WYDANIE ONLINE

Zmienione zasady liczenia kwoty wolnej od potrąceń powodują prawdziwą lawinę pytań. Kto jest członkiem rodziny? Czy podwyższenie dotyczy kwoty brutto czy netto? Czy zmieniły się kwoty wolne przy potrąceniach za zgodą pracownika? Jak rozumieć „obniżenie wynagrodzenia”, czy „utratę dochodu”? Jakie dokumenty są niezbędne? I do kiedy stosujemy nowe zasady? Sprawdź.

czytaj więcej »

Kolejne przepisy antykryzysowe sporo zmieniły w zakresie prawa pracy. Częściej stosujemy też obecnie „kodeksowe” rozwiązania takie jak np. przestój. Jak to wszystko wpływa na treść świadectwa pracy i na zasady jego wydawania? Sprawdź.

czytaj więcej »

Załóżmy, że jednostka organizacyjna, którą zarządza pracownik generuje straty. I z tego powodu pracownik jest zwalniany . Nie można mu jednak wykazać zaniedbań czy niesumiennej pracy. Czy w takim przypadku pracownikowi przysługuje odprawa? Odpowiedź na to pytanie wynika z wyroku SN z 2 października 2019 r., sygn. akt II PK 56/18.

czytaj więcej »

Jeśli zwalniamy dużą grupę pracowników z przyczyn ich niedotyczących stosujemy procedurę zwolnień grupowych. A jeśli dużo osób odrzuci wypowiedzenie warunków pracy i płacy – i przez to ich umowy rozwiążą się? Czy też będzie wówczas zwolnienie grupowe? Jak to wpłynie na odprawy? Wiele wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 10 października 2019 r., sygn. akt I PK 196/18.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca wprowadził przestój ekonomiczny. Otrzymał dofinansowanie z tarczy antykryzysowej (i w czasie jego pobierania musi chronić etaty, które są dofinansowane). Jeden z pracowników jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Dlatego nie pobieramy za niego dofinansowania. Czy w związku z tym możemy zwolnić pracownika z art. 53 kp (bez wypowiedzenia bez jego winy) gdy minie 90 dzień pobierania świadczenia? Czy nie będziemy mieli problemów z WUP?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał umowę na okres próbny od 2 marca do 31 maja 2020 r. na pełny etat z wynagrodzeniem 3200 zł. W międzyczasie pracodawca zawarł z delegacją załogi porozumienie o antykryzysowym obniżeniu wymiaru etatu do 0,8 oraz wynagrodzenia o 20%. Od 1 czerwca pracodawca zatrudnia na czas nieokreślony osobę, która dotąd miała okres próbny. Czy w tej nowej umowie wpisać pracownikowi pełny etat i 3200 zł, czy też 0,8 etatu i wynagrodzenie 2560 zł brutto (tak jak miał na podstawie porozumienia)?

czytaj więcej »

Możliwość otrzymania wsparcia z FGŚP mimo nieobniżenia etatu i niewprowadzenia przestoju ekonomicznego, możliwość skierowania pracowników na zaległe urlopy – to tylko dwie z kilku ważnych zmian, jakie wprowadza tzw. tarcza 4.0. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniał 24 osoby. W związku z pandemią był zmuszony zwolnić 5 osób. Na dzień 15 czerwca 2020 roku zatrudnia już tylko 19 osób. Czy w takiej sytuacji będzie musiał tworzyć PPK od 1 lipca 2020 roku? Czy będzie mógł utworzyć PPK dopiero w I połowie 2021 roku? W jakich terminach będzie miał obowiązek zawarcia porozumienia z reprezentacją pracowników o wyborze instytucji finansowej? W jakich terminach powstanie obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK?

czytaj więcej »

Pytanie: Wypłacamy w firmie ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Proszę o informację czy możemy stosować tutaj skalę podatkową 17% i 32%, czy tylko 17% ?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z reorganizacją w urzędzie, zlikwidowano stanowisko zastępcy dyrektora i w drodze porozumienia przeniesiono na stanowisko kierownika. Porozumienie zostało podpisane 5 października 2019 ze skutkiem od 1 listopada 2019 r. Pracownik ma prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli ono jest wyższe od wynagrodzenia przysługującego na nowym stanowisku pracy przez okres 6 miesięcy następujących po miesiącu w którym, pracownik został przeniesiony na nowe stanowisko (art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych). Czy te 6 miesięcy liczymy od 5 października czy od 1 listopada?

czytaj więcej »

Tzw. tarcza 4.0 pozwoli pracodawcom na zmniejszanie wymiaru etatu zatrudnianych pracowników lub objęcie ich przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy. Jakie warunki trzeba spełnić, by tego dokonać? Sprawdź.

czytaj więcej »

Pytanie: W maju pracodawca podpisał porozumienie z przedstawicielami pracowników o obniżenie etatu do 4/5 przy spadku obrotów uprawniającym do dofinansowania z FGŚP. Porozumienie to miało dotyczyć wszystkich pracowników. Jednak dwóm pracownikom wypowiedzieliśmy 30 kwietnia 2020 r. umowę o pracę (3-miesięczny okres wypowiedzenia). Ze względu na brak pracy również im obniżono wymiar czasu pracy do 4/5. Nie ujęliśmy ich jednak na liście we wniosku o dofinansowanie do WUP, gdyż byli w okresie wypowiedzenia. Czy mogliśmy zwalnianym pracownikom obniżyć wymiar czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Czy mogę połączyć stanowiska operatora koparko – ładowarki z kierowcą powyżej 3,5 t.? Czy można to ująć na jednej umowie, czy powinny być dwie oddzielne umowy? Pracownik ma być głównie operatorem koparki, a sporadycznie kierowcą. Jak rozliczać jego czas pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Czy powinnam dalej prowadzić ewidencję czasu pracy dla takiego pracownika? Jeżeli tak, to czy powinnam w ewidencji wykazywać to jak chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 zawarliśmy porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy, zgodnie z tarczą antykryzysową (odpowiednio 0,8 etatu i 0,6 etatu). Czy w przypadku urlopu wypoczynkowego pracownika (w okresie obowiązywania obniżonego etatu), trwającego minimum 14 dni kalendarzowych, świadczenie urlopowe należy wypłacić proporcjonalne do wymiaru czasu pracy czy w pełnej wysokości?

czytaj więcej »

Sezon urlopowy rozpoczęty. Jednak w tym roku przy obliczaniu wynagrodzeń urlopowych w wielu przypadkach musimy uwzględnić „antykryzysowe” zmiany, jakie wprowadziliśmy w płacach. Czyli np. „przestojowe”, zmniejszone etaty, czy przemodelowane płace. Warto więc przypomnieć – na przykładach – zasady ustalania wynagrodzeń urlopowych. Sprawdź, czy dobrze liczysz.

czytaj więcej »

Od 24 czerwca br. obowiązuje kolejna odsłona tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. możliwość jednostronnego udzielenia pracownikowi, w wymiarze do 30 dni, zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii, doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, a także zmiany w zakresie realizacji obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel