WYDANIE ONLINE

W poprzednim numerze opisaliśmy zmiany dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców. Ale to nie wszystkie zmiany. Obejmą one także zatrudnienie krótkoterminowe pracowników z zagranicy. Sprawdź, jakie będą zasady ich zatrudniania, m.in. jakie formalności będą niezbędne i jakie warunki trzeba będzie spełnić.

czytaj więcej »

Nie będzie już górnej granicy (limitu 30-krotności) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Będzie więc ona odprowadzana podobnie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Tak wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przyjętej 24 listopada przez Sejm.

czytaj więcej »

Będzie całkowity zakaz zatrudniania w handlu we wszystkie niedziele (z wyjątkami). Ale dopiero od 2020 r. Ale częściowe ograniczenia będą wprowadzane już od marca 2018 r. Tak zakłada wersja projektu ograniczającego zatrudnianie w handlu w niedziele, która ostatecznie została przyjęta przez Sejm.

czytaj więcej »

Prawdopodobnie w przyszłości będą 4 (a nie 3) części akt osobowych. Jako kolejna kategoria zostaną dodane do akt karty ewidencji czasu pracy i dokumenty, które są dołączane do ewidencji.

czytaj więcej »

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjęła w listopadzie informację PIP z kontroli umów terminowych (odnośnie obowiązujących od 22 lutego 2016 r. limitów oraz zasad wypowiadania tych umów). Sprawdź, co wynika z tych kontroli.

czytaj więcej »

Wysokość podstawowej składki wyniesie po stronie pracownika 2% wynagrodzenia, a po stronie pracodawcy – 1,5%. Tak wynika z projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Udział w nowym programie emerytalnym będzie domyślny. Sprawdź, co to oznacza.

czytaj więcej »

W grudniu ZUS udostępnił lekarzom nową metodę podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) – bezpłatny certyfikat z ZUS. Oprócz e-zwolnień można podpisywać nim także inne dokumenty.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy nie planuje zmian w kwestii 15-minutowej przerwy zaliczanej do czasu pracy.

czytaj więcej »

Załóżmy, że likwidujemy komórkę organizacyjną. Likwidujemy więc również stanowisko jej kierownika – i to podajemy jako przyczynę wypowiedzenia mu umowy o pracę. Czy wówczas musimy jeszcze dodatkowo podać kryteria jego zwolnienia? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 16 listopada 2017 r., sygn. akt: I PK 323/16.

czytaj więcej »

Jeśli prace są wykonywane według określonego projektu i mają przynieść ustalony w tym projekcie efekt czy rezultat, dopuszczalna jest umowa o dzieło. Można bowiem ocenić końcowy przedmiot umowy. Tak uznał SN w wyroku z 19 października 2017 r., sygn. akt III UK 226/16.

czytaj więcej »

Jeśli związek spóźni się z przekazaniem pracodawcy obowiązkowej kwartalnej informacji o liczbie członków, traci uprawnienia, a jego działacze tracą ochronę – do dnia złożenia tej informacji. Jednak nie zawsze nastąpi taki skutek. Tak wynika z orzeczenia SN z 20 czerwca 2017 r., sygn. akt I PK 198/16.

czytaj więcej »

Pójście na urlop bez wniosku urlopowego zaakceptowanego przez pracodawcę może ciężko naruszać podstawowe obowiązki pracownicze – i być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego pracownika. Ale nie zawsze tak będzie. Dlaczego? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 12 lipca 2017 r., sygn. akt III PK 115/16.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pojedyncze przewinienie nie uzasadnia jeszcze zwolnienia dyscyplinarnego, ale kilka łącznie występujących – już tak. Powstaje jednak pytanie jaka może być przerwa między tymi zdarzeniami. Kodeks pracy tego nie wyjaśnia. Wskazówek w tym zakresie udzielił jednak Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2017 r., sygn. akt II PK 80/16.

czytaj więcej »

wiper-pixel