WYDANIE ONLINE

W przypadku zleceniobiorców i osób zatrudnionych na podstawie innych umów cywilnoprawnych nie ma wyraźnych przepisów ustawowych wskazujących, jakie dane możemy przetwarzać orazwprost wymieniających elementy umowy cywilnoprawnej. Skąd mamy więc wiedzieć, podania jakich danych możemy żądać od takich osób? I o czym należy powiadomić zleceniobiorcę (lub np. kandydata na zleceniobiorcę) w zakresie ochrony jego danych osobowych? Sprawdź.

czytaj więcej »

Danina – której celem będzie wsparcie osób niepełnosprawnych – będzie pobierana od osób zarabiających powyżej miliona złotych rocznie.

czytaj więcej »

Skrócenie okresu stażu, konieczność zatrudnienia po nim, sankcje dla pracodawcy za niewywiązanie się z umowy o jego zorganizowanie, a także zmiany w zakresie bonów. To tylko niektóre rozwiązania z nowego projektu ustawy  o rynku pracy przedstawionego przez resort pracy.

czytaj więcej »

Cały czas czekamy na wejście w życie zmian w Kodeksie pracy zmieniających m.in. katalog danych, jakie możemy pobierać od kandydata i pracownika. A w międzyczasie w praktyce pojawiają się wątpliwości. Na przykład, czy po wejściu w życie RODO nie wolno już pozyskiwać od pracownika niektórych danych osobowych, tj. imiona jego rodziców? Przecież ich wskazywanie nadal przewiduje wzór świadectwa pracy.

czytaj więcej »

Od końca czerwca pracodawcy sektora finansowego mogą wymagać od zatrudnianych osób złożenia oświadczenia o niekaralności lub przedłożenia w tym zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Na czym to polega?

czytaj więcej »

Grupa posłów złożyła projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Gdyby wszedł w życie, tylko część wynagrodzenia zleceniobiorcy musielibyśmy płacić minimum co miesiąc.

czytaj więcej »

Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych wciąż budzi różnego rodzaju wątpliwości – zauważa UODO.

czytaj więcej »

Aby można było zawrzeć umowę o dzieło, musi ono być oznaczone. Dlatego na przykład z nauczycielem języków zasadniczo nie można zawrzeć umowy o dzieło, także w przypadku, gdy jest jakiś oznaczony efekt końcowy zajęć, np. inscenizacja teatralna. Więcej szczegółów podał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 7 czerwca 2018 r. sygn. akt II UK 293/17.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik był zatrudniony na stanowisku o szczególnych warunkach lub szczególnych charakterze i w międzyczasie odbył służbę wojskową, to czas tej służby też wlicza się mu do wcześniejszej emerytury. Ale co w przypadku, gdy przepisy dopiero później zaliczyły jego stanowisko do prac w szczególnych warunkach? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 20 czerwca 2018 r., sygn. akt: I UK 102/17.

czytaj więcej »

Pracownik, będący w dobrej wierze, który „skonsumował” środki pieniężne uprzednio pobrane tytułem niesłusznie zawyżonego wynagrodzenia, nie musi ich zwracać. Więcej szczegółów podaje Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lutego 2018 r., sygn. akt II PK 351/16.

czytaj więcej »

Załóżmy, że są likwidowane stanowiska i w związku z tym musimy zmienić warunki pracy i płacy także osobie chronionej przedemerytalnie (gdyż zwolnić jej nie możemy). Przysługuje jej wówczas w okresie ochronnym dodatek wyrównawczy. Ale czy wypłacamy go także wtedy, gdy nie dopuszczamy już pracownika do pracy i płacimy mu „przestojowe”? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lutego 2018 r., sygn. akt I PK 347/16.

czytaj więcej »

wiper-pixel