WYDANIE ONLINE

O długości okresów przechowywania dokumentacji pracowniczejdecyduje zasadniczo to, czy stosunek pracy z danej umowy o pracę nawiązał sięprzed 1 stycznia 2019 r. czy też później (ewentualnie może też o tym decydować skrócenie okresu przechowywania akt w wyniku złożenia ZUS RIA). Ale co w przypadku, gdy zawarliśmy pierwszą umowę i nawiązaliśmy stosunek pracy z danym pracownikiemprzed 1 stycznia 2019 r., a kolejną umowę z nowym dniem rozpoczęcia pracy – potem, już w nowym stanie prawnym? Jakie będą okresy przechowywania? I jak o nich informować, gdy obie umowy zostaną objęte jednym świadectwem pracy? Sprawdź.

czytaj więcej »

Pracownik uzyska więcej czasu na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy. Będą też zmiany w zakresie dyskryminacji i mobbingu, a także nowa kategoria pracowników chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy. Wszystko to wprowadza uchwalona pod koniec maja nowelizacja Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Załóżmy, że stosunek pracy ustaje z przyczyn niedotyczących pracownika. Na ile szczegółowy musi być zapis w świadectwie pracy? Czy brak konkretnego paragrafu pozwala urzędowi pracy odesłać świadectwo do poprawy? Ministerstwo pracy zajęło stanowisko w tej sprawie.

czytaj więcej »

Brak staranności w sporządzeniu uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę powoduje, że całe wypowiedzenie staje się niezgodne z prawem, a pracownik ma prawo do odszkodowania lub może zostać przywrócony do pracy. I to nawet wtedy, gdy obiektywnie rzecz biorąc, nie wykonał zadań nałożonych nań przez pracodawcę. Więcej szczegółów podał Sąd Najwyższy w wyroku z 25 kwietnia 2019 r. sygn. akt I PK 19/18.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca ciężko naruszył swoje obowiązki wobec pracownika, ten ostatni może zwolnić się bez wypowiedzenia. Ma na to miesiąc. Czy jednak zwolnienie lekarskie zawiesza ten miesięczny termin? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 20 marca 2019 r. sygn. akt I PK 261/17.

czytaj więcej »

Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać obowiązek informacyjny. Czy dotyczy on jednak każdego zatrudnienia? I jak szerokich informacji może żądać pracodawca? Wiele wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 6 grudnia 2018 r., sygn. akt II PK 224/17.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Pracownik zatrudniony od 20 lat jest niezdolny do pracy przez cały okres zasiłkowy i dodatkowo już od 8 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie to kończy się 14 czerwca 2019 r. Pracownik złożył do ZUS dokumenty w sprawie przyznania renty. Ponadto dział na którym pracownik pracował uległ likwidacji. Jak rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę? Czy trzeba go najpierw skierować na badanie kontrolne po świadczeniu rehabilitacyjnym? Czy czekać na decyzję w sprawie renty? Co z zaległym i bieżącym urlopem?

czytaj więcej »

Podpisana niedawno przez prezydenta nowelizacja ustawy o PPK m.in. ujednolici okresy zawierania umów o prowadzenie PPK w przypadku osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, z terminami które obowiązują w przypadku innych zatrudnionych. Co jeszcze się zmieni?

czytaj więcej »

Rząd chce, aby od 2020 r. okres wyczekiwania objął nie tylko prawo do zasiłku chorobowego, lecz również macierzyńskiego i opiekuńczego. Zmieni się też długość okresu wyczekiwania i zasady nabywania prawa do nowego okresu zasiłkowego.

czytaj więcej »

W projektowanym rozporządzeniu, ministerstwo pracy chce zwiększyć o 1 punkt procentowy przelicznik wynagrodzeń, jakie przysługuje młodocianemu pracownikowi odbywającemu przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Mam pytanie dotyczące nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy dla pracownika nie-artystycznego. Obowiązuje nas ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, według której pracownik instytucji kultury uprawniony jest do nagrody jubileuszowej maksymalnie po 40 latach pracy. Czy instytucja kultury może wprowadzić korzystniejszą zasadę przyznawania nagrody jubileuszowej poprzez wprowadzenie zapisu o dodatkowej nagrodzie po 45 i więcej latach pracy? Wydaje nam się, że tak, skoro np. można w regulaminie przyznać za czas choroby dobrowolnie 100% zamiast 80% podstawy.

czytaj więcej »

Od 2019 r. trzeba rejestrować godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Nie dotyczy to jednak pracowników, którym nie ewidencjonujemy godzin pracy m.in. zatrudnionym w systemie zadaniowym. Ale uproszczona ewidencja to nie jedyna korzyść jaką przynosi system zadaniowy. Kto może mieć system zadaniowy? Co może on dać pracownikowi i pracodawcy? I przede wszystkim: jak planować wymiar zadań i jak ewidencjonować czas pracy pracowników „zadaniowych” po 1 stycznia 2019 r.? Sprawdź.

czytaj więcej »

wiper-pixel