WYDANIE ONLINE

Pracownik kończy okres chorobowy, jednak bierze urlop na żądanie, by uniknąć badań profilaktycznych, uznania za niezdolnego do pracy i rozwiązania umowy. Po kilku dniach rozpoczyna kolejny okres choroby – i przedłuża sobie zasiłek oraz ochronę. Albo inny przypadek: w okresie wypowiedzenia nie chcemy już polecać badań kontrolnych lecz umawiamy się z pracownikiem na wykorzystanie urlopu. Czy zatem pracownik może rozpocząć urlop bez badań kontrolnych? Sprawdźmy, co wynika z orzecznictwa SN.

czytaj więcej »

Oprócz kwestii, które już w 2017 roku były intensywnie sprawdzane (np. minimalnej stawki zleceniobiorcy), inspekcja zwróci też uwagę na nowe obszary – np. zatrudnienie w handlu w niedziele. Tak wynika z programu działania PIP przedstawionego w grudniu Radzie Ochrony Pracy. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Placówki handlowe, w których przeważa działalność gastronomiczna będą mogły zatrudniać pracowników w niedziele. To jedna z poprawek wprowadzonych przez Senat.

czytaj więcej »

Jeśli chodzi o dochody uzyskane za 2017 r. płatnicy nie muszą już sporządzać rocznego obliczenia podatku pracownika na formularzu PIT-40.

czytaj więcej »

Od 2018 roku obowiązuje lista dziedzin działalności artystycznej czy zawodów, których wykonywanie pozwala na potrącanie wyższych, procentowych kosztów autorskich.

czytaj więcej »

Odpis na fundusz socjalny w 2018 roku zostanie utrzymany na poziomie obowiązującym w 2017 roku. Tak wynika z projektu ustawy okołobudżetowej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciel placówki feryjnej, uprawniony do urlopu wychowawczego, może rozpocząć pracę w niższym wymiarze czasu pracy w trakcie roku szkolnego tylko bezpośrednio po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem.

czytaj więcej »

Półroczne zwolnienie ze składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców, a dodatkowo możliwość prowadzenia działalności o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji – to przykłady ułatwień dla przedsiębiorców, jakie ma wprowadzić Konstytucja Biznesu, przyjęta przez Radę Ministrów.

czytaj więcej »

Dnia 18 grudnia opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające wysokość płac pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

czytaj więcej »

Czasem trudno ustalić, czy w umowie dominują np. cechy zlecenia czy umowy o pracę. Wówczas decyduje wola stron kontraktu. Ale argumentem za umową cywilnoprawną może być też zawarcie przez ewentualnego pracownika umowy OC związanej z wykonywaniem usług. Co to oznacza – można dowiedzieć się z wyroku SN z 29 listopada 2017 r., sygn. akt I PK 358/16.

czytaj więcej »

Zasadniczo czas dyżuru – nawet pełnionego w domu – choć nie jest wliczany do czasu pracy to nie może też naruszać okresów odpoczynku. Czy jednak może on naruszyć okresy odpoczynku, gdy pracownik na takim dyżurze jest bardzo rzadko wzywany do pracy? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 16 listopada 2017 r. sygn. akt I PK 306/16.

czytaj więcej »

Czy pracodawcy wolno stosować wobec własnych pracowników metod dochodzenia prawdy,, takich jak prowokacja czy łapówka kontrolowana? Czy uzyskane w ten sposób informacje mogą być podstawą do zwolnienia pracownika? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 15 listopada 2017 r. sygn. akt III PK 161/16.

czytaj więcej »

Krótkie (dwu-, trzydniowe) opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika. Jednak nie zawsze jest ono „ciężkie”, czyli otwierające pracownikowi drogę do zwolnienia się bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Co bierze się pod uwagę przy ocenie winy pracodawcy – wskazał SN w wyroku z 18 maja 2017 r., sygn. akt II PK 119/16.

czytaj więcej »

wiper-pixel