WYDANIE ONLINE

Od 2018 roku mamy duże zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. Wśród największych zmian są te dotyczące pracy sezonowej. Sprawdź, jakie będą wkrótce wymogi formalne dotyczące sezonowego zatrudnienia cudzoziemca i jakie zatrudnienie uważane będzie za sezonowe.

czytaj więcej »

Powrócił projekt, który znacznie skraca okres przechowywania akt pracowniczych, a przy okazji umożliwia także ich prowadzenie w formie elektronicznej. Sprawdź, jakich zmian w tym zakresie można się spodziewać.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie mógł zażądać, aby kandydat do pracy podał adres mailowy lub numer telefonu. Poza tym pracodawca będzie mógł pobierać dane biometryczne pracowników. Sprawdź, kiedy i w jakich okolicznościach.

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt, który znosi górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmiana ma wejść w życie już od 2018 roku.

czytaj więcej »

Stanowiska te wygasają w grudniu z mocy prawa. Tak wynika ze znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych.

czytaj więcej »

Zmieni się kilka przepisów dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, zwłaszcza jeśli chodzi o czas pracy, awans zawodowy, urlopy i zwolnienia od pracy. Wszystko za sprawą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uchwalonej przez Sejm.

czytaj więcej »

Czy nieważna uchwała spółki powoduje także nieważność zmian wprowadzonych do umowy o pracę zawartej z jej członkiem zarządu? Czy wówczas członek zarządu nie może otrzymać świadczeń ustalonych nieważnym aneksem do umowy? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 5 października 2017 r., sygn. akt I PK 287/16.

czytaj więcej »

Jeśli spółki kapitałowe są powiązane w ramach grupy spółek trzeba objąć ubezpieczeniami społecznymi także pracowników spółek zależnych, którzy wykonując usługi na rzecz spółki dominującej na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak wynika z wyroku SN z 3 października 2017 r. sygn. akt II UK 488/16.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracodawca zamiast wypłacać diety zapewnia pracownikowi całodzienne wyżywienie. Czy jeśli jego wartość przekracza dietę, należy oskładkować nadwyżkę? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt II UK 75/16.

czytaj więcej »

Czy pracodawca może wskazać jako przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę nieosiągnięcie przez pracownika zakładanych efektów jego pracy? Na co powinien wówczas uważać? Wiele światła rzuca na tę kwestię wyrok SN z 4 kwietnia 2017 r., III PK 93/16.

czytaj więcej »

wiper-pixel