WYDANIE ONLINE

Od kandydata do pracy nie zażądamy już imion rodziców i adresu, a dane o wykształceniu i kwalifikacjach pobierzemy tylko jeżeli są niezbędne do pracyokreślonego rodzaju. Tak wynika z nowelizacji Kodeksu pracy, która dopiero co weszła w życie. Co te zmiany oznaczają? Jakie dane wolno obecnie pobierać i na jakiej podstawie? Sprawdź.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracodawca chciał wypowiedzieć pracownikowi umowę, ale ten zachorował. Ostatecznie pracownik został zwolniony z powodu długotrwałej choroby po upływie okresów ochronnych. A potem został przywrócony do pracy. Czy można mu wówczas wypowiedzieć umowę z powodu pierwotnej przyczyny? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 15 listopada 2018 r., sygn. akt I PK 150/17.

czytaj więcej »

Czy pracodawca może żądać podania – np. w procesie rekrutacyjnym – innych danych niż wskazane w art. 22 Kodeksu pracy? Czy może odgórnie nie dopuścić do rekrutacji osoby, która nie poda takich dodatkowych danych? I wreszcie: czy podanie danych wskazanych w art. 22 kp i tak dodatkowo wymaga zgody pracownika na ich przetwarzanie? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 17 października 2018 r., sygn. akt II PK 178/17.

czytaj więcej »

Ustawa o PPK zwalnia z obowiązku tworzenia PPK między innymi tych pracodawców, którzy na dzień wejścia w życie obowiązku tworzenia PPK utworzą pracowniczy program emerytalny (PPE) ze składką podstawową na poziomie co najmniej 3,5% przy partycypacji 25% uczestników.

czytaj więcej »

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie reguluje szczegółowo procedury wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Ustawodawca wskazał jedynie, że podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową w porozumieniu z zakładową organizacją związkową albo z wyłonioną do tego celu reprezentacją pracowników, jak też wskazał kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej danym PPK. Czym więc należy się kierować?

czytaj więcej »

Uproszczenie tego wzoru przewiduje projekt rozporządzenia przedstawionego przez ministerstwo finansów. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

ZUS może samodzielnie kontrolować wysokość wynagrodzenia za pracę, które stanowi podstawę obliczania składek ubezpieczeniowych, m.in. przez wydanie decyzji ustającej mniejszą podstawę wymiaru składek z tytułu stosunku zatrudnienia, niż wysokość wynagrodzenia za pracę przyjęta w umowie o pracę. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Wyjaśnił to Sąd Najwyższy w wyroku z 13 listopada 2018 r., sygn. akt II UK 350/17.

czytaj więcej »

Pracownica zwróciła się z pismem o zaliczenie jej do nagrody jubileuszowej okresu od 2 kwietnia 1086 r. do 31 grudnia 1987 r. W tym czasie przebywała na urlopie bezpłatnym ale jednocześnie sprawowała opiekę nad rodzicami, którzy posiadali wówczas gospodarstwo rolne. Nie przejęła jednak tego gospodarstwa (przejął je brat). Czy można zaliczyć jej ten okres?

czytaj więcej »

Zasadniczo kierownicy średniego szczebla (stojący na czele wyodrębnionych jednostek organizacyjnych) nie mają prawa do wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny. Mogą jednak je uzyskać, jeśli narzucona im organizacja pracy wymusza takie nadgodziny. Kiedy tak będzie? Jakimi dowodami kierownik może to wykazać? I czy trzeba kierownikom ewidencjonować godziny pracy? Sprawdź wnioski wynikające z wyroku SN z 21 marca 2019 r. sygn. akt II PK 332/17.

czytaj więcej »

Trzy grupy pracowników mają tzw. uproszczoną ewidencję czasu pracy. Nie rejestruje się im godzin pracy. A skoro tak, to nie rejestrujemy im też godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Ale rodzaj dni wolnych – już tak. Sprawdź, jak to może wyglądać w praktyce.

czytaj więcej »

Pracownik pracuje również w soboty i w niedziele. W zamian wyznaczamy mu w każdym tygodniu inny dzień wolny. Pracownik schodzi ze zmiany nocnej, tj. o 7.00 rano. Czy wówczas dzień po pracy na zmianie nocnej może być wyznaczony jako dzień wynikający z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy? Czy też będzie to naruszało dobę pracowniczą?

czytaj więcej »

Udzielenie pracownikowi urlopu "na żądanie" może nastąpić w dowolnej formie, także ustnej, a nawet w sposób dorozumiany. Jeśli jednak pracownik był gotów do pracy, lecz naruszył zakładowe zasady udzielania urlopu na żądanie i próbował „wymusić” inaczej ten urlop, bo np. bał się konsekwencji nietrzeźwości, naraża się na konsekwencje służbowe. Tak wynika z wyroku SN z 22 listopada 2018 r., sygn. akt II PK 199/17.

czytaj więcej »

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 27 marca 2018 r. do 29 kwietnia 2019 r. Złożyła kolejny wniosek o dalszy urlop wychowawczy, ale dopiero po weekendowej przerwie, czyli od 1 kwietnia 2019 r. do końca roku. Czy pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy za 2019 rok jeżeli przerwa we wnioskach o udzielenie urlopu wychowawczego przypada na dni wolne (tj. 30-31 marca). Ile urlopu przysługiwałoby, gdyby pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy do 31 lipca 2019 r.?

czytaj więcej »

Nowe przepisy o aktach osobowych stanowią, że kserokopie dokumentów dostarczanych przez pracownika poświadczamy za zgodność „z dostarczonym dokumentem”, a nie jak przedtem „z oryginałem”. Co to w praktyce oznacza? I jak reagować, gdy pracownik dostarczy nam dokument, który powinien był dostarczyć już dawno?

czytaj więcej »

wiper-pixel