WYDANIE ONLINE

Wkrótce dojdzie kolejny, 11. rodzaj prac dozwolonych w niedzielę. Chodzi o pracę na rzecz zagranicznego podmiotu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Tak wynika z uchwalonej nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Sam fakt chorowania na przewlekłą żółtaczkę lub AIDS nie może powodować automatycznego zwolnienia policjanta czy strażaka ze służby, jeśli może on kontynuować pracę na innym stanowisku niż służba liniowa. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 grudnia 2013 r., sygn. akt U 5/13.

czytaj więcej »

Wyznaczając prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok, trzeba wziąć pod uwagę także osoby pozostające na urlopach związanych z rodzicielstwem.

czytaj więcej »

Pracodawca działający na rynku regulowanym albo takim, na którym konkurencja jest znacząco ograniczona, także musi płacić odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. Tak wynika z wyroku SN z 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I PK 146/13.

czytaj więcej »

Brakuje drogi odwoławczej od zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Nie przekreśla to jednak szans na uzyskanie takiego zaświadczenia. Tak orzekł niedawno pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Grant na zatrudnienie telepracownika wychowującego dziecko lub dofinansowanie na przyjęcie do pracy rodzica wracającego na rynek pracy – to tylko niektóre korzyści dla pracodawcy, które przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia. 

czytaj więcej »

Jeśli w ruchomym czasie pracy pracownik przyjdzie w kolejnym dniu wcześniej, niż przewiduje jego rozkład czasu pracy lub „widełki”, powstanie praca nadliczbowa. Rozlicza się ją jak nadgodziny dobowe tylko wtedy, gdy mieści się w poprzedniej dobie pracowniczej. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Zwykle podpisywaliśmy umowy o pracę w następujący sposób: umowa zawarta np. 30 grudnia 2013 r. na czas określony od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., termin rozpoczęcia pracy 2 stycznia 2014 r. Dla mnie to logiczny zapis, lecz podobno nie jest to poprawne. Czy należy obecnie poprawić umowy np. aneksem? Dodam, że pracownik był rejestrowany w ZUS od 1 stycznia 2014 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierownik nie przekazał informacji do działu HR o przedłużeniu umowy pracownika, która skończyła się 30 listopada. Pracownik przyszedł do pracy w grudniu i normalnie został dopuszczony do swoich obowiązków. Czy należy uznać, że umowa automatycznie się przedłużyła – i na jaki czas? Dotąd pracownik był zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny. Czy jeżeli teraz okaże się jednak, że kierownik nie chce, aby pracował, należy wypowiedzieć mu umowę albo podpisać porozumienie rozwiązujące?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym do końca marca 2014 roku. W grudniu 2013 napisała pismo, w którym od kwietnia 2014 roku chce pracować na niepełny etat zamiast korzystania z urlopu wychowawczego. Do kiedy obowiązuje jej ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę – do grudnia 2014 roku czy do marca 2015 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Niepełnosprawny ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) został zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Stracił więc prawo do urlopu dodatkowego. Po 8 miesiącach stanął ponownie przed komisją, w konsekwencji przywrócono mu umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy prawo do urlopu dodatkowego będzie mu przysługiwało ponownie po przepracowaniu 1 roku od dnia przedstawienia orzeczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy postąpić w przypadku błędnie wystawionej informacji o warunkach zatrudnienia nieobjętych umową o pracę - w punkcie dotyczącym przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Pracownik zatrudniony jest na czas określony, na 6 miesięcy, na pełny etat. W informacji o warunkach zatrudnienia zostało wskazane prawo do 14 dni urlopu, podczas gdy przysługuje 13 dni urlopu wypoczynkowego (6/12x26).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prawidłową przyczyną wypowiedzenia jest „redukcja zatrudnienia w związku z ograniczeniem zadań wynikających z przydzielonego pracownikowi zakresu obowiązków”? Chcemy zwolnić dwie pracownice (pierwsza jest w wieku 73 lat i nie potrafi korzystać z programu komputerowego, druga w niewielkim zakresie obsługuje program księgowy), a na to miejsce zatrudnić nową, która sama będzie lepiej wypełniać te obowiązki?

czytaj więcej »

Inspekcja pracy zapowiada w programie działania na 2014 rok, że będzie szczególnie przyglądać się prawidłowości zawierania i rozwiązywania umów terminowych. Na przykład sprawdzi, czy zawarcie innej umowy w przerwie między umowami na czas określony nie miało na celu obejścia przepisów.

czytaj więcej »

W kwietniu wchodzi w życie zmniejszenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Jednocześnie obowiązki i ograniczenia pracodawcy wobec tych osób pozostają bez zmian. 

czytaj więcej »

wiper-pixel