WYDANIE ONLINE

Planując urlopy na 2014 rok, trzeba uwzględnić także urlop zaległy z 2013 r. Jednak do września 2014 roku należy zaplanować wykorzystanie tylko tej części urlopu zaległego, która w poprzednim roku nie była urlopem na żądanie.

czytaj więcej »

Jeszcze do końca tego roku pracodawcy mogą uzyskać wsparcie finansowe na ochronę miejsc pracy w łącznej kwocie 250 mln zł. Tak wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, która weszła w życie 21 listopada 2013 r.

czytaj więcej »

Zarówno zakłady pracy chronionej, jak i pozostali pracodawcy dostaną takie same (obniżone) dofinansowanie . Tak wynika z uchwalonej 8 listopada tzw. ustawy okołobudżetowej.

czytaj więcej »

Wzrost płacy minimalnej w 2014 roku wiąże się także z podwyższeniem innych wskaźników, obliczanych na jej podstawie, na przykład dodatku za pracę nocną.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy na początku każdego roku składają następujące oświadczenie: „W związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na: a) pracę w godzinach nadliczbowych, b) pracę w porze nocnej, c) delegowanie poza stałe miejsce pracy”. Czy takie oświadczenie jest poprawne i czy pracownik może wyrazić zgodę np. na niektóre przedstawione punkty, a inne nie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica korzysta z udzielonego jej przez pracodawcę 2-letniego urlopu wychowawczego, który kończy się 30 września 2014 r. Jest w ciąży i ma termin porodu na 2 lipca 2014 r. Czy będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński, w jakim wymiarze i od kiedy?

czytaj więcej »

Sierpniowa nowelizacja czasu pracy wymienia system zadaniowy jako jeden z przypadków zwalniających z obowiązków tworzenia indywidualnych rozkładów. Nie oznacza to jednak nienormowanego czasu pracy. Wykaz zadań powinien być stały albo cyklicznie ustalany, stosownie do wymiaru etatu.

czytaj więcej »

W czasie obowiązywania tzw. pierwszej ustawy antykryzysowej przedsiębiorcy mogli zawierać z pracownikami umowy na czas określony, obejmujące łącznie nie więcej niż 2 lata. Kontynuowanie zatrudnienia ponad ten limit może być uznane za zawarcie nowej umowy. Tak wynika z wyroku SN z 13 listopada 2013 r., sygn. akt I PK 111/13.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za przestój przysługuje pracownikom czynnie wyrażającym gotowość do pracy. W razie biernego oczekiwania „na wezwanie” przez pracodawcę wynagrodzenie przestojowe nie przysługuje, nawet gdy sąd wcześniej przyznał je pracownikowi. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 14 października 2013 r., sygn. akt II PK 16/13.

czytaj więcej »

W przypadku gdy pracodawca jednostronnie skraca okres wypowiedzenia, musi zapłacić pracownikowi odszkodowanie równe pensji za resztę tego okresu. Odszkodowanie to należy się nawet wówczas, gdy sąd przywróci zwolnionego pracownika. Taki wniosek wynika z wyroku SN z 5 listopada 2013 r., sygn. akt II PK 42/13.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie miał większy wybór kandydatów do stażu z urzędu pracy. Tak wynika z przyjętego przez rząd projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają, jak liczyć rzeczywistą średnią liczbę pracowników w danym roku. Decyduje więc o tym pracodawca.

czytaj więcej »

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił system e-PFRON2, umożliwiający sporządzanie i składanie deklaracji i informacji w zakresie wpłat obowiązkowych na PFRON w trybie on-line.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy regularny czas pracy, tzn. biuro pracuje od 8.00 do 16.00. Nie było to jednak nigdzie oficjalnie zapisane. Czy to znaczy, że obecnie musimy tworzyć rozkład na każdy okres rozliczeniowy?

czytaj więcej »

Pracodawca i pracownik mogą umówić się, że firma spłaci dług pracownika, jaki ten ma wobec pracodawcy, traktując to jako częściową wypłatę wynagrodzenia za pracę. Tak wynika z wyroku SN z 5 listopada 2013 r., sygn. akt II PK 41/13.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie o zaświadczenie lekarskie z badań profilaktycznych pracownika. Czy w aktach osobowych przechowuje się jego kopię, czy oryginał?

czytaj więcej »

Zgodnie z nowym stanowiskiem Ministerstwa Pracy pracownik może na różne sposoby prosić o wyjście prywatne. Jednak ważne jest, aby wniosek był pisemny i wskazywał, czy wyjście będzie odpracowane, czy nastąpi obniżenie pensji.

czytaj więcej »

wiper-pixel