WYDANIE ONLINE

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako „dzień rozpoczęcia pracy” (ewentualnie – w dniu podpisania umowy). Jeśli jednak umowę zawarto ustnie, trzeba potwierdzić ją na piśmie najpóźniej do końca pierwszego dnia wykonywania pracy. Część posłów uważa, że to za późno, i mają zamiar zmienić tę zasadę.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 lutego 2014 r. (SK 18/13) uznał, że praca na zwolnieniu chorobowym może pozbawiać pracownika zasiłku. Poza tym pracownika, który wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, można zwolnić – niekiedy nawet dyscyplinarnie. Ale nie zawsze tak będzie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicę korzystającą z obniżonego wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego również można czasowo (do 3 miesięcy w roku kalendarzowym) delegować do innych zadań?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w umowie o pracę niepełnoetatowego pracownika samorządowego należy wpisywać limit godzin, od których należy się wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe (skoro i tak nie wypłaca się dodatków za nadgodziny pracownikom samorządowym)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi, porzucającemu pracę, na liście obecności i w systemie należy wpisać nieobecność nieusprawiedliwioną (NN) w każdym dniu nieobecności, czy tylko w dni, które miały być robocze? Przykładowo: pracownik przepracował 5 dni miesiąca i porzucił pracę, ale dopiero 30. dnia tego miesiąca zwolniono go dyscyplinarnie. Jak zaznaczyć na liście obecności i w świadectwie pracy dni między 5 a 30. dniem miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy traktować zwrot kosztów używania telefonu (100 zł) oraz bezprzewodowego Internetu (100 zł) dla zleceniobiorcy? Czy świadczenia te wpływają na dochód z tytułu umowy zlecenia i powinnam naliczyć podatek?

czytaj więcej »

Jeśli od razu wiadomo, kiedy zmieni się wymiar urlopu lub okres wypowiedzenia, można to odnotować od razu w pierwszej informacji o warunkach zatrudnienia – i potem nie dokonywać już zmian. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca może obecnie objąć aż 3 (a nie 2) lata. Może on wnioskować o nie w trakcie legalnego pobytu na terenie RP jednocześnie z zezwoleniem na pracę. Tak wynika z nowej ustawy o cudzoziemcach, obowiązującej od 1 maja.

czytaj więcej »

Strony powinny wskazać w umowie pracownika niepełnoetatowego, od jakiego wymiaru czasu pracy przysługuje dodatek jak za nadgodziny. Jeśli jednak tego nie zrobiły, pracownik nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową (dopóty, dopóki nie przekroczy kodeksowych norm czasu pracy). Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2014 r. (I PK 249/13).

czytaj więcej »

Jeśli stanowisko zlikwidowano tylko pozornie, to jednostronne przeniesienie pracownika samorządowego jest nieskuteczne. Trzeba uzyskać jego zgodę na zmianę albo wypowiedzieć mu warunki pracy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 13 marca 2014 r., I PK 181/13.

czytaj więcej »

Zwykłą normę (8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo) zachowają tylko ci niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którzy sami wystąpią do lekarza o zgodę na dłuższą pracę.

czytaj więcej »

Wskaźniki dotyczące odpisów na fundusz socjalny w 2014 roku są identyczne, jak w 2013.

czytaj więcej »

Płatnik składek będzie mógł zwrócić się do ZUS z wnioskiem o zbadanie, czy prawidłowo wykazuje składki na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorców posiadających dodatkowo inne tytuły do ubezpieczeń społecznych. Tak wynika z ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy projektu zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

Uproszczenie zasad zaliczania równoległego zatrudnienia przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, planowana przez resort pracy.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca zaplanował załodze oddanie dnia wolnego za 3 maja np. na 2 maja, a potem okazało się, że 2 maja pracownik był na zwolnieniu, uważa się, iż odebrał dzień wolny.

czytaj więcej »

Osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych powinny otrzymywać co najmniej stawkę godzinową, określoną w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Tak przewiduje projekt wniesiony do Sejmu przez grupę posłów SLD.

czytaj więcej »

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że stosowanie w polskich przepisach sztywnego okresu wypowiedzenia umów na czas określony (niezależnego od stażu pracy) jest niezgodne z prawem unijnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel