialnej służby wojskowej. W związku z tym domaga się odprawy w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia na podstawie art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Czy należy wypłacić taką odprawę?

czytaj więcej »

Cudzoziemiec ma pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce. W pozwoleniu na pracę podana jest nazwa stanowiska, na które zatrudniliśmy tę osobę. Chcemy jednak zmienić nazwę stanowiska – bez zmiany zakresu obowiązków. Czy musimy wnioskować do wojewody o wydanie nowych dokumentów?

czytaj więcej »

Pracownik samorządowy pracuje codziennie od 7:00 do 15:00. Pojechał w podróż służbową. Wyjechał w poniedziałek 5 czerwca 2017 r. o godz. 4:40, na miejscu był o 9:20. Od 9:30 do 18:15 uczestniczył w szkoleniu. Następnego dnia szkolenie odbywało się od 9:00 do 16:00. O 16:40 pracownik wyjechał w drogę powrotną, na miejscu był o 21:00. Jak rozliczyć czas pracy? Czy otrzyma nadgodziny i dodatek nocny (nasza pora nocna trwa od 22:00 do 6:00)? W kolejną podróż pracownik jedzie 25 czerwca 2017 r. (niedziela), a wraca 27 czerwca 2017 r. (wtorek). Jak rozliczyć pracę w niedzielę?

czytaj więcej »

Kierowcy mają stałą stawkę miesięczną, ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenie za dyżur. Stawkę miesięczna zmniejszamy za czas nieobecności w pracy. Czy ryczałt za nadgodziny, dodatek nocny i wynagrodzenie za dyżur zmniejszamy za dni urlopów oraz zwolnień chorobowych?

czytaj więcej »

Czy można dofinansować wypoczynek małoletniego dziecka pracownika z ZFŚS, które wyjeżdża z rodzicami na wakacje. Nie są to zorganizowane wczasy, lecz wyjazd z pobytem w hotelu. Czy wystarczy rachunek z hotelu? Czy można finansować bilety (np. lotnicze)?

czytaj więcej »

wiper-pixel