WYDANIE ONLINE

Wszyscy znamy podstawową regułę: zmiana warunków zapisanych w umowie o pracę = konieczność zmiany umowy. Ale w praktyce to nie takie proste. Na przykład, czy zmiana na korzyść wymaga zmiany umowy? A drobna zmiana rodzaju pracy? A zmiana harmonogramu? Wątpliwości te komplikują jeszcze przypadki, gdy nie można wypowiedzieć warunków umowy, a jedynie podpisać aneks. Uporządkujmy więc to wszystko, aby uniknąć błędów i… na darmo się nie napracować!

czytaj więcej »

Sejm i Senat uchwaliły, a prezydent podpisał ustawę, dzięki której od 1 stycznia 2013 r. będzie można potwierdzać prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej bez ZUS RMUA.

czytaj więcej »

Pracownik podejmujący w imieniu pracodawcy decyzje z zakresu prawa pracy, które pozostają w normalnym związku z działalnością zakładu pracy, nie powinien ponosić związanego z tym ryzyka, chyba że były to czynności oczywiście sprzeczne z przepisami prawa, a wynikająca z nich szkoda pozostawała w normalnym związku przyczynowym z bezprawnym ich dokonywaniem przez pracownika.Wyrok SN z 15 marca 2007 r., I PK 252/06

czytaj więcej »

Stres psychiczny, wywołany rozmową z przełożonym, który z poszanowaniem godności pracownika oraz zasad współżycia społecznego poinformował podwładnego o zastrzeżeniach co do sposobu wykonywania przez niego pracy i możliwych tego konsekwencjach, nie może być współprzyczyną wypadku przy pracy.Z wyroku SN z 26 marca 2008 r., I PK 260/07

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej, niż wynosi okres ustalonego w umowie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, to przy ustalaniu wysokości odszkodowania w oparciu o art. 1012 § 3 kp należy uwzględnić przeciętne miesięczne wynagrodzenie pomnożone przez liczbę miesięcy zakazu konkurencji.Wyrok SN z 8 stycznia 2008 r., I PK 161/07

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy (art. 177 § 1 kp). Uchwała SN z 18 marca 2008 r., II PZP 2/08

czytaj więcej »

Porozumienie o czasowym zawieszeniu zasad stosowania postanowień umowy o pracę obowiązujące w dacie przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę zachowuje swoją moc. Po upływie terminu rozwiązującego to porozumienie nowy pracodawca jest związany zawieszonymi warunkami umowy.Wyrok SN z 13 grudnia 2007 r., I PK 149/07 

czytaj więcej »

Szykuje się kolejne podejście do zmiany przepisów o delegacjach. Poprzednie, opisywane przez nas projekty nie weszły w życie. Obecny wydaje się mieć jednak większe szanse, ponieważ przepisy o delegacjach nie były zmieniane już dość dawno i np. wciąż obowiązuje ta sama stawka diety, co w 2007 roku.

czytaj więcej »

Nieco przyspieszyły ostatnio prace nad nowelizacją Kodeksu pracy dotyczące urlopu wychowawczego. Od nowego roku przewiduje się m.in. wydłużenie wymiaru tego urlopu.

czytaj więcej »

Pracodawcy, którzy przed wejściem w życie ustawy antykryzysowej zawarli zbyt długie umowy terminowe, mogą odetchnąć z ulgą! Sąd Najwyższy wybawił ich ostatnio z kłopotów, w które wpędził ich ustawodawca.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak naliczyć zwolnienie lekarskie dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu pracującej, co drugi dzień po 8 godz.?

czytaj więcej »

Niedługo minie rok od przywrócenia dla wszystkich pracodawców limitu maksymalnie 2 umów na czas określony. A jednak tak jak niegdyś, tak i obecnie jest dużo problemów ze wskazaniem, jakich kombinacji umów dotyczy limit, a jakich – nie. Najlepiej pokazać to na schemacie.

czytaj więcej »

Zmiany dotyczące karty wypadku, plany dotyczące zmian jeśli chodzi o renty służb mundurowych, plany jeśli chodzi o przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.

czytaj więcej »

Planowane zmiany w urlopie wychowawczym to nie wszystko. Ustawodawca przygotowuje także nowe rozwiązania jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym do 2013 r. np. w maju 2012 r. urodziła dziecko, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres 126, a nie 140 dni. Co jednak dzieje się z urlopem macierzyńskim, którego udziela pracodawca? Czy do druku Z-3 należy dołączyć oświadczenie, iż pracodawca udzielił urlopu macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Załóżmy, że upłynął okres wypowiedzenia, a zwolniona pracownica dowiaduje się, że jest w ciąży, w którą zaszła jeszcze gdy pracowała. Jest chroniona, ale… terminy ją także obowiązują.

czytaj więcej »

… ale za to roszczenie związków zawodowych o przekazanie przez pracodawców zaległych odpisów na ZFŚS nie przedawnia się

czytaj więcej »

Załóżmy, że z członkiem zarządu zawarto umowę o pracę na czas określony, aby łatwo można było ją wypowiedzieć. Przyznano mu jednak w zamian wysokie odszkodowanie w razie takiego wypowiedzenia umowy. Wówczas pracodawca może uniknąć konieczności jego wypłaty jedynie powołując się na art. 8 kp czyli zasady współżycia społecznego lub społeczno-gospodarcze przeznaczenie tego prawa (np. twierdząc, że pracownik ciężko naruszył swoje obowiązki i żądanie przez niego umownego odszkodowania jest nadużyciem prawa).

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik łamie zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca, jeśli poniósł szkodę wskutek działania pracownika, może żądać od niego odszkodowania. Od kiedy liczy się 3-letni okres przedawnienia tego roszczenia? Od dnia ustania stosunku pracy? Nie – od dnia podjęcia pierwszej czynności konkurencyjnej.

czytaj więcej »

We wrześniu zmieniły się m.in. zasady ustalania wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, rozszerzono katalog podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON oraz wprowadzono kary za niektóre wykroczenia.

czytaj więcej »

Jeśli przepisy zakładowe wprowadzają nierówne traktowanie w wynagradzaniu jakiejś grupy pracowników, nie będą obowiązywały.

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca (w wieku 24 lat) w czerwcu obronił pracę dyplomową. Czy posiada on status studenta dopóki ma ważną legitymację studencką do 31 października, czy też powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń od następnego dnia po zdaniu egzaminu dyplomowego?

czytaj więcej »

Jeśli pracownik jest zobowiązany pozostawać po godzinach pracy pod telefonem – nawet komórkowym – w gotowości do ewentualnej pracy, to jest to dyżur, który nie może trwać non stop.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik chce podnosić kwalifikacje, a pracodawca wyraża na to zgodę. Albo, że to pracodawca poleca pracownikowi wzięcie udziału w szkoleniu. Czy takie szkolenia wlicza się w całości do czasu pracy? Sprawdźmy, jak niedawno wyjaśniło to ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Im bliżej końca roku, tym statystycznie częściej pojawiają się problemy z tzw. pierwszym urlopem. Najwięcej kłopotów jest z dokładną datą nabycia tego urlopu, jego zaokrąglaniem, udzielaniem pierwszego urlopu „na żądanie” i nabywaniem pierwszego urlopu, gdy są niepełne miesiące pracy. Te i inne problemy rozwiązujemy poniżej

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli w firmie jest, co roku zaplanowana 14-dniowa letnia przerwa urlopowa (firma nie funkcjonuje) czy pracownicy muszą składać podpisane wnioski o urlop? Czy mogę wpisać im urlop w programie kadrowo-płacowym bez wniosku?

czytaj więcej »

wiper-pixel