WYDANIE ONLINE

Zdarza się, że np. z powodu niższych obrotów czy potrzeby oszczędności musimy dokonać redukcji stanowisk. Często też potrzeba redukcji etatów wynika nie tyle z ciężkiej sytuacji finansowej, co po prostu z decyzji pracodawcy do tego, że reorganizujemy strukturę zakładu, zamykamy jakiś oddział, zmieniamy profil działalności, oddajemy część kompetencji firmie zewnętrznej itd.Wszystko to są przyczyny nie leżące po stronie pracownika, zwane niekiedy przyczynami organizacyjnymi czy ekonomicznymi (choć – jak wspomniano – nie zawsze chodzi w nich tylko o oszczędności).Każdy pracodawca ma prawo dokonywać zmian organizacyjnych i – jeśli jest to konieczne - zwalniać z tego tytułu pracowników. Jednak pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników podlegają w tej kwestii odrębnym regulacjom:- z jednej strony mają dodatkowe obowiązki – konieczność wypłaty odpraw (zwanych niekiedy „ekonomicznymi”), a w przypadku zwolnień grupowych – także obowiązek stosowania specjalnej procedury (str. 4-5)- z drugiej strony mają pewne ułatwienie – ustawa w niektórych przypadkach osłabia ochronę przed wypowiedzeniem umowy w przypadku wielu kategorii pracowników, np. pozwala na wręczenie wypowiedzenia zmieniającego w sytuacjach, w których Kodeks pracy tego zabrania (str. 20).Odrębności wynikają z ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1474, ze zm.), zwana dalej „ustawa z 13 marca 2003 r.” Nazywa się ją niekiedy ustawą o zwolnieniach grupowych – choć odnosi się ona także do zwolnień indywidualnych.Ustawa ta ma zastosowanie w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron.Istotna są więc przede wszystkim 2 rzeczy. Po pierwsze, czy zakład zatrudnia co najmniej 20 osób, Po drugie – czy przyczyna zwolnienie nie dotyczy pracownika (w przypadku zwolnień indywidualnych musi to być przyczyna wyłącznie niedotycząca pracownika). Wówczas wiemy, że stosujemy ustawę z 13 marca 2003 r. Wszystko to szczegółowo wyjaśniamy w obecnym numerze specjalnym, wskazując także m.in.: jak prawidłowo zapisać przyczynę niedotyczącą pracownika i jakie są przykłady takich przyczyn, jak przeprowadzić zwolnienie grupowe i indywidualne, kto jest chroniony przed tego typu zwolnieniami, jak prawidłowo naliczyć i wypłacić odprawę, co zapisać w świadectwie pracy.  

czytaj więcej »

wiper-pixel