WYDANIE ONLINE

W przypadku pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. zasadniczo okres przechowywania akt pozostaje 50-letni. A wówczas indywidualne dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz urlopowe przechowuje się przez 3 lata. Ale od kiedy liczyć ten 3-letni termin? Zapytaliśmy o to ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Czy jeśli umowa terminowa zostanie zawarta na ponad 6 miesięcy, będziemy musieli podawać przyczynę jej wypowiedzenia? Nad takim rozwiązaniem zastanawia się Senat.

czytaj więcej »

Czy jeśli umowa terminowa zostanie zawarta na ponad 6 miesięcy, będziemy musieli podawać przyczynę jej wypowiedzenia? Nad takim rozwiązaniem zastanawia się Senat.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik samorządowy był zatrudniony na stanowisku urzędniczym. Zwolniliśmy go bez wypowiedzenia bez jego winy z powodu długotrwałej choroby – z art. 53 kp. Zaś po wyzdrowieniu – zgodnie z tym przepisem – zgłosił zamiar powrotu do pracy. Czy wówczas musimy go ponownie zatrudnić z pominięciem procedury naboru, jeżeli mamy możliwość ponownego przyjęcia go do pracy? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 21 marca 2019 r., sygn. akt II PK 248/17.

czytaj więcej »

Przykładowy wzór umowy o pracę kiedyś był częścią rozporządzenia dotyczącego akt osobowych. Jednak nowe rozporządzenie o dokumentacji już nie zawiera takiego załącznika. Natomiast ministerstwo pracy zamieściło ostatnio, w maju na swojej stronie pomocniczy wzór umowy o pracę (oczywiście możemy go modyfikować, byle tylko nie pominąć wszystkich istotnych zapisów). To okazja, aby przyjrzeć się, jakie informacje muszą – a jakie mogą – znaleźć się w umowie o pracę? Oto wzór z komentarzem.

czytaj więcej »

PPK są pierwszym w Polsce programem długoterminowego oszczędzania, który – zgodnie z ustawą o PPK – będzie współfinansowany przez trzy podmioty: pracownika, pracodawcę i państwo. Głównym źródłem finansowania będą comiesięczne wpłaty pracowników i pracodawców. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze środków publicznych. Na czym będzie polegało rozliczanie wpłat?

czytaj więcej »

Młodzi pracownicy – do 26. roku życia – będą zwolnienie z PIT, pracownicze koszty uzyskania przychodu zostaną podwyższone, a stawka PIT dla rozliczających się według skali podatkowej obniżona. To rządowe propozycje zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło nie wlicza się do stanu zatrudnienia branego pod uwagę przy tworzeniu PPK. Ale czy od umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem płacimy składki na PPK?

czytaj więcej »

Zasadniczo środki zgromadzone na rachunku PPK nie będą podlegały egzekucji. Jednak wyjątek dotyczy roszczeń alimentacyjnych. Czy oznacza to potrącenia także z części finansowanej przez pracodawcę? Czy w tym zakresie przewiduje się jakąś zmianę przepisów? Sprawdź, jakie jest stanowisko ministerstwa pracy.

czytaj więcej »

W przypadku pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. zasadniczo okres przechowywania akt pozostaje 50-letni. A wówczas indywidualne dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz urlopowe przechowuje się przez 3 lata. Ale od kiedy liczyć ten 3-letni termin? Zapytaliśmy o to ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Czy nauczycielom szkoły niepublicznej wystarczą wpisy w dzienniku, aby ewidencjonować czas pracy? Czy też ewidencjonujemy go na zasadach kodeksowych i od nowego roku trzeba rejestrować godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. A jeśli to ostatnie – to jak rejestrować tzw. „okienka”?

czytaj więcej »

Mamy elastyczne godziny pracy. Pracownik ma możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 8:00 a 9:30, a zwykle przychodzi na godzinę 9:00. Czy mimo to możemy polecić, aby danego dnia przyszedł wcześniej niż zwykle i rozpoczął pracę od 8:00?

czytaj więcej »

Pracownicy pracujący w porze nocnej rozpoczynający pracę w poniedziałek o 22.00. Podpis na liście obecności składają od poniedziałku do piątku. Pracę rozpoczętą w piątek kończą w sobotę o 6:00 rano w pięciodniowym trybie pracy. Czy grupa tych pracowników mogłaby pracę rozpoczynać w niedzielę od 22.00 i kończyć ostatni dzień pracy w piątek o 6.00 rano? Jak wtedy należałoby prawidłowo podpisać się na liście obecności: od niedzieli do czwartku czy od poniedziałku do piątku. Czy są potrzebne do tego zapisy w regulaminie pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel