WYDANIE ONLINE

Pracownik może mieć do 150 nadgodzin w roku. Pracodawca może wprawdzie zwiększyć tę liczbę, ale nie w nieskończoność. Ogranicza go tzw. średniotygodniowy limit nadgodzin. 

czytaj więcej »

Strony same decydują, czy, kiedy i w jaki sposób może zostać wcześniej rozwiązana umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

czytaj więcej »

W styczniu 2013 roku wiek emerytalny kobiet wyniesie już 60 lat i 1 miesiąc, a mężczyzn 65 lat i 1 miesiąc.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie  o 100 zł . Spowoduje to zmianę wysokości dodatku za pracę w porze nocnej oraz wpłynie na zakres dokonywanych potrąceń.

czytaj więcej »

Osobie zawieszonej w czynnościach służbowych nie wypłaca się wynagrodzenia

czytaj więcej »

Osoby, którym zawieszono wypłatę emerytury w 2011 roku, ponieważ nie rozwiązali stosunku pracy, mogą wystąpić do ZUS o wypłatę zawieszonego świadczenia. Takie są skutki wyroku Trybunału konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r.(sygn. akt: K 2/120).

czytaj więcej »

Zmiana ma dotyczyć świadczeń z funduszu socjalnego wypłacanych w 2013 roku.

czytaj więcej »

Święto przypadające w tzw. wolną sobotę nie obniża już wymianu czasu pracy. Dlatego w nowym roku wszyscy pracownicy będą mieli tyle samo godzin do przepracowania.

czytaj więcej »

Można zwolnić pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia. Ale najpierw warto udzielić całego urlopu wypoczynkowego

czytaj więcej »

Sejm uchwalił tzw. ustawę abolicyjną. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą miały umorzone niezapłacone składki na własne ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres 1 stycznia 1999 r. – 28 lutego 2009 r. Abolicja obejmie też m.in. odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne i naliczone koszty egzekucyjne. Umorzenia nie będą traktowane jako przychód. Osoby, które nadal prowadzą działalność gospodarczą (po 1 września 2012 r.) aby skorzystać z abolicji będą musiały poczekać na notyfikację ustawy przez Komisję Europejską.Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą czeka na rozpatrzenie przez Senat.

czytaj więcej »

Zobowiązanie pracodawcy wygasa w całości także wtedy, gdy wypłacając byłemu pracownikowi świadczenie odprowadził od niego zaliczkę na podatek dochodowy.

czytaj więcej »

Aby zawierać długie umowy o pracę na czas określony trzeba mieć dobre uzasadnienie. Na przykład zatrudniając pracownika do projektu, co do którego już wiadomo, że potrwa 5 lat.

czytaj więcej »

Zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika (art. 18 kodeksu pracy), można modyfikować zasady prawa pracy na jego korzyść. Ale bez przesady.

czytaj więcej »

Uchwalona 9 listopada  przez sejm ustawa  o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. skrócenie z 14 do 3 dni terminu na wydanie potwierdzenia o nadaniu numeru NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Jednak ważniejszą zmianą jest zniesienie obowiązku informowania prze pracodawcę Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) o miejscu i rodzaju prowadzenia działalności. PIP i PIS nadal będą miały prawo kontrolować takie podmioty. Tyle tylko, że informacje o nich będą czerpać z danych GUS lub ZUS. Teraz  ustawą zajmie się senat.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają, jak liczyć rzeczywistą średnią liczbę pracowników w danym roku, zostawiając to do decyzji pracodawcy. Przy dużych wahaniach stanu zatrudnienia najlepiej przyjąć  jednak  metodę średniej arytmetycznej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w świadectwie pracy należy umieścić informację o zajęciu wynagrodzenia jeśli 4 dni przed rozwiązaniem umowy z pracownikiem przyszło pismo o umorzeniu sprawy komorniczej i z ostatnią wypłatą nie było już żadnego potrącenia?

czytaj więcej »

Przez cały okres przechowywania dokumentacja pracownicza musi się znajdować w suchym, zamkniętym miejscu. Dotyczy to także akt pracowników dawno zwolnionych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na żądanie pracownika trzeba mu udostępnić dokumentację ZUS oraz związaną z jego czasem pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wraca z urlopu wychowawczego 15 listopada. I od razu na zmniejszony etat (wcześniej podpisała porozumienie zmieniające). Po zmianie jej wynagrodzenie wynosi 3.500 zł miesięcznie (kiedyś wynosiło 5.500). Jak policzyć jej wynagrodzenie za listopad?

czytaj więcej »

wiper-pixel