WYDANIE ONLINE

Nowe rozporządzenie dotyczące delegacji zmieniło nie tylko wysokość diet ale i sposób ich rozliczania. Na przykład w podróży zagranicznej można wskazać kilka państw docelowych. Ale już zaokrąglając diety, warto wybrać stawkę jednego państwa.

czytaj więcej »

Niedawno pisaliśmy o porozumieniu między inspekcją pracy a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, m.in. dotyczącym wzajemnego informowania o naruszeniach wykrytych w trakcie kontroli. Ostatnio, 27 lutego 2013 r. Główny Inspektor Pracy zawarła podobne porozumienie z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

czytaj więcej »

Praca na część etatu połączona z zasiłkiem macierzyńskim oraz możliwość skorzystania z 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed porodem – takie nowe rozwiązania pojawiły się w projekcie wprowadzającym urlopy rodzicielskie.

czytaj więcej »

Do 8 marca 2013 r. Polska powinna była wdrożyć unijne przepisy dotyczące nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego. Projekt w tej sprawie już dawno jest w Sejmie. Prace nad nim wstrzymano jednak, aby móc je prowadzić równolegle z projektem dotyczącym urlopów rodzicielskich.

czytaj więcej »

Dopłaty za zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub pracownika, który ukończył 50 lat, czy pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – to tylko niektóre z wielu instrumentów, jakie pojawią się wkrótce na rynku pracy.

czytaj więcej »

Możliwość wypłaty dodatku  za pracę w wolną sobotę i dłuższe niepłatne przerwy w pracy – takie zmiany przewiduje  projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nad którym pracuje Sejm. Jego autorami są posłowie koalicji, ma więc duże szanse na wejście w życie.

czytaj więcej »

Zanim jeszcze pracownik wyjdzie z gabinetu, informacja o jego zwolnieniu lekarskim trafi do pracodawcy (i do ZUS). Taki scenariusz wynika z założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (z 14 lutego 2013 r.).

czytaj więcej »

Osoby zatrudnione na tych samych stanowiskach i wykonujące porównywalną pracę powinny mieć jednakowe zarobki. Najwyższa izba Kontroli (NIK) w 2013 roku sprawdzi, czy zasada ta jest przestrzegana w sektorze publicznym.

czytaj więcej »

Blisko 1,5 tysiąca pracowników obsługi może stracić pracę w urzędach wojewódzkich na skutek wprowadzenia centrów usług wspólnych. To nowy pomysł Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC).

czytaj więcej »

Jeśli kierowca karetki pogotowia ma kwalifikacje ratownika, przysługują mu wszystkie uprawnienia z tytułu wykonywania zawodu medycznego. Taki wniosek wynika z wyroku SN z 7 marca 2013 r. (sygn. I PK 188/12).

czytaj więcej »

Wezwanie pracownika do pracy w wolną sobotę lub niedzielę oznacza, że należy w zamian udzielić innego dnia wolnego. Jeśli zaś dzień ten zostanie oddany, a praca nie przekraczała 8 godzin, pracy nadliczbowej nie będzie. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2013 r. (sygn. II PK 204/12).

czytaj więcej »

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z tego wniosek, że każda nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków, która uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (z art. 52 Kodeksu pracy). Więcej wątpliwości budzą natomiast przypadki, gdy pracownik stawił się w zakładzie, ale wyszedł w trakcie godzin pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracowników na urlopie bezpłatnym uwzględnia się przy obliczaniu wielkości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica po urlopie macierzyńskim wykorzystała pełne przysługujące jej 20 dni urlopu za 2012 rok. Następnie, 4 września 2012 r. rozpoczęła urlop wychowawczy. W dniu 20 listopada 2012 r. nabyła prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownica pod koniec 2012 r. wypowiedziała umowę o pracę, a okres wypowiedzenia skończy się 31 marca 2013 r. Czy wraz z rozwiązaniem umowy z końcem marca musimy wypłacić pracownicy ekwiwalent za 6 dni urlopu wypoczynkowego, do których nabyła prawo na urlopie wychowawczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy placówką handlową. Nasi pracownicy pracują na dwie zmiany: od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 18.00. Niedziela i święto w naszym zakładzie zostały ustalone (w regulaminie pracy) na godziny od 7.00 w niedzielę do 7.00 w poniedziałek. Czy to oznacza, że we wtorek 2 kwietnia pracownicy I zmiany nie mogą przyjść do pracy na 6.00, lecz na 7.00 ze względu na zakaz pracy w święto w handlu?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z kryzysem w marcu zlikwidowaliśmy stanowisko dozorcy. Czy można przywrócić to stanowisko i po jakim czasie? Chodzi o to, by nikt nie zarzucił nam, że likwidacja stanowiska była pozorna.

czytaj więcej »

W podróży służbowej do czasu pracy wlicza się jedynie czas efektywnego wykonywania pracy, a czas przejazdu tylko wtedy, gdy przypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. Zasady tej nie zmieniło nowe rozporządzenie delegacyjne.

czytaj więcej »

Okres, w którym nie można wypowiedzieć umowy, liczy się zawsze od zwykłego albo obniżonego wieku emerytalnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał dwie kolejne umowy o pracę – na 3 miesięczny okres próbny, a po niej umowę na 2-letni czas określony. Ta druga umowa została jednak wypowiedziana przez pracodawcę już po roku jej obowiązywania (za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia, zgodnie z umową). Obecnie wydajemy zbiorcze świadectwo pracy za obie umowy. Czy podajemy w nim tryb rozwiązania obu umów czy tylko ostatniej?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z długim weekendem majowym, chcielibyśmy zaplanować pracownikom wolne w czwartek 2 maja, ale w zamian polecić im pracę w sobotę 11 maja. Do tej pory nie robiliśmy  takich przesunięć. Nie mamy ich też nic na ten temat w regulaminie pracy. Czy mimo to możemy zmodyfikować harmonogram? Dodam, że pracujemy od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Czy trzeba coś zmieniać, jeśli chodzi o system czasu pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel