WYDANIE ONLINE

Na początku 2019 roku sporo zmieniło się w zakresie dokumentów przekazywanych do ZUS. Pojawiły się 2 nowe raporty imienne, a część formularzy została rozszerzona o nowe informacje. Jakie nowe obowiązki informacyjne mają obecnie płatnicy? Sprawdź.

czytaj więcej »

Od nowego roku musimy tworzyć 4 a nie 3 części akt osobowych. Kilka dokumentów umieszczamy w innym miejscu niż dotychczas. Jest też pewna nowość, jeśli chodzi o numerowanie akt. Tak wynika z nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, czy oznacza to, że musimy przekładać dokumenty z dawnych teczek?

czytaj więcej »

O ile w aktach osobowych od nowego roku nie zmieniło się wiele, to w zakresie ewidencji czasu pracy jest prawdziwa rewolucja. Nie wystarczy już podawać liczby godzin pracy – trzeba wskazać przedział godzinowy „od-do”. Trzeba też podawać rodzaj dnia wolnego. A to nie wszystko…

czytaj więcej »

Od stycznia mamy dodatkowy obowiązek. Każdemu zwalnianemu pracownikowi – oprócz świadectwa pracy musimy przekazać 3 dodatkowe informacje. Jakie?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia n najbezpieczniejszych branżach nie ma już obowiązku kierowania pracowników administracyjno-biurowych na szkolenia okresowe bhp.

czytaj więcej »

Od 2019 roku jeśli pracodawca spóźni się z opłaceniem niewielkiej kwoty składek ZUS, nie będzie już tracił dofinansowania z PFRON.

czytaj więcej »

Dodatek stażowy docelowo ma być wyłączony z płacy minimalnej. Jednak zmiana ta nieprędko wejdzie w życie.

czytaj więcej »

Do tej pory było tak, że jeśli pracodawca bezprawnie zwolnił chronionego pracownika zatrudnionego na umowę terminową, to sąd mógł co najwyżej zasądzić odszkodowanie – ale nie mógł przywrócić pracownika do pracy. Ograniczenie to zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt P 133/15).

czytaj więcej »

W 2019 roku zmienił się termin przekazania urzędowi skarbowemu informacji o dochodach uzyskanych w 2018 r. Płatnicy będą zobowiązani do wystawienia informacji PIT-11 oraz PIT-8C we wcześniejszym niż dotychczas terminie.

czytaj więcej »

Grupa posłów PSL złożyła projekt skracający czas pracy rodziców z 7 do 8 godzin na dobę. Pomysł ten krytykuje Konfederacja Lewiatan.

czytaj więcej »

Świadczenia wypłacane zleceniobiorcy: powtarzające się i służące zapewnieniu jego utrzymania, są od 1 stycznia objęte taką samą ochroną przed potrąceniami, jak świadczenia pracownicze.

czytaj więcej »

Załóżmy, że ubezpieczony zgłosi się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od razu po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Wówczas podstawa zasiłku (chorobowego lub opiekuńczego) pozostanie ta sama co na zasiłku macierzyńskim. A co będzie w przypadku krótkiego opóźnienia? Odpowiedź wynika z uchwały SN z 25 października 2018 r. (sygn. akt III UZP 8/18).

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik zostaje „nakryty” na tym, że na zwolnieniu lekarskim wykonuje podobne czynności, jakie wykonuje w ramach stosunku pracy. Czy można go za to zwolnić dyscyplinarnie? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 17 maja 2018 r. (sygn. akt I PK 69/17).

czytaj więcej »

Od nowego roku zleceniobiorcy (i inni zatrudnieni nie-pracownicy) mogą przystępować do związków. Ale to nie jedyna zmiana związkowa. Weszły bowiem w życie wiążące terminy na zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego zwolnienia lub wypowiedzenia zatrudnienia chronionemu związkowcowi. Milczenie związku po terminie oznacza zgodę na zwolnienie działacza.

czytaj więcej »

Zakaz konkurencji może dotyczyć nie tylko stosunku pracy. Można go przewidzieć także w umowie cywilnoprawnej. Można w niej także zastrzec kary umowne za złamanie takiego zakazu. Sprawdź, jak bezpiecznie wprowadzić takie rozwiązania.

czytaj więcej »

Czy pracownik może skorzystać z 2 dni opieki na dziecko w momencie kiedy jego małżonka przebywa na urlopie macierzyńskim?

czytaj więcej »

Pracownica korzysta z urlopu rodzicielskiego udzielonego jej w pełnym wymiarze na podstawie art. 179[1] kp. W grudniu czeka ją operacja i chciałaby, aby urlop rodzicielski przejął jej mąż. Natomiast po okresie rekonwalescencji pracownica planuje ponowny „powrót” na urlop rodzicielski. Czy takie dzielenie się urlopem jest dopuszczalne?

czytaj więcej »

Mamy stałą premię, wypłacaną co miesiąc jako procent wynagradzania zasadniczego. Jednak dyrektor ma prawo swobodnie wskazać, jaki to będzie procent w danym miesiącu (dla wszystkich jednakowy np. 15% premii zasadniczej). Czy wliczamy taką premię do wynagrodzenia urlopowego z 3 miesięcy? Czy też traktujemy to jako składnik stały ponieważ nie zależy ona od żadnych czynników czyli np. wielkości sprzedaży itp.?

czytaj więcej »

W wyniku zmian organizacyjnych będą zmienione nazwy stanowisk – np. nie będzie już stanowiska sprzedawcy, ale  będzie np. doradca klienta, specjalista ds. sprzedaży itp. Zmiany te wprowadzamy na mocy porozumienia zmieniającego. Czy jednak w związku z tym musimy także wręczyć pracownikom nowe zakresy obowiązków?

czytaj więcej »

Rozstrzygamy poniżej kilka dylematów z praktyki dotyczących obowiązkowych od niedawna elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź.

czytaj więcej »

Przedstawiamy gotowe tabele zawierające maksymalną dni i godzin pracy dla poszczególnych 1-miesięcznych okresów rozliczeniowych 2019 roku – zarówno dla pełnego, jak i dla 1/2, 1/3 i 1/4 etatu. Podajemy również minimalną liczbę dni wolnych, jaką trzeba zapewnić w danym okresie. Liczby te wskazujemy także dla najczęstszych 3- i 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych. Zastosuj gotowe wyliczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel