WYDANIE ONLINE

Zaznaczanie przedziału godzinowego pracy oraz rodzajów dni wolnych, indywidualna dokumentacja ewidencyjna dla każdego… Oto tekst, który podsumowuje cały proces ewidencjonowania czasu pracy po noworocznej zmianie. Zapoznaj się z przykładami i uniknij błędów.

czytaj więcej »

Czy 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (w tym także ewidencji czasu pracy) dotyczy tylko osób zatrudnionych po 31 grudnia 2018 r., czy też może objąć pracowników zatrudnionych wcześniej? Pewne światło na tę wątpliwość rzuciły wyjaśnienia resortu pracy z 11 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Do połowy stycznia ZUS wysłał do pracodawców będących płatnikami zasiłków chorobowych 90 tys. zawiadomień, w których poleca pracodawcom skontrolowanie pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich (a potem przedstawienie odpowiedniego raportu). Czy rzeczywiście pracodawcy muszą stosować się do takiego polecenia?

czytaj więcej »

Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim mają od 1 stycznia 2019 r. obowiązek informowania o aktualnym miejscu pobytu w tym czasie.

czytaj więcej »

Obecnie można potrącić do 50% diety przysługującej pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej – jeśli wiąże się z należnościami alimentacyjnymi.

czytaj więcej »

Pracownik będzie mógł zrezygnować z udziału w pracowniczych programach kapitałowych jeśli złoży odpowiednie oświadczenie. Resort finansów przygotował już projekt rozporządzenia określającego jego wzór. Sprawdź.

czytaj więcej »

Informacje o pracowniczych planach kapitałowych można czerpać z oficjalnej strony www.mojeppk.pl.

czytaj więcej »

Wykazując w ewidencji czasu pracy rodzaj zwolnień od pracy nie wskazuje się tych przerw, które są wliczane do czasu pracy. Tak wynika z nowego stanowiska resortu pracy. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Tzw. oceny okresowe powinny wskazywać mocne i słabe strony pracownika, kierunki rozwoju zawodowego, sposoby rozwiązania problemów itd. Nie mogą zaś służyć eliminacji pracowników. Poza tym kryteria oceniania powinny być obiektywne, zgodne z przepisami obejmującymi danego pracodawcę i stosowane jednolicie. Więcej szczegółów wynika z wyroku SN z 16 stycznia 2019 r. sygn. akt I PK 143/18.

czytaj więcej »

Jeśli członek rady nadzorczej spółki prawa handlowego jedzie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania powiedzenia rady, to jest to jego podróż służbowa. I korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS. Tak wynika z wyroku SN z 15 stycznia 2019 r. sygn. II UK 474/17.

czytaj więcej »

Pracodawca odpowie za nierówne traktowanie – nawet gdy nie nosiło cech dyskryminacji. Jeśli więc mimo braku obiektywnych, dozwolonych kryteriów (takich jak np. doświadczenie zawodowe i związana z tym jakość pracy) pracodawca różnicuje zarobki pracowników wykonujących tą samą pracę, sąd może inaczej ustalić wynagrodzenie nierówno traktowanych pracowników. Tak wynika z wyroku SN z 13 września 2018 r., sygn. akt II PK 135/17.

czytaj więcej »

Odprawa przysługuje wtedy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje umowę z przyczyn niedotyczących pracownika. Także wtedy, gdy rozwiązanie następuje za porozumieniem stron, ale to pracodawca wywarł presję na jego zawarcie z przyczyn, które leżały po stronie zakładu. Tak wynika z wyroku SN z 19 września 2018 r., sygn. akt I PK 123/17.

czytaj więcej »

wiper-pixel