WYDANIE ONLINE

Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzania danych (wynikającą z RODO) przetwarzamy tylko te dane, które są konieczne i tylko w koniecznym zakresie. Dlatego niektóre dane np. związane ze szkoleniami bhp wprawdzie nadal możemy przetwarzać – ale już z większą ostrożnością.

czytaj więcej »

To już pewne: od nowego roku nie tylko pracownicy, ale także inne osoby wykonujące pracę zarobkową będą mogły przystępować do związków zawodowych, a nawet tworzyć nowe związki. Co jeszcze zmieni nowelizacja ustawy o związkach zawodowych?

czytaj więcej »

Od sierpnia jest dostępna nowa wersja portalu PUE ZUS. Pojawiło się kilka zmian związanych z otrzymywaniem elektronicznych zwolnień lekarskich. Przyjrzyjmy się szczegółom.

czytaj więcej »

Poszerzony wykaz substancji chemicznych i zmienione wartości dopuszczalnych stężeń części z nich – takie zmiany wprowadziło 21 sierpnia 2018 r. nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

czytaj więcej »

Z początkiem roku szkolnego weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. Jakie nowe obowiązki ma w tym zakresie dyrektor?

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy oficjalnie zaprzeczyło, że przygotowuje się do przepisów zmieniających zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.

czytaj więcej »

O rok została obniżona granica wieku młodocianego, którego można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego lub wykonywania prac lekkich.

czytaj więcej »

Jeśli po przejściu na emeryturę pracownik podejmie pracę lub działalność zarobkową może liczyć na ponowne przeliczenie emerytury. Ale czy dotyczy to także przypadku, gdy pracownik nie podejmował żadnej pracy po uzyskaniu emerytury, ale otrzymał wówczas jeszcze jakieś należności z poprzedniego stosunku pracy? Na to pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w uchwale z 18 lipca 2018 r., sygn. akt III UZP 3/18.

czytaj więcej »

Dokonując zwolnienia dyscyplinarnego, trzeba mieć mocne dowody na wszystkie ważne okoliczności, które składały się na przewinienie pracownika. Na przykład, nie wystarczy wykazać przed sądem, że pracownik wynosił jakieś mienie z zakładu. Trzeba jeszcze udowodnić, że było to mienie należące do pracodawcy. Więcej szczegółów wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 13 marca 2018 r., sygn. akt I PK 16/17.

czytaj więcej »

wiper-pixel