WYDANIE ONLINE

Jaki informacje musimy obecnie zamieszczać w ogłoszeniu rekrutacyjnym? Ile czasu możemy przechowywać CV? Które informacje pobieramy bez zgody kandydata, które za zgodą, a których nie wolno przetwarzać? Czy nadal zastosujemy dotychczasowy kwestionariusz dla kandydata? Kiedy wolno przetwarzać zdjęcia pracowników? Sprawdź, co wynika w tym zakresie z nowych przepisów.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 19 maja br. nowe rozporządzenie obniża wynagrodzenie zasadnicze osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego, zmienia reguły dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego, nagród jubileuszowych i dodatków za wieloletnią pracę.

czytaj więcej »

Resort cyfryzacji ostrzega przed nieuczciwymi praktykami w związku z RODO m.in. przed: klikaniem na linki, niektórymi ofertami szkoleń, programów lub urządzeń.  

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca będzie zatrudniał „na czarno” dłużnika alimentacyjnego lub będzie wypłacał mu „część wynagrodzenia pod stołem”, bez potrącania alimentów, spotka się z surowszymi niż dotąd konsekwencjami. Takie zmiany chce od stycznia wprowadzić resort pracy.

czytaj więcej »

Od 6 czerwca 2018 r. pracujący na etatach rodzicie i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci mają nowe uprawnienia związane m.in. z czasem pracy, czy świadczeniami z ubezpieczenia społecznego. Część z nich będzie przysługiwała zatrudnionym nawet mimo ukończenia przez dziecko 18 lat.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik terminowo odwoła się od wypowiedzenia umowy o pracę, to przerywa tym samym bieg przedawnienia każdego z roszczeń ze stosunku pracy, także co do wysokości odszkodowania. Może więc potem żądać jego zwiększenia – lecz tylko przed sądem I instancji. Tak wynika z wyroku SN z 14 marca 2018 r., sygn. akt II PK 360/16.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik pracuje w kilku krajach UE jednocześnie, może być objęty polskimi ubezpieczeniami społecznymi. Jednak odnosi się to wyłącznie do takich pracowników mobilnych, którzy muszą przemieszczać się między państwami. Tak wynika z wyroku SN z 9 maja 2018 r., sygn. akt II UK 150/17.

czytaj więcej »

Pracownik nie powinien nieuczciwie wykorzystywać swojej pozycji zawodowej do załatwiania swoich spraw prywatnych. W niektórych przypadkach takie zachowanie uzasadnia nawet zwolnienie dyscyplinarne. W jakich? Przykład podał Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2017 r.,II PK 314/16).

czytaj więcej »

wiper-pixel