WYDANIE ONLINE

Pracodawca może, ale nie musi odnotowywać w tzw. zbiorczym świadectwie pracy faktu przeniesienia urlopu. Natomiast takie przeniesienie musi wynikać z porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Nie może to być jednostronna decyzja pracodawcy. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy z 20 listopada 2013 r.

czytaj więcej »

Z ewidencji czasu pracy powinny wynikać rzeczywiste godziny wykonywania obowiązków. Jeśli są stałe, można je zapisać w jednym miejscu. Jeśli zmienne, należy je odnotować w każdym dniu oddzielnie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zajęcia komornicze pracowników powinny być wpięte w akta osobowe pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 stycznia 2014 r. chcemy zrezygnować z tworzenia ZFŚS. W regulaminie wynagradzania nie ma wzmianki o funduszu socjalnym. Czy mimo to trzeba zamieścić w nim zapis o rezygnacji z ZFŚS? Czy wszystkim pracownikom należy doręczyć wypowiedzenie zmieniające do umowy o pracę o rezygnacji z tworzenia funduszu, czy wystarczy informacja na tablicy ogłoszeń (w umowach o pracę brak zapisów w tej kwestii)? Czy pracodawca powinien udokumentować powód rezygnacji z funduszu?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie obowiązuje ruchomy czas pracy. Pracownicy mogą przychodzić do pracy w godzinach między 7.00 a 10.00 i wychodzić do domu po przepracowaniu 8 godzin. Pracownik w poniedziałek pracował od 8.00 do 16.00. Natomiast z powodu swoich potrzeb pracodawca nakazał mu przyjść do pracy we wtorek na 7.00. Czy godzina 7.00–8.00 będzie nadliczbowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica została zatrudniona na zastępstwo w sekretariacie za osobę, która przebywa na urlopie wychowawczym. Obecnie w dziale księgowości jedna z pracownic przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Czy pracownicę zatrudnioną na zastępstwo w sekretariacie możemy przenieść do działu księgowości na zasadzie czasowego oddelegowania z art. 42 § 4 kp?

czytaj więcej »

Nowo wprowadzona przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność wymaga oświadczenia pracownika wraz z dołączoną do niego kopią zaświadczenia lekarskiego opiekunki.

czytaj więcej »

Jeśli pracownica zażąda obniżenia wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego np. do 7/8 lub 3/4 etatu, również może jej przysługiwać płatna przerwa.

czytaj więcej »

W przypadku gdy pracownik zajmujący kierownicze stanowisko dopuścił się oczywistego naruszenia obowiązków służbowych, musi liczyć się z tym, że pracodawca ukarze go stosunkowo surową karą porządkową. A jeśli zostanie zwolniony, nie może oczekiwać przywrócenia do pracy. Tak wynika z wyroku SN z 27 listopada 2013 r., sygn. akt I PK 128/13.

czytaj więcej »

Jeżeli lekarz nie jest w stanie wypracować pełnej normy czasu pracy, pracodawca nie może uznać części dyżuru za zwykły czas pracy. Za dyżur przysługuje bowiem wyższe wynagrodzenie. Tak wynika z wyrok Sądu Najwyższego z 13 listopada 2013 r., sygn. akt I PK 110/13.

czytaj więcej »

Delegowania pracownika do pracy za granicą nie można uznać za zagraniczną podróżą służbową. Jeśli czynności wykonywane za granicą trwają długo i stanowią podstawowe zajęcie pracownika, mamy do czynienia z oddelegowaniem. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 14 listopada 2013 r., sygn. akt II UK 204/13.

czytaj więcej »

Zmienia się zakres badań, jakie musi wykonać ochroniarz. Tak wynika z rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

czytaj więcej »

Większy pracodawca może zrezygnować z działalności socjalnej w każdym czasie (jeśli tylko uzyska zgodę związków lub delegata załogi). Mniejszy musi na początku każdego roku przekazywać informację w tej sprawie.

czytaj więcej »

10 zł – co najmniej tyle będzie musiał otrzymać zleceniobiorca za 1 godzinę wykonywania swoich zadań, gdy wejdą w życie zapowiedzi resortu pracy.

czytaj więcej »

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego będzie mogła przebywać i pracować w Polsce na podstawie jednego zezwolenia – na pobyt czasowy i pracę. Tak wynika z uchwalonej przez sejm i senat nowej ustawy o cudzoziemcach.

czytaj więcej »

wiper-pixel