WYDANIE ONLINE

Zwolnienie na stawienie się przed sądem to nie urlop okolicznościowy. Pracownik, który jest świadkiem, czy biegłym nie ma prawa do wynagrodzenia za czas wezwania. Może jednak żądać od sądu rekompensaty za utracony zarobek. Wkrótce obejmie to także tłumaczy sądowych. Ma także dojść nowe zwolnienie – dla rodzica na czas obowiązkowego szczepienia dziecka.

czytaj więcej »

W nowym roku nie przelejemy więcej na fundusz socjalny. Obowiązuje nadal wskaźnik z 2011 r.

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zawarli 14 grudnia 2012 roku porozumienie o zasadach współdziałania w zakresie swoich ustawowych zadań. Jednym z punktów porozumienia jest współpraca w zakresie kontroli (czyli zapewne chodzi tu głównie o kontrolę pracodawców). Zgodnie z § 2 porozumienia:

czytaj więcej »

Październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie tylko zmienił sposób liczenia czasu pracy. Sprawił także, że obecnie współczynnik urlopowy znowu jest taki sam dla wszystkich pracowników.

czytaj więcej »

88 tysięcy kontroli planuje przeprowadzić inspekcja pracy w 2013 roku, a różnorodnymi działaniami prewencyjnymi chce objąć przynajmniej 200 tys. podmiotów. Tak wynika z programu działania PIP przedstawionego Radzie Ochrony Pracy przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz (www.pip.gov.pl). 

czytaj więcej »

Związek ma prawo odmówić pracodawcy zbiorczej listy pracowników korzystających z jego ochrony, powołując się na ochronę danych osobowych

czytaj więcej »

W 2013 roku  pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy nadal będą otrzymywać tylko 70 proc. kwot dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników (lub 90 proc. wspomnianych dopłat jeśli zatrudniony ma orzeczenie wskazujące na jedno ze schorzeń szczególnych), które przysługuje zakładom pracy chronionej.

czytaj więcej »

Co najmniej jeden miesiąc urlopu wychowawczego będzie musiał być wykorzystany przez drugiego rodzica. Inaczej przepadnie.

czytaj więcej »

W piśmie rozwiązującym umowę nie zawsze trzeba wymieniać wszystkich okoliczności wypowiedzenia. Te podaje się przed sądem.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie minimalne i prowizyjne, to znaczy, że nie wyodrębniono mu stawki osobistego zaszeregowania.

czytaj więcej »

Tolerowanie przez pracodawcę niektórych zachowań pracowników nie oznacza że podwładny  dopuszczający się  podobnych naruszeń w przyszłości nie zostanie za nie ukarany.

czytaj więcej »

Niewypłacenie pracownikowi pełnego wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika (i pracownik może się z tego powodu zwolnić bez wypowiedzenia). Ale nie zawsze tak będzie. Jeśli pracodawca ma zajęte przez komorników środki finansowe, może to usprawiedliwiać niewypłacenie części wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pracodawca zatrudniający do 19 osób może na ogół sam pozbyć się świadczenia urlopowego i funduszu socjalnego (ZFŚS). Większy musi już uzyskać zgodę związków lub przedstawiciela pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik na stanowisku kierowniczym wystąpił z wnioskiem o roczny urlop bezpłatny i otrzymał zgodę. Jednocześnie pracodawca chce dalej korzystać z wiedzy pracownika, dlatego na czas urlopu bezpłatnego zaproponował mu umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1/32 etatu, tj. 6 godzin pracy w miesiącu w systemie zadaniowego czasu pracy. Czy jest to prawidłowe?

czytaj więcej »

Jeśli pracownik poda do wypłaty numer swojego konta, które w rzeczywistości nie należy do niego, pracodawcy nie grozi cofnięcie dotacji. Tak wynika z interpretacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem mieliśmy zawartą umowę przedwstępną, w której zobowiązaliśmy się , że 1 grudnia podpiszemy z nim  umowę o pracę. Ponieważ 1 grudnia była wolna sobota, umowę podpisano 30 listopada. Pracownik stawił się do pracy 3 grudnia, ale bez badań wstępnych, które miał w tym dniu wykonać. Tłumaczył, że lekarz zakładowy był na urlopie i wróci 5 grudnia. Czy mimo braku badań umowa obowiązywała od 1 grudnia?

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie pracy pracownicy potwierdzają obecność w dwojaki sposób. Pierwsza grupa w miejscu pracy ma zamontowane rejestratory czasu pracy. Pracownik kadr wprowadza jedynie nieobecności pracownika, tj. urlopy, zwolnienia itd. Druga grupa potwierdza swoją obecność wpisując godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy na liście obecności. Na tej liście uwzględniane są także wszystkie absencje pracownika.. Czy prowadząc takie rozliczenie zobowiązani jesteśmy dodatkowo do prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy na odrębnych drukach? Czy wydruki (raporty czasu pracy i listy obecności) wystarczą?

czytaj więcej »

Jeśli nie ma związków, wiele spraw np. przydział środków z funduszu socjalnego pracodawca konsultuje z przedstawicielami pracowników. Można ich wyłonić w dowolnym trybie, byle demokratycznie. Przyda się przy tym regulamin wyborów.

czytaj więcej »

Pytanie: W ilu oryginałach powinna być wystawiona umowa o prace, informacja o warunkach pracy i np. aneksy? Czy mogę mieć w aktach kopię wymienionych dokumentów?

czytaj więcej »

wiper-pixel