WYDANIE ONLINE

Chcemy dać pracownikowi dwa zupełnie różne stanowiska lub powierzyć całkiem odmienne zadania. Czy możemy? Oczywiście! Pytanie tylko, czy bardziej opłaca się to zrobić w ramach jednej czy kilku umów o pracę. I kolejne pytanie: czy 2 oddzielne etaty mogą w sumie przekroczyć wymiar pełnego etatu? Owszem mogą – ale pod pewnymi warunkami…

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kwota premii prowizyjnej, należna za okres kiedy pracownik pracował, ale wypłacona w okresie jego zwolnienia lekarskiego powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

czytaj więcej »

Zdarzają się przypadki, gdy podczas kontroli w firmie inspektor ZUS nie stwierdza uchybień, po czym na skutek ponownej kontroli płatnik zostaje ukarany za nieprawidłowości, co powoduje m.in. naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS i szkodę dla firmy na skutek błędnego wyniku kontroli. Czy pracodawca może się bronić przed negatywnymi skutkami takiej decyzji? Na ten temat wypowiedziało się Ministerstwo Pracy.

czytaj więcej »

Jeśli nowy zakład przejmuje tylko zadania poprzedniego, ale nie przejmuje jego składników majątku czy pomieszczeń (“zorganizowanej całości”), to raczej nie trzeba się bać, że przejmie pracowników poprzedniego zakładu

czytaj więcej »

Niestety czasami się zdarza, że pracownicy „znikają” z dnia na dzień. Niekiedy porzucają pracę bez wieści. Bywa też, że oficjalnie oznajmiają „zwalniam się bez wypowiedzenia”. Jakie prawa i obowiązki ma w każdym z tych przypadków pracodawca? Na co powinien uważać? I kiedy właściwie pracownik może legalnie zwolnić się bez wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Mamy wrzesień, czyli ostateczny termin udzielenia urlopów zaległych za 2011 rok (po raz pierwszy nie jest to marzec). To okazja, aby poznać dobre i złe praktyki związane z gospodarowaniem urlopami zaległymi. Oto odpowiedzi, które trudno wyczytać wprost z przepisów.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z własnym pracownikiem na wykonanie określonego zadania, z którym wiązać się będzie konieczność odbycia podróży. Podróż będzie trwała 10 godzin, w tym 8 godzin przypadać będzie w czasie pracy pracownika. Czy pracodawca może wystawić polecenie wyjazdu służbowego tzn. delegację na dojazd do miejsca wykonywania zlecenia? Jak w takim przypadku rozliczyć czas pracy pracownika w podróży? Zaznaczam, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest wyższe niż wynagrodzenie, jakie wynikałoby z zapłaty za nadgodziny.

czytaj więcej »

Jeśli nowa firma przejmuje zadania i składniki majątkowe zakładu dotychczasowego pracodawcy może także automatycznie przejąć pracowników w trybie art. 23 1 kp. Ale załóżmy, że przejmuje je na podstawie umowy z podmiotem trzecim. Czy wówczas również może dojść do przejścia zakładu? Sąd Najwyższy uznał, że tak!

czytaj więcej »

Jeśli pracownik niepełnoetatowy pracuje ponad swój wymiar czasu pracy, mogą powstać różne rodzaje godzin ponadwymiarowych. Jak je dobrze rozliczyć? Sprawę może skomplikować jeszcze fakt, że limit po przekroczeniu którego pracownikowi takiemu należy się wynagrodzenie jak za nadgodziny, można zapisać na kilka różnych sposobów. Który z nich się opłaca? 

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek wykonania wyroku sądu przywracającego pracownika do pracy bez względu na stan zdrowia pracownika

czytaj więcej »

Weszła w życie ustawa zwiększająca kary za zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce (wspominaliśmy o niej na etapie projektu). Przy okazji pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców doszedł nowy obowiązek.

czytaj więcej »

Zasadniczo pracownik nie powinien bez zgody pracodawcy wykorzystywać sprzętu służbowego dla celów prywatnych, zwłaszcza w celach zarobkowych. Ale stopień naruszenia tego obowiązku może być różny

czytaj więcej »

Nowy rok szkolny przynosi kilka zmian w przepisach o przygotowaniu zawodowym młodocianych.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca co prawda złamał przepisy, ale próbował to naprawić – zapłaci mniej!

czytaj więcej »

Oto krótki spis informacji o projektach, drobnych zmianach lub innych przypomnieniach istotnych we wrześniu 2012 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest do 12 maja 2012 r. na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Poinformowała nas, że od 11 do 18 maja 2012 r. ma zwolnienie lekarskie. Czy to zwolnienie lekarskie ma wpływ na ten urlop macierzyński - czy go przerywa?

czytaj więcej »

Nie tylko pozew sądowy przerywa bieg przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy (z art. 295 § 1 kp.). Przerwać go może także próba ugodowego załatwienia sprawy przed sądem (art. 185 § 1 k.p.c.).

czytaj więcej »

Być może niedługo inspektor pracy otrzyma dodatkowe uprawnienie: miałby prawo sam, bez zgody sądu „zmienić” umowę cywilnoprawną w umowę o pracę! Projekt w tej sprawie jest już w Sejmie.

czytaj więcej »

W sierpniu weszły w życie zmienione przepisy w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy umowa na czas określony na wykonywanie robót publicznych wlicza się do limitu 2 umów na czas określony? Czy umowę na czas określony można podpisać pod koniec obowiązywania poprzedniej umowy na czas określony, w trakcie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

wiper-pixel