WYDANIE ONLINE

Wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia urlopowego tylko w okresach rozliczeniowych nie dłuższych niż 1 miesiąc. Inaczej będzie w przypadku ekwiwalentu za urlop.

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna ze sprzątaczek od kilku tygodni jest nieobecna w pracy z powodu krótkotrwałych zwolnień lekarskich. Czy na czas jej choroby można zatrudnić inną osobę na podstawie umowy zlecenia? Umowa zlecenia określałaby tylko zakres prac, wyznaczałaby pomieszczenia do sprzątania i porę, w jakiej są one dostępne, bez wyznaczania godzin pracy. Nie byłaby to praca pod kierownictwem. Czy czas wykonywania tej umowy może być określony nie datą, a zdarzeniem: zlecenie zostanie wykonane do dnia powrotu do pracy pracownicy zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki, na podstawie umowy o pracę?

czytaj więcej »

Wprowadzone w zeszłym roku wnioski o wyjścia prywatne należy przechowywać poza aktami – razem z ewidencją czasu pracy. Natomiast prośba o ruchomy czas pracy czy o urlop rodzicielski trafi do części B akt.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu rocznie. Z końcem lutego rozwiązaliśmy jego umowę za porozumieniem stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia (do 30 marca). Czy należy mu się odszkodowanie z racji skróconego okresu wypowiedzenia albo ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeżeli w tym roku wykorzystał już 8 dni urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedstawiciele związków zawodowych naszego zakładu żądają od dyrektora przekazania imiennych list pracowników, którym przyznano nagrody uznaniowe. Czy pracodawca ma obowiązek udostępnić takie listy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał dwie umowy terminowe w 2012 roku (na okres próbny od 1 stycznia do 31 marca i na czas określony od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku). Otrzymał za nie świadectwo pracy już w styczniu 2013 roku. Wpisałam w nim wówczas egzekucję komorniczą. Od 1 stycznia 2013 roku pracownik miał umowę na czas nieokreślony, którą obecnie rozwiązuje. Nie ma już zajęcia komorniczego. Dlatego poprosił o wydanie mu jednego świadectwa, obejmującego cały okres zatrudnienia, w którym nie będzie już wzmianki o zajęciu komorniczym. Czy można wydać mu takie świadectwo? Pracownik twierdzi, że zgubił poprzednie świadectwo.

czytaj więcej »

Pracownikowi, który bezzasadnie zwolnił się bez wypowiedzenia, nie przysługują odszkodowania ani kodeksowe, ani z przepisów zakładowych (za to pracodawca może od niego żądać odszkodowania). Tak wynika z wyroku SN z 6 lutego 2014 r., sygn. akt II PK 199/13.

czytaj więcej »

Odszkodowanie za mobbing grozi pracodawcy wówczas, gdy działania noszące znamiona mobbingu są uporczywe i długotrwałe. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 11 lutego 2014 r., sygn. akt I PK 165/13.

czytaj więcej »

Upływ kadencji członka zarządu spółki kapitałowej nie stanowi przyczyny rozwiązania umowy o pracę dotyczącej pracownika. Tak wynika z wyroku SN z 6 lutego 2014 r., sygn. akt I PK 173/13.

czytaj więcej »

Po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania umowa o pracę wygasa. Chyba że którakolwiek ze stron rozwiązała ją wcześniej. Tak wynika z wyroku SN z 23 stycznia 2014 r., sygn. akt I PK 136/13.

czytaj więcej »

Gdy podwładny oświadcza: „zwalniam się bez wypowiedzenia”, zatrudnienie natychmiast ustaje. Jeśli pracownik zrobił to bez ważnego powodu, firma może żądać odszkodowania. Natomiast w przypadku gdy pracownik bez słowa porzuca pracę, umowa sama nie wygasa, a odszkodowanie trudno uzyskać. Potwierdziła to niedawna odpowiedź Ministerstwa Pracy na interpelację poselską.

czytaj więcej »

Jeżeli umowa cywilnoprawna jest zawarta z pracodawcą, który udzielił urlopu, musi ona przewidywać zadania innego rodzaju, niż wykonywane na podstawie umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia się w innej firmie nie ma jednak tego ograniczenia. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Po raz pierwszy od długiego czasu wystąpi święto przypadające w sobotę

czytaj więcej »

Przepis ustawy zasiłkowej pozwalający odebrać prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczonemu, który w okresie zwolnienia chorobowego wykonywał pracę zarobkową, jest zgodny z konstytucją. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 lutego 2014 r., sygn. akt SK 18/13.

czytaj więcej »

Obowiązkowe składki emerytalna i rentowa będą odprowadzane od przychodu zleceniobiorcy w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Jeśli z pierwszej umowy zlecenia przychód będzie niższy, składki potrącane będą z kolejnych umów.

czytaj więcej »

Uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy czasowo niezdolnych do pracy wyniesie 80% podstawy.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują obniżone dopłaty do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

czytaj więcej »

wiper-pixel